ANA SAYFA

YUKARI
Yazdır Tümünü Göster
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32
4734
Kamu İhale Kanunu

22.01.2002
24648
Kabul Tarihi 04.01.2002
4734
Kamu İhale Kanunu

ÜÇÜNCÜ KISIM
Kamu İhale Kurumu, Şikayetlerin İncelenmesi ve Anlaşmazlıkların Çözümü

BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu İhale Kurumu

Madde 0053: Kamu İhale Kurumu

(Bendin 09.07.2018 Tarih ve 30473 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 0703 Sayılı KHK'ın 171. Maddesi ile Değişmeden önceki şekli) (Bent 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Kurumun karar organı biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere dokuz üyeden oluşan Kamu İhale Kuruludur. Kamu İhale Kurulu üyeleri Maliye Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca atanır. Bakanlar Kurulu, atamayla birlikte Kurul Başkanını ve İkinci Başkanı da görevlendirir. Kurul Başkanı, Kurumun da başkanıdır.

(Bendin 09.07.2018 Tarih ve 30473 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 0703 Sayılı KHK'ın 171. Maddesi ile Değişmeden önceki şekli) (Bent 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Üyelerin en az dört yıllık öğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekir. Kurul üyeliğine atanacak kişilerin; kamu kurum ve kuruluşlarında en az oniki yıl hizmetinin bulunması, kamu ihale mevzuatı ile ilgili yargılama, inceleme, denetleme, uygulama veya danışma konularında fiilen en az dört yıl çalışarak ulusal veya uluslararası ihale mevzuatı açısından kanıtlanmış niteliğe ve deneyime sahip olmaları, geçmişte ve halen bir siyasi parti ile aday gösterilme dâhil üyelik ve görev alma ilişkilerinin bulunmaması gerekir.

(1.ve 2. Cümlenin 09.07.2018 tarih ve 30473 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 0703 Sayılı KHK'ın 171. Maddesi ile Yürürlükten Kaldırılmadan önceki şekli) (1.ve 2. Cümle 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 0661 Sayılı Kanun ile Değişmiştir) Kurul üyelerinin görev süresi dört yıldır. Bir üye bir defadan fazla seçilebilir.


Madde 0053: Kamu İhale Kurumu

( (j) Fıkrasının (2) No'lu Bendinin 19.02.2014 tarih ve 28918 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6518 Sayılı Kanun ile Değişmeden önceki şekli) Mal ve hizmet alımı ihalelerinde; yaklaşık maliyeti beşyüz bin Yeni Türk Lirasına kadar olanlarda bin Yeni Türk Lirası, beşyüz bin ile bir milyon Yeni Türk Lirası arasında olanlarda iki bin Yeni Türk Lirası, bir milyon Yeni Türk Lirası ve üzerinde olanlarda üç bin Yeni Türk Lirası, yapım işi ihalelerinde yaklaşık maliyeti bir milyon Yeni Türk Lirasına kadar olanlarda bin Yeni Türk Lirası, bir milyon ile on milyon Yeni Türk Lirasına kadar olanlarda iki bin Yeni Türk Lirası, on milyon ile yirmi milyon Yeni Türk Lirası arasında olanlarda üç bin Yeni Türk Lirası, yirmi milyon Yeni Türk Lirası ve üzerinde olanlarda dört bin Yeni Türk Lirası tutarındaki itirazen şikayet başvuru bedeli.


Madde 0053: Kamu İhale Kurumu

(Bentlerin 02.11.2011 tarih ve 28103 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 0661 Sayılı Khk ile Değişmeden önceki şekli)

Kurumun karar organı biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere on üyeden oluşan Kamu İhale Kuruludur. Kamu İhale Kurulu üyeleri; Maliye Bakanlığınca önerilecek iki kişi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca önerilecek üç kişi, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık ile Danıştay ve Sayıştay Başkanlıklarınca önerilecek birer kişi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından kamu alımları ile ilgili meslek gruplarından önerilecek birer kişi olmak üzere Bakanlar Kurulunca atanır. Bakanlar Kurulu, atanan üyelerden birini Başkan olarak görevlendirir. Kurul Başkanı, Kurumun da başkanıdır. Üyelerden biri Kurul tarafından ikinci başkan olarak seçilir.

Üyelerin en az dört yıllık öğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları gerekir. Kurul üyeliğine önerilecek kişilerin; kamu kurum ve kuruluşlarında en az oniki yıl hizmetinin bulunması (konunun uzmanı olması dışında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından önerilecek adayların kuruluşta çalışma şartı aranmaz), kamu ihale mevzuatı ile ilgili yargılama, inceleme, denetleme, uygulama veya danışma konularında fiilen en az dört yıl çalışarak ulusal veya uluslararası ihale mevzuatı açısından kanıtlanmış niteliğe ve deneyime sahip olmaları, geçmişte ve halen bir siyasi parti ile aday gösterilme dahil üyelik ve görev alma ilişkilerinin bulunmaması gerekir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından önerilecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşıması zorunludur.

Kurul üyelerinin görev süresi beş yıldır. Bir üye bir defadan fazla seçilemez.


Madde 0053: Kamu İhale Kurumu

(Paragrafın 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kanunla Yürürlükten Kaldırılmadan önceki şekli)

Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır.

(Cümlenin 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kanunla Yürürlükten Kaldırılmadan önceki şekli)

Bu durumlarda atanan üye, yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar.

