ANA SAYFA

YUKARI
Yazdır Tümünü Göster
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32
4734
Kamu İhale Kanunu

22.01.2002
24648
Kabul Tarihi 04.01.2002
4734
Kamu İhale Kanunu

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

BİRİNCİ BÖLÜM
İhale Usulleri ve Uygulaması

Madde 0021: Pazarlık usulü

Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

  1. Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.

  2. Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut (1) idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

  3. Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

  4. İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.

  5. İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan nitelikte belirlenememesi.

  6. (15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle eklenmiştir.) İdarelerin yaklaşık maliyeti ellimilyar (2003/8 Tebliğ ile: 63.652.000.000 - 2004/1 Tebliğ ile: 72.499.000.000 Yürürlük: 01.02.2004 - 31.01.2005 - 2005/1 Tebliğ ile: 82.532 YTL. Yürürlük: 01.02.2005 - 31.01.2006 - 2006/1 Tebliğ ile: 86.278 YTL. Yürürlük: 01.02.2006 - 31.01.2007 - 2007/1 Tebliğ ile: 96.268 YTL. Yürürlük: 01.02.2007 - 31.01.2008-- 2008/1 Tebliğ ile: 101.986 YTL. Yürürlük: 01.02.2008 - 31.01.2009 - 2009/1 Tebliğ ile: 110.257 TL. Yürürlük: 01.02.2009 - 31.01.2010 - 2009/1 Tebliğ ile: 116.795 TL. Yürürlük: 01.02.2010 - 31.01.2011 - 2011/1 Tebliğ ile: 127.154 TL. Yürürlük: 01.02.2011 - 31.01.2012 - 2012/1 Tebliğ ile: 144.103 TL. Yürürlük: 01.02.2012 - 31.01.2013 - 2013/1 Tebliğ ile: 147.633 TL. Yürürlük: 01.02.2013 - 31.01.2014 - 2014/1 Tebliğ ile: 157.923 TL. Yürürlük: 01.02.2014 - 31.01.2015 - 2015/1 Tebliğ ile: 167.966 TL. Yürürlük: 01.02.2015 - 31.01.2016 - 2016/1 Tebliğ ile: 177.556 TL. Yürürlük: 01.02.2016 - 31.01.2017 - 2017/1 Tebliğ ile: 195.205 TL. Yürürlük: 01.02.2017 - 31.01.2018 - 2018/1 Tebliğ ile: 225.403 TL. Yürürlük: 01.02.2018 - 31.01.2019 ) - ( 2019/1 Tebliğ ile: 301.228 TL. Yürürlük: 01.02.2019 - 31.01.2020 ) Türk Lirasına kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.

(Fıkra 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.

(Fıkra 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

(Fıkra 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir.

(Fıkra 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(Fıkra 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

(Fıkra 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) (b), (c) ve (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

(15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle eklenmiştir.) (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.


(1) Altı Çizili İbare 25.05.2018 Tarih ve 30431 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7144 Sayılı Kanun'un 11. Maddesi ile eklenmiştir.