ANA SAYFA

YUKARI
Yazdır Tümünü Göster
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32
4734
Kamu İhale Kanunu

22.01.2002
24648
Kabul Tarihi 04.01.2002
4734
Kamu İhale Kanunu

ÜÇÜNCÜ KISIM
Kamu İhale Kurumu, Şikayetlerin İncelenmesi ve Anlaşmazlıkların Çözümü

BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu İhale Kurumu

Madde 0053: Kamu İhale Kurumu

 1. Bu Kanun ile verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale Kurumu kurulmuştur. Kamu İhale Kurumu, bu Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir.

  Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık Maliye Bakanlığıdır. Kurumun merkezi Ankara'dadır.

  Kurum görevini yerine getirirken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.

  Kamu İhale Kurumu; Kamu İhale Kurulu, Başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşur.

 2. Bu Kanuna göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak Kurumun görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır:

  1. İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak.

  2. Bu Kanuna ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek.

  3. İhale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslar arası koordinasyonu sağlamak.

  4. Yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili Kurum tarafından belirlenen şekilde bilgi toplamak, adet, tutar ve diğer konular itibariyle istatistikler oluşturmak ve yayımlamak.

  5. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak.

  6. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

  7. İhale ilanları ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek, basılı veya elektronik ortamda Kamu İhale Bültenini yayımlamak.

  8. Yerli isteklilerin, yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarına engel olunduğunun tespit edilmesi halinde, bu uygulamanın yapıldığı ülkenin isteklilerinin de, bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere katılmalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere Cumhurbaşkanına (4) teklifte bulunmak.

  9. Kurumun yıllık bütçesi ile kesin hesabını ve yıllık çalışma raporlarını hazırlamak, Kurum bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını ve giderlerin yapılmasını sağlamak.

  (Paragraf 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

  Kurum, görevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve kişilerden belge, bilgi ve görüş isteyebilir. Belge, bilgi ve görüşlerin istenilen süre içinde verilmesi zorunludur.

  Kurum, Kurul kararıyla bu Kanunun ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin standart ihale dokümanı, tip sözleşme, yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya yetkilidir. Kurul ve Kurum yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanır. Standart ihale dokümanları, tip sözleşmeler, yönetmelik ve tebliğler Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulur.

 3. (Bent 09.07.2018 Tarih ve 30473 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 0703 Sayılı KHK'ın 171. Maddesi ile Değişmiştir.) Kurumun karar organı biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere en az dört yıllık öğrenim görenler arasından Cumhurbaşkanınca atanan dokuz üyeden oluşan Kamu İhale Kuruludur. Kurul Başkanı, Kurumun da başkanıdır.

  (Bent 09.07.2018 Tarih ve 30473 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 0703 Sayılı KHK'ın 171. Maddesi ile Değişmiştir.) Üyelerin geçmişte ve halen bir siyasi parti ile aday gösterilme dâhil üyelik ve görev alma ilişkilerinin bulunmaması gerekir.

  (1.ve 2. Cümle 09.07.2018 tarih ve 30473 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 0703 Sayılı KHK'ın 171. Maddesi ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.) Kurul üyelerinin görev süresi dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak üyeler, ciddi bir hastalık veya engellilik (3) nedeniyle iş görememeleri veya atamaya ilişkin şartları kaybetmeleri halinde atandıkları usule göre süresi dolmadan görevden alınır. Üyeler görevi kötüye kullanmaktan veya yüz kızartıcı bir suçtan mahkum olmaları halinde ise Cumhurbaşkanı (4) onayıyla görevden alınır. Görevden alma nedeniyle veya süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalan Kurul üyeliklerine bir ay içerisinde yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden atama yapılır. (Cümle 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

  Kurumun genel yönetim ve temsili ile Kurulca alınan kararların yürütülmesi başkana aittir. Başkanın izin, hastalık, yurt içi veya yurt dışı görevlendirme ve görevden alınma hallerinde ikinci başkan başkana vekalet eder.

