YUKARI
ANA SAYFA

Yazdır
4734
Kamu İhale Kanunu
22.01.2002
24648
Kabul Tarihi 04.01.2002

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Uygulama İlkeleri

Madde 0001: Amaç

Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Uygulama İlkeleri

Madde 0002: Kapsam

Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür:

 1. (Bent 07.06.2007 tarih ve 26545 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç), tüzel kişiler.

 2. (15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen şekli.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

 3. (15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen şekli.) Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle (1) kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar.

 4. (22.06.2002 tarih ve 24793 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4761 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle değişen ve 01.01.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren şekli.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler.

 5. (Bent 25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin yapım ihaleleri.

(Fıkra 25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olduğu bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ve bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketler ( (e) bendinde belirtilen yapım ihaleleri hariç) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler bu Kanun kapsamı dışındadır.

(1) Altı Çizili İbare 09.07.2018 Tarih ve 30473 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 0703 Sayılı KHK ın 171. Maddesi ile eklenmiştir.

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Uygulama İlkeleri

Madde 0003: İstisnalar

(15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değişen şekli.)

 1. Kanun kapsamına giren kuruluşlarca, kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları ile 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman köyleri kalkındırma kooperatiflerinden ve köylülerden yapılacak hizmet alımları,

 2. (Bent 05.12.2008 tarih ve 27035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya (4) ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri,

 3. Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri; uluslararası sermaye piyasalarından yapılacak borçlanmalara ilişkin her türlü danışmanlık ve kredi derecelendirme hizmetleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının teknolojiye, güvenliğe, banknot ve kıymetli evrak üretimi ve basımına ilişkin mal ve hizmet alımları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının dış kaynak temini ve danışmanlık hizmeti alımları; (3) (07.05.2004 tarih ve 25455 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5148 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen ibareler.) özelleştirme uygulamaları için 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak her türlü danışmanlık hizmet alımları; hava taşımacılığı yapan teşebbüs, işletme ve şirketlerin ticari faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları,

 4. İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal veya hizmet alımları ile yapım işleri; yurt dışında bulunan nakil vasıtalarının o yerden sağlanması zorunlu mal veya hizmet alımları,

 5. Bu Kanun kapsamına giren kuruluşların; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları, tutukevleri işyurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı huzurevleri ve yetiştirme yurtları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme istasyonları ile Başbakanlık Basımevi İşletmesi tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan kuruluşlardan, Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan mal ve (malzemeler İbaresi 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) hizmetler için Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden, yük, yolcu veya liman hizmetleri için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden, akaryakıt ve taşıt için Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar (İbare 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir.) ile araştırma-geliştirme faaliyetleri kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan yapacakları mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımları, et ve et ürünleri için Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden, çay ve çay ürünleri için Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, faaliyet alanındaki mal ve hizmetler için Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinden, (5) ray üstünde çeken ve çekilen araçlarda kullanılan monoblok tekerlek ve tekerlek takımları için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar,

 6. (Bent 05.12.2008 tarih ve 27035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Ulusal araştırma-geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma-geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları ile finansmanının tamamı Kanun kapsamındaki bir idare tarafından karşılanarak elde edilen sonuçların bu idare tarafından sadece kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde faydalanıldığı haller hariç, her türlü araştırma ve geliştirme hizmeti alımları,

 7. 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli ikitrilyon üçyüzmilyar (2003/8 Tebliğ ile: 2.928.014.000.000 - 2004/1 Tebliğ ile: 3.335.007.000.000.- Yürürlük: 01.02.2004 - 31.01.2005 - 2005/1 Tebliğ ile: 3.796.571YTL. Yürürlük: 01.02.2005 - 31.01.2006 - 2006/1 Tebliğ ile: 3.968.935YTL. Yürürlük: 01.02.2006 - 31.01.2007 - 2007/1 Tebliğ ile: 4.428.537YTL. Yürürlük: 01.02.2007 - 31.01.2008 - 2008/1 Tebliğ ile: 4.691.592YTL. Yürürlük: 01.02.2008 - 31.01.2009 - 2009/1 Tebliğ ile: 5.072.080TL. Yürürlük: 01.02.2008 - 31.01.2010 - 2010/1 Tebliğ ile: 5.372.854TL. Yürürlük: 01.02.2010 - 31.01.2011 - 2011/1 Tebliğ ile: 5.849.426TL. Yürürlük: 01.02.2011 - 31.01.2012 - 2012/1 Tebliğ ile: 6.629.154TL. Yürürlük: 01.02.2012 - 31.01.2013 - 2013/1 Tebliğ ile: 6.791.568 TL. Yürürlük: 01.02.2013 - 31.01.2014 - 2013/1 Tebliğ ile: 6.791.568 TL. Yürürlük: 01.02.2013 - 31.01.2014 - 2014/1 Tebliğ ile: 7.264.940 TL. Yürürlük: 01.02.2014 - 31.01.2015 - 2015/1 Tebliğ ile: 7.726.990 TL. Yürürlük: 01.02.2015 - 31.01.2016 - 2016/1 Tebliğ ile: 8.168,201 TL. Yürürlük: 01.02.2016 - 31.01.2017 - 2017/1 Tebliğ ile: 8.980,120 TL. Yürürlük: 01.02.2017 - 31.01.2018 - 2018/1 Tebliğ ile: 10.369.344 TL. Yürürlük: 01.02.2018 - 31.01.2019 ) - ( 2019/1 Tebliğ ile: 13.857.591 TL. Yürürlük: 01.02.2019 - 31.01.2020 ) Türk Lirasını aşmayan mal veya hizmet alımları,

 8. Bu Kanun kapsamındaki idarelerin kendi özel mevzuatı uyarınca hak sahiplerine sağlayacakları teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımları ile tedavisi kurumlarınca üstlenilen kişilerin ayakta tedavisi sırasında reçeteye bağlanan ilaç ve tıbbi malzemelerin kişilerce alımları (İbare 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir.) sağlık hizmeti sunan bu Kanun kapsamındaki idarelerin teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet alımları,

 9. (27.07.2004 tarih ve 25535 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5226 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle eklenmiştir.) 21.07.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları,

 10. (11.03.2005 tarih ve 25752 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5312 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle eklenmiştir. Yürürlük: 11.06.2005) Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri kapsamında, acil müdahale planlarının hazırlanması ve bir olay meydana geldikten sonra kirliliğe müdahale ve acil müdahale planlarının icrası için acil olarak ihtiyaç duyulabilecek hizmet alımı ile araç, gereç ve malzeme alımı,

 11. Mevcut k Bendi 25.02.2011 Tarih ve 27857 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6111 Sayılı Kanun ile (p) olarak teselsül ettirilmiştir.