(Cümlenin 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kanunla Değişmeden önceki şekli)

Kurul üyeleri özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiçbir görev alamaz, ticaretle uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz, ücret karşılığı konferans veya ders veremez, her türlü ticari amaçlı ortaklıklarda hissedar veya yönetici olamazlar.

(Cümlelerin 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kanunla Değişmeden önceki şekli)

Kurul üyeleri ve Kurum personeli, görevleri nedeniyle işledikleri ve kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından Devlet memuru sayılırlar ve bunlar hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Soruşturma izni, Kurul Başkan ve üyeleri için ilişkili Bakan, Kurum personeli için ise Kurum Başkanı tarafından verilir.

(Cümlenin 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kanunla Değişmeden önceki şekli)

Başkana görevlerinde yardımcı olmak üzere Kurul kararıyla üç başkan yardımcısı atanabilir.

(2)(Bendin 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kanunla Değişmeden önceki şekli)

Şikayette bulunan isteklilerden alınacak yüzelli milyon (2003/1 Tebliğ ile: 190.000.000 - 2004/1 Tebliğ ile: 216.000.000 Yürürlük: 01.02.2004 - 31.01.2005 - 2005/1 Tebliğ ile: 245 YTL. Yürürlük: 01.02.2005 - 31.01.2006 - 2006/1 Tebliğ ile: 256 YTL. Yürürlük: 01.02.2006 - 31.01.2007 - 2007/1 Tebliğ ile: 285 YTL. Yürürlük: 01.02.2007 - 31.01.2008 - 2008/1 Tebliğ ile: 301,- YTL. Yürürlük: 01.02.2008 - 31.01.2009) Türk Lirası.

(4)(Bendin 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kanunla Değişmeden önceki şekli)

Her türlü basılı evrak, form, doküman ve yayınlardan elde edilecek gelirler.


Madde 0053: Kamu İhale Kurumu

  1. .
    1. (15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle değişmeden önceki şekli.) (22.06.2002 tarih ve 24793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4761 sayılı Kanunun 15 inci maddesi hükmüdür.) Bu Kanun kapsamındaki idarelerce yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmeler için yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi (İdareler ve noterler bu tutarın yüklenici tarafından Kurum hesaplarına yatırıldığını sözleşmelerin imzalanması aşamasında aramak zorundadır.)

Madde 0053: Kamu İhale Kurumu

  1. (3. bendin: 22.06.2002 tarih ve 24793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4761 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle değişmeden önceki şekli.) Kurul üyelerinin görev süresi beş yıldır. Bir üye bir defadan fazla seçilemez. Kurul üyelerinin görev süresi dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak üyeler, ciddi bir hastalık veya sakatlık nedeniyle iş görememeleri, görevi kötüye kullanmaları veya yüz kızartıcı bir suç ile mahkum olmaları veya atamaya ilişkin şartları kaybetmeleri halinde Başbakan onayı ile süresi dolmadan görevden alınır. Görevden alınma nedeniyle veya süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalan Kurul üyeliklerine bir ay içerisinde yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden atama yapılır. Bu durumlarda atanan üye, yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar.

  1. (4. bendin: 22.06.2002 tarih ve 24793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4761 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle değişmeden önceki şekli.) Kamu ihale uzman yardımcılığına atanacakların; yönetmelikte belirlenen yabancı dillerden en az birini iyi derecede bilmeleri, en az dört yıllık eğitim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları, yönetmelikte belirtilen özel yarışma sınavında başarılı olmaları ve sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmaları gerekir. Bu şekilde kamu ihale uzman yardımcılığına atananlardan, en az üç yıl fiilen çalışan, her yıl olumlu sicil alan ve katılmış olduğu eğitim faaliyetleri ile görevdeki performansı gibi yönetmelikle belirlenen esas ve kriterler dahilinde kamu ihale uzmanlığı görevini başarılı bir şekilde yürütebileceği anlaşılanlar kamu ihale uzmanlığı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Yeterlik sınavında başarılı olanlar kamu ihale uzmanı olarak atanırlar, kamu ihale uzmanlığı yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayanlar ile bu sınavda başarılı olamayanların Kurum ile ilişikleri kesilir. Kamu ihale uzmanlarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavlarına, görev, yetki ve sorumluluklarına, çalışma esas ve usullerine ilişkin hususlar Kurul kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

  2. (5. bendin: 22.06.2002 tarih ve 24793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4761 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle değişmeden önceki şekli.) Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların Kurulda görev yaptıkları sürede eski görevleriyle olan ilişikleri kesilir. Ancak, kamu görevlisi iken üyeliğe atananlar ile Kurumda görev alanlar, görevlerinin sona erdiği tarihi izleyen otuz gün içinde eski kurumlarına başvurmaları halinde ilgili Bakan veya atamaya yetkili diğer makamlar tarafından mükteseplerine uygun bir kadroya atanır. Bu durumda, Kurumda geçirdikleri süreler tabi oldukları Kanun hükümlerine göre hizmetlerinde değerlendirilir. Bu hükümler, akademik unvanların kazanılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla üniversitelerden gelen personel hakkında da uygulanır.

  3. .
    1. (22.06.2002 tarih ve 24793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4761 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle değişmeden önceki şekli.) Vize ve tescile tabi sözleşmelerin, sözleşme bedelinin yükleniciden tahsil edilecek onbinde üçü.