  (Paragraf 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir) Dava açma, icra takibi yapma ve mahkemelerce verilen kararlara karşı üst mercilere başvurmaktan vazgeçme yetkisi ile üst dereceli mahkemelerce verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesinden vazgeçme yetkisi Kurula aittir.

 4. Kurul üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda üyeliklerinin devamı süresince görevlerini tarafsız ve dürüst olarak yerine getireceklerine, bu Kanun hükümlerine ve ilgili mevzuata aykırı hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair yemin ederler. Yemin için yapılan başvuru Yargıtay'ca acele işlerden sayılır. Kurul üyeleri yemin etmedikçe göreve başlayamazlar.

 5. (1.Cümle 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Kurul Başkan ve üyeleri, asli görevlerini aksatmamak kaydıyla telif ücreti karşılığı bilimsel amaçlı yayın yapabilir, ücret karşılığı ders verebilir, bunun dışında özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiçbir görev alamaz, dernek, vakıf, kooperatif ve benzeri yerlerde yöneticilik yapamaz, ticaretle uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz. Kurul üyeleri, göreve başlamadan önce sahip oldukları Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan borçlanmaya ilişkin menkul kıymetler dışındaki, piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilere veya bunların iştiraklerine ait her türlü hisselerini ya da menkul kıymetlerini üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlar ve evlatlıkları dışındakilere, görev sürelerinin başlamasını izleyen otuz gün içinde satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmak zorundadır. Bu hükme uygun hareket etmeyen üyeler üyelikten çekilmiş sayılır.

  (Paragraf 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir) Kurul kararları yerindelik denetimine tabi tutulamaz.

  (Paragraf 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir) Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli hakemlik ve bilirkişilik yapamazlar.

  Kurul üyeleri ile Kurum personeli görevlerini yerine getirmeleri sırasında ilgililere ve üçüncü kişilere ait edindikleri gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri, bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. (Cümleler 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Kurul üyeleri ve Kurum personeli, görevleri nedeniyle işledikleri ve kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından Devlet memuru sayılırlar. Kurul üyeleri ile Kurum personelinin cezai ve hukuki sorumluluğuna ilişkin olarak 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 104 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

 6. Kurul üyeleri göreve başlama ve görevden ayrılma tarihlerini izleyen bir ay içinde ve görevleri devam ettiği sürece her yıl genel mal beyanında bulunmak zorundadır.

 7. Kurul, başkanın veya başkanın bulunmadığı durumda ikinci başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar alır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamaz. Kurul üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. İzin, rapor, görevlendirme veya boşalan üyeliğe henüz atama yapılmaması hallerinde en az altı üye(1) ile toplanılabilir.

  Kurul üyeleri, kendilerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıklarını ilgilendiren kararlarla ilgili toplantı ve oylamaya katılamaz.

  Bu maddede belirtilen haller dışında bir nedenle bir takvim yılında beş toplantıya katılmayan üyeler üyelikten çekilmiş sayılır.

 8. (1.Cümle 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Başkana görevlerinde yardımcı olmak üzere Başkanın önerisi üzerine Bakan tarafından Bakan tarafından(1) dört(2) başkan yardımcısı atanabilir. (Cümle 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 0661 Sayılı Kanun ile Değişmiştir) Kurumda; Baş Hukuk Danışmanı kadrosuna atanacakların hukuk fakültesi mezunu olması ve mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaları ve meslekleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında oniki yıl ve üzeri kamu hizmetinde bulunmaları; Kurum Müşaviri ve Başkanlık Müşaviri kadrolarına atanacakların en az dört yıllık öğretim veren fakülteler ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları ve memuriyete esas kamu kurum ve kuruluşlarında en az oniki yıl ve üzeri kamu hizmetinde bulunmaları; Daire Başkanı kadrosuna atanacakların en az dört yıllık öğretim veren fakülteler ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları ve memuriyete esas kamu kurum ve kuruluşlarında en az on yıl ve üzeri kamu hizmetinde bulunmaları gerekir. Daire Başkanlarının ve diğer personelin ataması Başkan tarafından yapılır.