 12. (Bent 28.02.2007 tarih ve 26448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir) Tanıkların korunmasına ilişkin mevzuat hükümlerine göre alınacak koruma tedbirlerinin uygulanması için gerekli olan mal ve hizmet alımları,

 13. (Bent 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir) Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından ithalat yoluyla yapılacak spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımları,

 14. (Bent 31.07.2013 tarih ve 28724 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Erbaş ve erler ile askerî malzemelerin hava yoluyla taşıtılması için Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığından yapılacak hizmet alımları Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün her türlü program, haber, yapım ve yayınlarla ilgili olarak Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketinden yapacağı mal ve hizmet alımları (1) ile uluslararası mükellefiyetlerden doğan veya ulusal amaçlı; savunma, güvenlik, insani yardım gibi durumlarda ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçların, süratli ve etkin bir biçimde temini amacıyla, önceden güvenceler alınmasına olanak sağlayan anlaşmalar veya sözleşmeler yapmak suretiyle mal ve hizmet alımları,

 15. (Bent 17.06.2016 tarih ve 29745 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6719 Sayılı Kanunla Değişmiştir.) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı, ilgili veya ilişkili kurum veya kuruluşlarının, faaliyetleri ile ilgili olarak birbirlerinden veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından karşılanan enerji, yakıt, mal, hizmet, danışmanlık alımları ve büyük onarım işleri, TETAŞ tarafından tedarik amaçlı yapılacak elektrik enerjisi alımları,

 16. (Bent 08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 0638 Sayılı Khk ile Değişmiştir.) Gençlik ve Spor Bakanlığının uluslararası gençlik faaliyetleri ile Spor Genel Müdürlüğü ve bağımsız spor federasyonlarının ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları,

r. (Bent 25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6111 Sayılı Kanun ile Eklenmiştir) Fakir ailelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları (4) kapsamında; işleticisi kim olursa olsun, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün kendisine veya bağlı ortaklık veya iştiraklerine ait olan kömür sahalarından yapacağı mal ve hizmet alımları,

s. (Bent 01.05.2013 tarih ve 28634 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6461 Sayılı Kanun ile Değişmiştir.) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketinin, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi ve Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketinden yapacağı mal veya hizmet alımları,

t. (Bent 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6353 Sayılı Kanun ile Eklenmiştir) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının kurduğu veya iştirak ettiği şirketten (ÖSYM'nin yapacağı mal ve hizmet alımlarında Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü alınmak kaydıyla) sınav faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak yapılacak mal ve hizmet alımları,

u. (Bent 01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7033 Sayılı Kanunun 73. maddesi ile Değişmiştir.) Yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi iş birliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işleri,

v. (Bent 18.11.2017 tarih ve 30244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7060 Sayılı Kanunun 13. Maddesi ile Eklenmiştir) Helal Akreditasyon Kurumunun akreditasyon hizmetlerine ilişkin olarak yapacağı hizmet alımları,

y. (Bent 09.07.2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 0703 Sayılı KHK ın 171. Maddesi ile Eklenmiştir) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Cumhurbaşkanına bağlı olarak kurulan ofisler ve başkanlıkların; Türkiye nin tanıtımı, ülkedeki yatırımların yahut finans kaynaklarının artırılması veya dijital dönüşüm ve teknolojik gelişimin sağlanması amacıyla yapacakları mal ve hizmet alımları,

z. (Bent 18.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7161 Sayılı Kanunun 29. Maddesi ile Eklenmiştir) Türkiye Cumhuriyeti tarafından tertiplenecek uluslararası organizasyonlar ve toplantılardan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenenler için bu organizasyonların ve toplantıların yürütülmesine yönelik olarak sorumlu idare tarafından yapılacak mal ve hizmet alımları,

(Ek Bent 09.07.2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 0702 Sayılı Khk nın 10. Maddesi ile Eklenmiştir) Nükleer Düzenleme Kurumunun düzenleme ve denetlemeye ilişkin mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımları, nükleer santral projeleri kapsamında saha ve fizibilite çalışmaları ile ilgili etüt, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımları, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun her türlü mal ve hizmet alımları ile Hesaplar Yönetim Kurulunun radyoaktif atık yönetimi özel hesabı ve işletmeden çıkarma özel hesabı ile ilgili danışmanlık hizmet alımları,

Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir.

(1) Altı Çizili İbare 07.04.2015 Tarih ve 29319 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6637 Sayılı Kanun İle eklenmiştir.
(3) (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının banknot ve kıymetli evrak üretim ve basımı ile ilgili mal veya hizmet alımları, İbaresi 23.01.2017 Tarih ve 29957 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 684 Sayılı Khk ile [7074/2 md. ile Aynen Kabul] Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının teknolojiye, güvenliğe, banknot ve kıymetli evrak üretimi ve basımına ilişkin mal ve hizmet alımları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının dış kaynak temini ve danışmanlık hizmeti alımları; şeklinde değişmiştir.)
(4) Altı Çizili İbare 09.07.2018 Tarih ve 30473 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 0703 Sayılı KHK ın 171. Maddesi ile eklenmiş ve Bakanlar Kurulu kararnameleri İbaresi Cumhurbaşkanı kararları şeklinde değişmiştir.
(5) Altı Çizili İbare 18.01.2019 Tarih ve 30659 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7161 Sayılı Kanunun 29. Maddesi ile eklenmiştir.

