ANA SAYFA

YUKARI
Yazdır
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Kamu İhale Kurumundan

04.03.2009
27159
Dayandığı Kanun 04.01.2002 - 4734

Madde 0027 : İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

(1) İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak; teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bir parçası olarak EKAP’a yüklenir ve (2) ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde , EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin (2) tamamına bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir. (1) Ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.

(2) Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale veya son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde; tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır.

(3) Ön yeterlik başvurusu veya teklif verme aşamasında, ihale veya ön yeterlik dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak ihale ve son başvuru tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(4) Açıklama talebinin idarece uygun görülmesi halinde idarece yapılacak açıklama, ihale dokümanının bir parçası olarak EKAP’a yüklenir ve (2) bu tarihe kadar , EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin (2) tamamına bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir. (1) İdarenin bu yazılı açıklaması, ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün önce tüm istekli olabilecekler, adaylar veya isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılır. Açıklamada, sorunun tarifi ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez. (Son Cümle 16.03.2019 tarih ve 30716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

(5) (Fıkra 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Değişmiştir.) Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede; başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.


(1) "gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir." İbaresi 07.06.2014 Tarih ve 29023 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik İle "bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir." olarak değişmiştir.
(2) Altı Çizili İbareler 16.03.2019 Tarih ve 30716 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile eklenmiş ve "doküman alanların” ibaresi" İbaresi ", EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin" şeklinde ve "doküman alanların” ibaresi" İbaresi ", EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin" şeklinde değişmiştir.