  Kurumun hizmet birimleri, kurumun görev ve yetkilerinin gerektirdiği sayıda daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. (Cümle 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir) Daire başkanlarının ataması başkanın önerisi üzerine Kurul kararı ile diğer personelin ataması ise Başkan tarafından yapılır.

  Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, kamu ihale uzman ve uzman yardımcılarından oluşan meslek personeli ve diğer personel eliyle yürütülür. Bunlar, sözleşmeli olarak istihdam edilir.

  (22.06.2002 tarih ve 24793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4761 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle değişen şekli.) Kamu ihale uzman yardımcılığına atanacakların; yönetmelikte belirlenen yabancı dillerden en az birini iyi derecede bilmeleri, en az dört yıllık eğitim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları, yönetmelikte belirtilen özel yarışma sınavında başarılı olmaları ve sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmaları gerekir. Bu şekilde kamu ihale uzman yardımcılığına atananlardan, en az üç yıl fiilen çalışan, her yıl olumlu sicil alan ve katılmış olduğu eğitim faaliyetleri ile görevdeki performansı gibi yönetmelikle belirlenen esas ve kriterler dahilinde kamu ihale uzmanlığı görevini başarılı bir şekilde yürütebileceği anlaşılanlar kamu ihale uzmanlığı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Yeterlik sınavında başarılı olanlar kamu ihale uzmanı olarak atanırlar, kamu ihale uzmanlığı yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayanlar ile bu sınavda başarılı olamayanların Kurumda durumlarına uygun başka bir göreve atamaları yapılır. Kamu ihale uzmanlarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavlarına, görev, yetki ve sorumluluklarına, çalışma esas ve usullerine ilişkin hususlar Kurul kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

  Kurumun hizmet birimleri ile bunların görev ve sorumlulukları, personelin atanma ve çalışma usul ve esasları ile çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvanı, sayısı, nitelikleri Cumhurbaşkanı (4) tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

  Kurum personeli, bu Kanunda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir.

 9. Kurul başkan ve üyelerinin aylık ücretleri Cumhurbaşkanınca (4) belirlenir.

  Kurum personelinin ücretleri ile diğer mali ve sosyal hakları, Cumhurbaşkanınca (4) belirlenecek miktar, usul ve esaslar çerçevesinde Kurul tarafından belirlenir.

  Kurul üyeliklerine atananlar ile Kurum personeli 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabidir. Emeklilik açısından Kurul Başkanına Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı (4), Kurul üyelerine Bakanlık Genel Müdürü (4), Kurum Başkan Yardımcılarına Bakanlık Genel Müdürü, Kurum Daire Başkanlarına Bakanlık Genel Müdür Yardımcısı için tespit edilen ek gösterge, makam ve temsil tazminatları ile diğer mali hükümler uygulanır. Bu görevlerde geçirilen süreler makam tazminatı ve yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş sayılır.

  Kurul Başkan ve üyeliklerine atananlardan atama yapılmadan önce kanunla kurulmuş diğer sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olanların istekleri halinde bu kurumlara bağlılıkları devam eder ve bunlar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

  (22.06.2002 tarih ve 24793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4761 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle değişen şekli.) Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların Kurulda görev yaptıkları sürede eski görevleriyle olan ilişikleri kesilir. Ancak kamu görevlisi iken üyeliğe atananlar, memuriyete giriş şartlarını kaybetme dışındaki herhangi bir nedenle görevlerinin sona ermesi, görevden ayrılma isteğinde bulunması veya görev sürelerinin dolması durumunda otuz gün içinde eski kurumlarına başvurmaları halinde ilgili bakan veya atamaya yetkili diğer makamlar tarafından mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar. Belirtilen atama yapılırken Kurul Başkan ve üyelerinin Kurumda geçirdikleri süreler makam veya hakim sınıfından olup da yüksek hakimlik tazminatını almaya başladıktan sonra atananlar için yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş olarak değerlendirilir. Kurumda görev alanlar görevden ayrılma isteğinde bulunmaları halinde, durumları daha önce tabi oldukları Kanun hükümlerine göre hizmetlerinde değerlendirilmek suretiyle mükteseplerine uygun bir kadroya, yetkili makamlarca atanır. Bu hükümler akademik unvanların kazanılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla üniversitelerden gelen personel hakkında da uygulanır.