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Uygulama İlkeleri

Madde 0004: Tanımlar

Bu Kanunun uygulanmasında;

Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

Hizmet: (15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişen şekli.) Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, (İbareler 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Çıkarılmıştır.), tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

Yapım: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,

Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,

Yapım müteahhidi: Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

Ortak girişim: (15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişen şekli.) İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,

İstekli olabilecek: (Tanım 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir.) İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,

Yerli istekli: (15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişen şekli.) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,

Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

İdare: İhaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları,

İhale yetkilisi: (15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişen şekli.) İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

Başvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri,

İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

Ön proje: Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plan, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi,

Kesin proje: Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği projeyi,

Uygulama projesi: Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği projeyi,

( ... ) (1)

( ... ) (2)

( ... ) (3)

İhale: Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

Teklif: Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü, Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,

Pazarlık usulü: Bu Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,

Doğrudan temin: Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,

Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

Kurum: Kamu İhale Kurumunu,

Kurul: Kamu İhale Kurulunu,

Ön ilan: (Tanım 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir.) Yıl içerisinde ihale edilmesi planlanmış işlere ilişkin olarak, mali yılın başlangıcını izleyen mümkün olan en kısa sürede yapılan duyuruyu,

Elektronik Kamu Alımları Platformu: (Tanım 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir.) İdareler ile kamu alımları sürecine taraf olanların bu sürece ilişkin işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri ve Kurum tarafından yönetilen elektronik ortamı,

Dinamik alım sistemi: (Tanım 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir.) İhale dokümanına uygun ön teklif veren ve sistemin geçerlik süresi içerisinde yeterlik kriterlerini sağlayan bütün isteklilerin sisteme kabul edildiği, piyasada mamul olarak bulunan malların tedarikine yönelik tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen alım sürecini,

Elektronik eksiltme: (Tanım 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir.) Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatların veya belirli teklif unsurlarına ilişkin yeni değerlerin bir elektronik araç marifetiyle otomatik değerlendirme metotları kullanılarak yeniden değerlendirilmesi ve sıralandırılması şeklinde tekrar eden işlemleri,

Çerçeve anlaşma: (Tanım 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir.) Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmayı,

Teminat mektubu: (Tanım 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7061 Sayılı Kanunun 65. Maddesi ile Eklenmiştir) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye'de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini,

İfade eder.

(1) (Bu kısımda yer alan Rölöve projesi: (15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle eklenmiştir.) Kültür varlıkları ve yakın çevresinin mevcut durumlarının rapor ve ölçekli projesini, tanımı; 27.07.2004 tarih ve 25535 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5226 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır.)

(2) (Bu kısımda yer alan Restorasyon projesi: (15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle eklenmiştir.) Kültür varlıklarının onarımı, özgün işlevi ve yeni kullanımı için getirilen müdahale biçimlerinin rapor ve projesini, tanımı; 27.07.2004 tarih ve 25535 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5226 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır.)

(3) (Bu kısımda yer alan Restitüsyon projesi: (15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle eklenmiştir.) Kültür varlıklarının ve yakın çevresinin analizi, benzer yapılarla karşılaştırılması, özgün veya belli bir dönemine ilişkin belgeleri ve çizimleri olan öneri projesini, tanımı; 27.07.2004 tarih ve 25535 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5226 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır.)

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Uygulama İlkeleri

Madde 0005: Temel ilkeler

İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez.

Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.

Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir. (Cümle 09.07.2018 Tarih ve 30473 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 0703 Sayılı KHK ın 171. Maddesi Eklenmiştir) Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinin özelliği ve güvenlik şartlarına uygun şekilde yerine getirilme zorunluluğu nedeniyle Cumhurbaşkanlığınca gerçekleştirilecek her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihaleler bu Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılabilir.

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

(15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değişen şekli.) İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Uygulama İlkeleri

Madde 0006: İhale Komisyonu

İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve (1) muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

(15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle değişen şekli.) İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

(1) (Bu kısımda yer alan ,genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise ibaresi; 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5436 sayılı Kanunun 13/g maddesiyle, 01.01.2006 tarihinden geçerli olarak metinde görüldüğü şekilde değiştirilmiştir.)

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Uygulama İlkeleri

Madde 0007: İhale işlem dosyası

İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM
İhaleye Katılım Kuralları

Madde 0008: Eşik değerler

Bu Kanunun 13 ve 63 üncü maddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler aşağıda belirtilmiştir:

 1. (22.06.2002 tarih ve 24793 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4761 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle değişen ve 01.01.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren şekli.) Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında üçyüzmilyar (2003/1 Tebliğ ile: 350.031.000.000 - 2004/1 Tebliğ ile: 398.685.000.000 Yürürlük: 01.02.2004 - 31.01.2005 - 2005/1 Tebliğ ile: 453.863 YTL. Yürürlük: 01.02.2005 - 31.01.2006 - 2006/1 Tebliğ ile: 474.468 YTL. Yürürlük: 01.02.2006 - 31.01.2007 - 2007/1 Tebliğ ile: 529.411 YTL. Yürürlük: 01.02.2007 - 31.01.2008 - 2008/1 Tebliğ ile: 560.858 YTL. Yürürlük: 01.02.2008 - 31.01.2009 - 2009/1 Tebliğ ile: 606.343 TL. Yürürlük: 01.02.2009 - 31.01.2010 - 2010/1 Tebliğ ile: 642.299 TL. Yürürlük: 01.02.2010 - 31.01.2011 - 2011/1 Tebliğ ile: 699.270 TL. Yürürlük: 01.02.2011 - 31.01.2012 - 2012/1 Tebliğ ile: 792.482 TL. Yürürlük: 01.02.2012 - 31.01.2013 - 2013/1 Tebliğ ile: 811.897 TL. Yürürlük: 01.02.2013 - 31.01.2014 - 2014/1 Tebliğ ile: 868.486 TL. Yürürlük: 01.02.2014 - 31.01.2015 - 2015/1 Tebliğ ile: 923.721 TL. Yürürlük: 01.02.2015 - 31.01.2016 - 2016/1 Tebliğ ile: 976.465 TL. Yürürlük: 01.02.2016 - 31.01.2017 - 2017/1 Tebliğ ile: 1.073.525 TL. Yürürlük: 01.02.2017 - 31.01.2018- 2018/1 Tebliğ ile: 1.239.599 TL. Yürürlük: 01.02.2018 - 31.01.2019 ) - ( 2019/1 Tebliğ ile: 1.656.600 TL. Yürürlük: 01.02.2019 - 31.01.2020 ) Türk Lirası.

 2. (22.06.2002 tarih ve 24793 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4761 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle değişen ve 01.01.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren şekli.) Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında beşyüzmilyar (2003/1 Tebliğ ile: 583.385.000.000 - 2004/1 Tebliğ ile: 664.475.000.000 Yürürlük: 01.02.2004 - 31.01.2005 - 2005/1 Tebliğ ile: 756.438 YTL. Yürürlük: 01.02.2005 - 31.01.2006 - 2006/1 Tebliğ ile: 790.780 YTL. Yürürlük: 01.02.2006 - 31.01.2007 - 2007/1 Tebliğ ile: 882.352 YTL. Yürürlük: 01.02.2007 - 31.01.2008 - 2008/1 Tebliğ ile: 934.763 YTL. Yürürlük: 01.02.2008 - 31.01.2009 - 2009/1 Tebliğ ile: 1.010.572 TL. Yürürlük: 01.02.2009 - 31.01.2010 - 2010/1 Tebliğ ile: 1.070.498 TL. Yürürlük: 01.02.2010 - 31.01.2011 - 2011/1 Tebliğ ile: 1.165.451 TL. Yürürlük: 01.02.2011 - 31.01.2012 - 2012/1 Tebliğ ile: 1.320.805 TL. Yürürlük: 01.02.2012 - 31.01.2013 - 2013/1 Tebliğ ile: 1.353.164 TL. Yürürlük: 01.02.2013 - 31.01.2014 - 2014/1 Tebliğ ile: 1.447 479 TL. Yürürlük: 01.02.2014 - 31.01.2015 - 2015/1 Tebliğ ile: 1.539.538 TL. Yürürlük: 01.02.2015 - 31.01.2016 - 2016/1 Tebliğ ile: 1.627.445 TL. Yürürlük: 01.02.2016 - 31.01.2017 - 2017/1 Tebliğ ile: 1.789.213 TL. Yürürlük: 01.02.2017 - 31.01.2018- 2018/1 Tebliğ ile: 2.066.004 TL. Yürürlük: 01.02.2018 - 31.01.2019 ) - ( 2019/1 Tebliğ ile: 2.761.007 TL. Yürürlük: 01.02.2019 - 31.01.2020 ) Türk Lirası.

 3. (22.06.2002 tarih ve 24793 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4761 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle değişen ve 01.01.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren şekli.) Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde onbirtrilyon (2003/1 Tebliğ ile: 12.834.470.000.000 - 2004/1 Tebliğ ile: 14.618.461.000.000 Yürürlük: 01.02.2004 - 31.01.2005 - 2005/1 Tebliğ ile: 16.641.656 YTL. Yürürlük: 01.02.2005 - 31.01.2006 - 2006/1 Tebliğ ile: 17.397.187 YTL. Yürürlük: 01.02.2006 - 31.01.2007 - 2007/1 Tebliğ ile: 19.411.781 YTL. Yürürlük: 01.02.2007 - 31.01.2008 - 2008/1 Tebliğ ile: 20.564.840,- YTL. Yürürlük: 01.02.2008 - 31.01.2009 - 2009/1 Tebliğ ile: 22.232.648 TL. Yürürlük: 01.02.2009 - 31.01.2010 - 2010/1 Tebliğ ile: 23.551.044 TL. Yürürlük: 01.02.2010 - 31.01.2011 - 2011/1 Tebliğ ile: 25.640.021 TL. Yürürlük: 01.02.2011 - 31.01.2012 - 2012/1 Tebliğ ile: 29.057.835 TL. Yürürlük: 01.02.2012 - 31.01.2013 - 2013/1 Tebliğ ile: 29.769.751 TL. Yürürlük: 01.02.2013 - 31.01.2014 - 2014/1 Tebliğ ile: 31.844.702 TL. Yürürlük: 01.02.2014 - 31.01.2015 - 2015/1 Tebliğ ile: 33.870.025 TL. Yürürlük: 01.02.2015 - 31.01.2016 - 2016/1 Tebliğ ile: 35.804.003 TL. Yürürlük: 01.02.2016 - 31.01.2017 - 2017/1 Tebliğ ile: 39.362.920 TL. Yürürlük: 01.02.2017 - 31.01.2018- 2018/1 Tebliğ ile: 45.452.363 TL. Yürürlük: 01.02.2018 - 31.01.2019 ) - ( 2019/1 Tebliğ ile: 60.742.537 TL. Yürürlük: 01.02.2019 - 31.01.2020 ) Türk Lirası.

(Son Fıkra: 22.06.2002 tarih ve 24793 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4761 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle ve 01.01.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM
İhaleye Katılım Kuralları

Madde 0009: Yaklaşık maliyet

(15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle değişen şekli.) Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM
İhaleye Katılım Kuralları

Madde 0010: İhaleye katılımda yeterlik kuralları

İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

 1. Ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesi için;

  1. Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler,

  2. (15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değişen şekli.) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,

  3. İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili cirosunu gösteren belgeler (2).