  (Paragraf 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir) Mükteseplerine uygun bir kadroya atamaları gerçekleşinceye kadar süresi dolması sebebiyle görevi sona eren Kurul Başkan ve üyelerine almakta oldukları aylık ücret ile sosyal hak ve yardımların Kurum tarafından yapılmasına devam olunur. Mükteseplerine uygun kadrolara atananlara, atama yapıldığı tarih itibarıyla Kurum tarafından ödemede bulunulmasına son verilir. Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan Kurul Başkan ve üyeliğine atanıp süresi dolması sebebiyle görevi sona erenlere herhangi bir göreve veya işe başlayıncaya kadar, görevlerinin sona erdiği tarihte almakta oldukları aylık ücret ile sosyal hak ve yardımların Kurum tarafından yapılmasına devam olunur. Kurum tarafından bu kapsamda yapılacak ödemeler üç ayı geçemez.

  (İbare 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir)" Kamu ihale uzmanlığı hariç olmak üzere" (22.06.2002 tarih ve 24793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4761 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle eklenmiştir.) Kurumun görev alanı ile ilgili konularda genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar kurumlarının, hakimler ve savcılar ise kendilerinin muvafakatı ile Kurumda görevlendirilebilir. Bu personel, kurumlarından maaşsız izinli sayılır ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları Kurumla ilgili arasında imzalanacak sözleşmede belirlenir. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır, terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. Üniversite öğretim elemanları uzmanlıklarına uyan işler için, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Kurumda görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personel sayısı toplam kadro sayısının %10'unu aşamaz.

 10. Kurumun gelirleri aşağıda belirtilmiştir:

  1. (15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle değişen şekli.) Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden, bedeli yüzmilyar [Güncel Tebliğ Rakamları ve önceki yıllara ait rakamlar için tıklayınız. ] ( 2019/1 Tebliğ ile: 602.479 TL. Yürürlük: 01.02.2019 - 31.01.2020 ) - ( 2020/1 Tebliğ ile: 646.821 TL. Yürürlük: 01.02.2020 - 31.01.2021 ) Türk Lirasını aşanlar için yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi (İdareler ve noterler bu tutarın yüklenici tarafından Kurum hesaplarına yatırıldığını sözleşmelerin imzalanması aşamasında aramak zorundadır.).

  2. (Bent 19.02.2014 tarih ve 28918 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6518 Sayılı Kanun ile Değişmiştir.) Yaklaşık maliyeti beş yüz bin Türk Lirasına [Güncel Tebliğ Rakamları ve önceki yıllara ait rakamlar için tıklayınız. ] ( 2019/1 Tebliğ ile: 953.728 TL. Yürürlük: 01.02.2019 - 31.01.2020 ) - ( 2020/1 Tebliğ ile: 1.023.922 TL. Yürürlük: 01.02.2020 - 31.01.2021 ) kadar olan ihalelerde üç bin Türk Lirası [Güncel Tebliğ Rakamları ve önceki yıllara ait rakamlar için tıklayınız. ] ( 2019/1 Tebliğ ile: 5.719 TL. Yürürlük: 01.02.2019 - 31.01.2020 ) - ( 2020/1 Tebliğ ile: 6.139 TL. Yürürlük: 01.02.2020 - 31.01.2021 ) , beş yüz bin Türk Lirasından iki milyon Türk Lirasına [Güncel Tebliğ Rakamları ve önceki yıllara ait rakamlar için tıklayınız. ] ( 2019/1 Tebliğ ile: 3.814.922 TL. Yürürlük: 01.02.2019 - 31.01.2020 ) - ( 2020/1 Tebliğ ile: 4.095.700 TL. Yürürlük: 01.02.2020 - 31.01.2021 ) kadar olanlarda altı bin Türk Lirası [Güncel Tebliğ Rakamları ve önceki yıllara ait rakamlar için tıklayınız. ] ( 2019/1 Tebliğ ile: 11.442 TL. Yürürlük: 01.02.2019 - 31.01.2020 ) - ( 2020/1 Tebliğ ile: 12.284 TL. Yürürlük: 01.02.2020 - 31.01.2021 ) , iki milyon Türk Lirasından on beş milyon Türk Lirasına [Güncel Tebliğ Rakamları ve önceki yıllara ait rakamlar için tıklayınız. ] ( 2019/1 Tebliğ ile: 28.611.919 TL. Yürürlük: 01.02.2019 - 31.01.2020 ) - ( 2020/1 Tebliğ ile: 30.717.756 TL. Yürürlük: 01.02.2020 - 31.01.2021 ) kadar olanlarda dokuz bin Türk Lirası [Güncel Tebliğ Rakamları ve önceki yıllara ait rakamlar için tıklayınız. ] ( 2019/1 Tebliğ ile: 17.163 TL. Yürürlük: 01.02.2019 - 31.01.2020 ) - ( 2020/1 Tebliğ ile: 18.426 TL. Yürürlük: 01.02.2020 - 31.01.2021 ) , on beş milyon Türk Lirası ve üzerinde olanlarda on iki bin Türk Lirası [Güncel Tebliğ Rakamları ve önceki yıllara ait rakamlar için tıklayınız. ] ( 2019/1 Tebliğ ile: 22.887 TL. Yürürlük: 01.02.2019 - 31.01.2020 ) - ( 2020/1 Tebliğ ile: 24.571 TL. Yürürlük: 01.02.2020 - 31.01.2021 ) tutarındaki itirazen şikâyet başvuru bedeli.