 2. Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

  1. İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

  2. (Bent 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

   a) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

   b) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az % 80 i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

   c) Devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80 ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

   d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler,

   e) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80'inin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleri ve son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili deneyimi gösteren belgeler.

   f. (Parağraf 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6518 Sayılı Kanun ile Eklenmiştir) Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, (1) kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi iş birliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlara, yararlandıkları destekler çerçevesinde yürüttükleri proje sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetlerin ve bunlar dışında özkaynaklarla geliştirilmiş ve değerlendirilmesi için gerekli usulleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından Ar-Ge projesi neticesinde ortaya çıktığı belgelendirilen ürünlerin (1) piyasaya arz edilmesinden sonra proje sonucu ortaya çıkan hizmetler ile yerli malı belgesine sahip ürünler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenen ve piyasaya arz tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılabilecek olan belgeler.

  3. İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

  4. İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,

  5. İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,

  6. İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

  7. İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,

  8. İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,

  9. İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir. Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

 1. İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

 2. İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

 3. Türkiye nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

 4. Türkiye nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

 5. İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

 6. İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen.

 7. İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

 8. Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

 9. 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

 10. 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.

(22.06.2002 tarih ve 24793 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4761 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle eklenen ve 01.01.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren şekli.) Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen belgelerden, yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde, denetleme veya yönetme görevi nedeniyle alınanlarda gerçek kişinin mühendis veya mimar olma şartı aranır. İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. (3. Cümle 18.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7161 Sayılı Kanunun 30. Maddesi ile Değişmiştir.) Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve bu sürede bu Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması, bu şartların her ihalede aranması ve teminat süresi sonuna kadar muhafaza edilmesi zorunludur. (Son Cümle 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6518 Sayılı Kanunla Değişmiştir.) Denetim ve yönetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler beşte bir oranında dikkate alınır. Ancak, yapımla ilgili hizmet işlerinden elde edilen belgeler yapım işlerinde kullanılamaz. (Cümleler 18.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7161 Sayılı Kanunun 30. Maddesi ile Eklenmiştir) Bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen iş dolayısıyla düzenlenecek iş deneyim belgelerinin toplam tutarına ve belge verilecek kişilere yönelik sınırlamalar getirmeye Kurum yetkilidir. Kanun kapsamındaki idarelere gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgeler hariç yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgelerden sadece iş bitirme belgeleri, belge sahipleri tarafından ve bunların bünyesinde bulundukları şirketler topluluğu veya benzeri ortaklık ilişkisi içerisinde kullanılabilir. Bu belgelerin, şirketler topluluğu veya benzeri ortaklık ilişkisi içerisinde kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurum yetkilidir. Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilmesi hâlinde yurt dışında gerçekleştirilen işlerden alınan iş bitirme belgesini kullanan belge sahibinin ortak girişimdeki hissesi oranında geçici ve kesin teminat vermesi zorunludur.

(Fıkra 04.04.2007 tarih ve 26483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir) Kurum, dördüncü fıkranın; (c) bendi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını; (d) bendi ile ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir.

(Fıkra 04.04.2007 tarih ve 26483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir) Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

(1) ((f) bendine altı çizili ibareler 26.02.2016 Tarih ve 29636 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6676 sayılı Kanun İle eklenmiştir.)
(2) veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler İbaresi 18.01.2019 Tarih ve 30659 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7161 Sayılı Kanunun 30. Maddesi ile veya ihale konusu iş ile ilgili cirosunu gösteren belgeler şeklinde değişmiştir.

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM
İhaleye Katılım Kuralları

Madde 0011: İhaleye katılamayacak olanlar

Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

 1. (Bent 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla(1) kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

 2. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

 3. İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurallarda görevli kişiler.

 4. İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

 5. (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

 6. (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10 undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

 7. (Bent 23.01.2017 tarih ve 29957 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 0684 Sayılı KHK ile Değişmiştir.) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.

İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle değişen şekli.) İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(Fıkra 22.11.2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 678 Sayılı Khk ile [7071/29 md. ile Aynen Kabul] Eklenmiştir) Birinci fıkranın (g) bendi kapsamındaki bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca (1) belirlenir. Söz konusu bent kapsamında olduğu tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılır, ancak bunların teminatları hakkında dördüncü fıkrada yer alan hüküm uygulanmaz. (Cümleler 06.01.2017 tarih ve 29940 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 680 Sayılı Khk ile Eklenmiştir) Aynı bent kapsamındaki işlemlerin yürütülmesinde görev alan kamu görevlilerinin, yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. Söz konusu bent hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen bilgi ve kayıtları, hukuka aykırı olarak kullanan, bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.

(1) 10.11.2012 Tarih ve 28463 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 6359 Sayılı Kanun ile birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan olarak ibaresinden sonra gelmek üzere idarelerce veya mahkeme kararıyla ibaresi eklenmiştir.
(2) Bakanlar Kurulunca İbaresi 09.07.2018 Tarih ve 30473 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 0703 Sayılı KHK ın 171. Maddesi Cumhurbaşkanınca şeklinde değişmiştir.

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM
İhaleye Katılım Kuralları

Madde 0012: Şartnameler

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde veya dengi ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM
İhaleye Katılım Kuralları

Madde 0013: İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan

(Başlık 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5812 Sayılı Kanunun 5. Maddesi ile Değişmiştir.)

(15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle değişen şekli.) Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle;

 1. Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden;

  1. Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilanları, ihale tarihinden en az kırk gün önce,

  2. Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilanları, son başvuru tarihinden en az ondört gün önce,

  3. Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilanları, ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce,

  (İbare 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Kamu İhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır.

  Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az kırk gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur.

 2. Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden;

  1. Yaklaşık maliyeti otuzmilyar (2003-2018) Arası için tıklayınız - 2018/1 Tebliğ ile: 135.238 TL. Yürürlük: 01.02.2018 - 31.01.2019 ) - ( 2019/1 Tebliğ ile: 180.732 TL. Yürürlük: 01.02.2019 - 31.01.2020 ) Türk Lirasına kadar olan mal veya hizmet alımları ile altmışmilyar (2003-2018) Arası için tıklayınız - 2018/1 Tebliğ ile: 270.489 TL. Yürürlük: 01.02.2018 - 31.01.2019 ) - ( 2019/1 Tebliğ ile: 361.481 TL. Yürürlük: 01.02.2019 - 31.01.2020 ) Türk Lirasına kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde,

  2. Yaklaşık maliyeti otuzmilyar (2003-2018) Arası için tıklayınız - 2018/1 Tebliğ ile: 135.238 TL. Yürürlük: 01.02.2018 - 31.01.2019 ) - ( 2019/1 Tebliğ ile: 180.732 TL. Yürürlük: 01.02.2019 - 31.01.2020 ) ile altmışmilyar (2003-2018) Arası için tıklayınız - 2018/1 Tebliğ ile: 270.489 TL. Yürürlük: 01.02.2018 - 31.01.2019 ) - ( 2019/1 Tebliğ ile: 361.481 TL. Yürürlük: 01.02.2019 - 31.01.2020 ) Türk Lirası arasında olan mal veya hizmet alımları ile altmışmilyar (2003-2018) Arası için tıklayınız - 2018/1 Tebliğ ile: 270.489 TL. Yürürlük: 01.02.2018 - 31.01.2019 ) - ( 2019/1 Tebliğ ile: 361.481 TL. Yürürlük: 01.02.2019 - 31.01.2020 ) ile beşyüzmilyar (2003-2018) Arası için tıklayınız - 2018/1 Tebliğ ile: 2.254.192 TL. Yürürlük: 01.02.2018 - 31.01.2019 ) - ( 2019/1 Tebliğ ile: 3.012.502 TL. Yürürlük: 01.02.2019 - 31.01.2020 ) Türk Lirası arasında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az ondört gün önce (İbare 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,

  3. Yaklaşık maliyeti altmışmilyar (2003-2018) Arası için tıklayınız - 2018/1 Tebliğ ile: 270.489 TL. Yürürlük: 01.02.2018 - 31.01.2019 ) - ( 2019/1 Tebliğ ile: 361.481 TL. Yürürlük: 01.02.2019 - 31.01.2020 ) Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile beşyüzmilyar (2003-2018) Arası için tıklayınız - 2018/1 Tebliğ ile: 2.254.192 TL. Yürürlük: 01.02.2018 - 31.01.2019 ) - ( 2019/1 Tebliğ ile: 3.012.502 TL. Yürürlük: 01.02.2019 - 31.01.2020 ) Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmibir gün önce (İbare 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,

  En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur.

  Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlerin altında kalan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik ilanlarının son başvuru tarihinden en az yedi gün önce (b) bendindeki süre hariç diğer usullere göre yapılması ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden önce (b) bendindeki sürelere göre davet mektubu gönderilmesi zorunludur.

(Fıkra 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir) İlanların, elektronik araçlar ile hazırlanması ve gönderilmesi halinde, birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendindeki ilan süresi yedi gün kısaltılabilir. İlan ile ihale ve ön yeterlik dokümanına Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden doğrudan erişimin temin edilmesi halinde, birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendindeki ilan süresi ile belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ön yeterliği belirlenen adaylara yapılacak kırk günlük davet süresi beş gün kısaltılabilir.

İdareler, yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihaleler için Kamu İhale Bülteninde ön ilan yapabilirler. Uluslararası ilan yapılan haller dahil ön ilan yapılması halinde kırk günlük ilan ve davet süresi yirmidört güne kadar indirilebilir.

Ön ilanda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) İhalenin adı, niteliği, türü ile mal ve hizmet alımlarında kalemler ve tahmini miktarlar, yapım işlerinde ise işin yapılacağı yer, yapı tekniği ve ihtiyaç programına göre tahmin edilen fiziki miktarı veya kapsamı.

c) Çerçeve anlaşma yapılıp yapılmayacağı.

d) İhalenin yapılacağı yer.

e) İhale ilanının yılın hangi çeyreğinde yayımlanacağı.

Ön ilan yapılan hallerde, dördüncü fıkrada belirtilen süre indiriminden faydalanılabilmesi için ihale ilanının ön ilan tarihinden itibaren en az kırk gün sonra yayımlanması gerekir. Ön ilan yapılmış olması idareye ihale yapma yükümlülüğü getirmez.

Ön ilan yapılan hallerde ihalenin açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usullerinden biriyle gerçekleştirilmesi zorunludur.

Ön ilanlar Kamu İhale Bülteninde ücretsiz yayımlanır.

İlan edilecek ihalelerden hangilerinin, ayrıca Basın İlan Kurumu aracılığıyla Türkiye çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde ilan edileceğini belirlemeye Kurum yetkilidir.

İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilan, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir.

İdareler, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilir. Ancak, uluslararası ilan yapılması halinde yukarıda belirtilen asgari ilan sürelerine oniki gün eklenir.

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM
İhaleye Katılım Kuralları

Madde 0014: Ortak girişimler

(15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle değişen şekli.) Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM
İhaleye Katılım Kuralları

Madde 0015: Alt yükleniciler

İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM
İhaleye Katılım Kuralları

Madde 0016: İhale saatinden (*) önce ihalenin iptal edilmesi

İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden (*) önce ihale iptal edilebilir.

Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

(*) (Bu kısımlarda yer alan gününden ibaresi; 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle metinde görüldüğü şekilde değiştirilmiştir.)