  3. Eğitim, kurs, seminer ve toplantı faaliyetlerinden elde edilecek gelirler.

  4. (Bent 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Her türlü basılı evrak, form, ilan, doküman ve yayınlar ile Elektronik Kamu Alımları Platformunun işletilmesinden elde edilecek gelirler.

  5. Gerektiğinde genel bütçeden yapılacak yardımlar.

  6. Diğer gelirler.

  Kuruma ait gelirler T.C. Merkez Bankası veya Türk bankalarından birisi nezdinde açılacak bir hesapta toplanır.

  Kurumun mal ve varlıkları Devlet malı sayılır, haczedilemez, rehnedilemez. Kurumun tahsil edilemeyen gelirleri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mal sandıklarınca tahsil edilerek bir ay içerisinde Kurum hesaplarına aktarılır.

 11. Kurumun giderleri, Kurul kararıyla yürürlüğe giren yıllık bütçeye göre yapılır. Kurumun bütçe yılı takvim yılıdır. Bütçe, bütçe yılının başlamasından önceki otuz gün içinde hazırlanır. Kurumun bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin yıllık mali raporu ve bütçe kesin hesabı Cumhurbaşkanı (1) ile ibra edilir.

  Kurumun yıllık hesapları ile gelir ve harcamalarına ilişkin iş ve işlemleri, Sayıştay denetimine tabidir.


(1) 02.11.2011 Tarih ve 28103 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 0661 Sayılı khk ile (g) fıkrasının birinci bendinde yer alan “yedi üye” ibaresi “altı üye” şeklinde, (h) fıkrasının birinci bendinde yer alan “Kurul kararı ile” ibaresi “Bakan tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 12.07.2012 Tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 6353 Sayılı Kanun ile (h) fıkrasının birinci paragrafında yer alan “üç” ibaresi “dört” olarak değiştirilmiştir.
(3) "sakatlık" İbaresi 03.05.2013 Tarih ve 28636 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6462 Sayılı Kanun İle "engellilik" olarak değişmiştir.
(4) "Bakanlar Kuruluna" İbaresi 09.07.2018 Tarih ve 30473 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 0703 Sayılı KHK'ın 171. Maddesi ile "Cumhurbaşkanına" şeklinde ve "Başbakan" İbaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde ve "Kurulun önerisi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulu" İbaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde ve "Maliye Bakanının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca" İbaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde ve "Kurulun önerisi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca" İbaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde ve "Bakanlık Müsteşarı" İbaresi "Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı" şeklinde ve "Bakanlık Müsteşar Yardımcısı" İbaresi "Bakanlık Genel Müdürü" şeklinde ve "Bakanlar Kurulu" İbaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değişmiştir.