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM
İhaleye Katılım Kuralları

Madde 0017: Yasak fiil veya davranışlar

İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

 1. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

 2. İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

 3. Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

 4. Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

 5. 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

BİRİNCİ BÖLÜM
İhale Usulleri ve Uygulaması

Madde 0018: Uygulanacak ihale usulleri

(15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle değişen şekli.) İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

 1. Açık ihale usulü.

 2. Belli istekliler arasında ihale usulü.

 3. Pazarlık usulü.

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

BİRİNCİ BÖLÜM
İhale Usulleri ve Uygulaması

Madde 0019: Açık ihale usulü

Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

BİRİNCİ BÖLÜM
İhale Usulleri ve Uygulaması

Madde 0020: Belli istekliler arasında ihale usulü

(15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen şekli.) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin tekilf verebildiği usuldür. (Cümle 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin ihalesi ile yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işi ihaleleri bu usule göre yaptırılabilir.

10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez.

Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde 40 ıncı maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.(Cümle 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir) Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtilmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler arasından dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir.

(Fıkra 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

BİRİNCİ BÖLÜM
İhale Usulleri ve Uygulaması

Madde 0021: Pazarlık usulü

Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

 1. Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.

 2. Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut (1) idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

 3. Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

 4. İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.

 5. İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan nitelikte belirlenememesi.

 6. (15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle eklenmiştir.) İdarelerin yaklaşık maliyeti ellimilyar (2003/8 Tebliğ ile: 63.652.000.000 - 2004/1 Tebliğ ile: 72.499.000.000 Yürürlük: 01.02.2004 - 31.01.2005 - 2005/1 Tebliğ ile: 82.532 YTL. Yürürlük: 01.02.2005 - 31.01.2006 - 2006/1 Tebliğ ile: 86.278 YTL. Yürürlük: 01.02.2006 - 31.01.2007 - 2007/1 Tebliğ ile: 96.268 YTL. Yürürlük: 01.02.2007 - 31.01.2008-- 2008/1 Tebliğ ile: 101.986 YTL. Yürürlük: 01.02.2008 - 31.01.2009 - 2009/1 Tebliğ ile: 110.257 TL. Yürürlük: 01.02.2009 - 31.01.2010 - 2009/1 Tebliğ ile: 116.795 TL. Yürürlük: 01.02.2010 - 31.01.2011 - 2011/1 Tebliğ ile: 127.154 TL. Yürürlük: 01.02.2011 - 31.01.2012 - 2012/1 Tebliğ ile: 144.103 TL. Yürürlük: 01.02.2012 - 31.01.2013 - 2013/1 Tebliğ ile: 147.633 TL. Yürürlük: 01.02.2013 - 31.01.2014 - 2014/1 Tebliğ ile: 157.923 TL. Yürürlük: 01.02.2014 - 31.01.2015 - 2015/1 Tebliğ ile: 167.966 TL. Yürürlük: 01.02.2015 - 31.01.2016 - 2016/1 Tebliğ ile: 177.556 TL. Yürürlük: 01.02.2016 - 31.01.2017 - 2017/1 Tebliğ ile: 195.205 TL. Yürürlük: 01.02.2017 - 31.01.2018 - 2018/1 Tebliğ ile: 225.403 TL. Yürürlük: 01.02.2018 - 31.01.2019 ) - ( 2019/1 Tebliğ ile: 301.228 TL. Yürürlük: 01.02.2019 - 31.01.2020 ) Türk Lirasına kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.

(Fıkra 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.

(Fıkra 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

(Fıkra 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir.

(Fıkra 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(Fıkra 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

(Fıkra 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) (b), (c) ve (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

(15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle eklenmiştir.) (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

(1) Altı Çizili İbare 25.05.2018 Tarih ve 30431 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7144 Sayılı Kanun un 11. Maddesi ile eklenmiştir.

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

BİRİNCİ BÖLÜM
İhale Usulleri ve Uygulaması

Madde 0022: Doğrudan temin

(15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle değişen şekli.) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

 1. İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

 2. Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

 3. Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

 4. Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin onbeş milyar (2003/8 Tebliğ ile: 19.095.000.000 - 2004/1 Tebliğ ile: 21.749.000.000 Yürürlük: 01.02.2004 - 31.01.2005 - 2005/1 Tebliğ ile: 24.759 YTL. Yürürlük: 01.02.2005 - 31.01.2006 - 2006/1 Tebliğ ile: 25.883 YTL. Yürürlük: 01.02.2006 - 31.01.2007 - 2007/1 Tebliğ ile: 28.880 YTL. Yürürlük: 01.02.2007 - 31.01.2008 - 2008/1 Tebliğ ile: 30.595 YTL. Yürürlük: 01.02.2008 - 31.01.2009 - 2009/1 Tebliğ ile: 33.076 TL. Yürürlük: 01.02.2009 - 31.01.2010 - 2010/1 Tebliğ ile: 35.037 TL. Yürürlük: 01.02.2010 - 31.01.2011 - 2011/1 Tebliğ ile: 38.144 TL. Yürürlük: 01.02.2011 - 31.01.2012 - 2012/1 Tebliğ ile: 43.228 TL. Yürürlük: 01.02.2012 - 31.01.2013 - 2013/1 Tebliğ ile: 44.287 TL. Yürürlük: 01.02.2013 - 31.01.2014 - 2014/1 Tebliğ ile: 47.373 TL. Yürürlük: 01.02.2014 - 31.01.2015 - 2015/1 Tebliğ ile: 50.385 TL. Yürürlük: 01.02.2015 - 31.01.2016 - 2016/1 Tebliğ ile: 53.261 TL. Yürürlük: 01.02.2016 - 31.01.2017 - 2017/1 Tebliğ ile: 58.555 TL. Yürürlük: 01.02.2017 - 31.01.2018 - 2018/1 Tebliğ ile: 67.613 TL. Yürürlük: 01.02.2018 - 31.01.2019 ) - ( 2019/1 Tebliğ ile: 90.358 TL. Yürürlük: 01.02.2019 - 31.01.2020 ) Türk Lirası, diğer idarelerin beşmilyar (6.365.000.000 - 2004/1 Tebliğ ile: 7.249.000.000 Yürürlük: 01.02.2004 - 31.01.2005 - 2005/1 Tebliğ ile: 8.252 YTL. Yürürlük: 01.02.2005 - 31.01.2006 - 2006/1 Tebliğ ile: 8.626 YTL. Yürürlük: 01.02.2006 - 31.01.2007 - 2007/1 Tebliğ ile: 9.624 YTL. Yürürlük: 01.02.2007 - 31.01.2008 - 2008/1 Tebliğ ile: 10.195 YTL. Yürürlük: 01.02.2008 - 31.01.2009 - 2009/1 Tebliğ ile: 11.021 TL. Yürürlük: 01.02.2009 - 31.01.2010 - 2010/1 Tebliğ ile: 11.674 TL. Yürürlük: 01.02.2010 - 31.01.2011 - 2011/1 Tebliğ ile: 12.709 TL. Yürürlük: 01.02.2011 - 31.01.2012 - 2012/1 Tebliğ ile: 14.403 TL. Yürürlük: 01.02.2012 - 31.01.2013 - 2013/1 Tebliğ ile: 14.755 TL. Yürürlük: 01.02.2013 - 31.01.2014 - 2014/1 Tebliğ ile: 15.783 TL. Yürürlük: 01.02.2014 - 31.01.2015 - 2015/1 Tebliğ ile: 16.786 TL. Yürürlük: 01.02.2015 - 31.01.2016 - 2016/1 Tebliğ ile: 17.744 TL. Yürürlük: 01.02.2016 - 31.01.2017 - 2017/1 Tebliğ ile: 19.507 TL. Yürürlük: 01.02.2017 - 31.01.2018 - 2018/1 Tebliğ ile: 22.524 TL. Yürürlük: 01.02.2018 - 31.01.2019 ) - ( 2019/1 Tebliğ ile: 30.101 TL. Yürürlük: 01.02.2019 - 31.01.2020 ) Türk Lirasını aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.

 5. İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.

 6. (Bent 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

 7. Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları.

 8. (Bent 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları.

ı. (Bent 26.05.2008 tarih ve 26887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir) Türkiye İş Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları,

i. (Bent 28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6504 Sayılı Kanun ile Değişmiştir.)Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, milletvekili genel ve ara seçimleri, mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri genel ve ara seçimi dönemlerinde Yüksek Seçim Kurulunun ihtiyacı için yapılacak filigranlı oy pusulası kâğıdı ile filigranlı oy zarfı kâğıdı alımı, oy pusulası basımı, oy zarfı yapımı hizmetleri ile bu seçimlere yönelik her türlü seçim malzemelerinin alımı ile yurt dışı seçim harcamaları, il seçim kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı.

Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

BİRİNCİ BÖLÜM
İhale Usulleri ve Uygulaması

Madde 0023: Tasarım yarışmaları

İdareler gerekli gördükleri mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projeleri, şehir ve bölge planlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plan veya tasarım projesi elde edilmesine yönelik olarak, ilgili mevzuatında belirlenecek usul ve esaslara göre rekabeti sağlayacak şekilde ilan yapılmak suretiyle, jüri tarafından değerlendirme yapılmak üzere ödüllü veya ödülsüz yarışma yaptırabilir.

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

İKİNCİ BÖLÜM
İhalenin ve Ön Yeterliğin İlanı, İhale Dokümanının Verilmesi

Madde 0024: İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar

İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez. İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

 1. İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

 2. İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.

 3. Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer.

 4. İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi.

 5. Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

 6. Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

 7. İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

 8. İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

 9. (15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle değişen şekli.) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.

 10. Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.

 11. Teklif ve sözleşme türü.

 12. (15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle değişen şekli.) Teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği.

 13. Tekliflerin geçerlilik süresi.

 14. (15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle eklenmiştir.) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

İKİNCİ BÖLÜM
İhalenin ve Ön Yeterliğin İlanı, İhale Dokümanının Verilmesi

Madde 0025: Ön yeterlik ilanlarında bulunması zorunlu hususlar

Ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez. Ön yeterlik ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

 1. İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

 2. İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.

 3. Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer.

 4. İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi.

 5. Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

 6. Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

 7. İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

 8. Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

 9. Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati.

 10. (15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle eklenmiştir.) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

İKİNCİ BÖLÜM
İhalenin ve Ön Yeterliğin İlanı, İhale Dokümanının Verilmesi

Madde 0026: İlanın uygun olmaması

13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilan bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

(Fıkra 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, 13 üncü maddeye göre yirmibeş ve kırk günlük ilan süresi bulunan ihalelerde ilânların yayımlanmasını takip eden onbeş gün diğer ihalelerde ise on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

İKİNCİ BÖLÜM
İhalenin ve Ön Yeterliğin İlanı, İhale Dokümanının Verilmesi

Madde 0027: İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar

İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

 1. İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

 2. İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

 3. İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.

 4. İsteklilere talimatlar.

 5. İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

 6. İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.

 7. Tekliflerin geçerlilik süresi.

 8. (15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle değişen şekli.) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği.

 9. Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı.

 10. Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar.

 11. İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar.

 12. İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

 13. Teklif ve sözleşme türü.

 14. Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.

 15. (15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle değişen şekli.) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

 16. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

 1. İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar.

 2. Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

 3. (15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle değişen şekli.) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.

 4. Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

 5. Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.

 1. Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

 2. Anlaşmazlıkların çözümü.

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

İKİNCİ BÖLÜM
İhalenin ve Ön Yeterliğin İlanı, İhale Dokümanının Verilmesi

Madde 0028: İhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi

İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini (1) aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir. (Cümle 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6353 Sayılı Kanun ile Eklenmiştir) İlan yapılmayan ihalelerde, ihale dokümanı sadece idare tarafından davet edilenlere satılır.

(1) (Bu kısımda yer alan hazırlanma maliyetini ibaresi; 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle metinde görüldüğü şekilde değiştirilmiştir.)

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

İKİNCİ BÖLÜM
İhalenin ve Ön Yeterliğin İlanı, İhale Dokümanının Verilmesi

Madde 0029: İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.

Ancak, ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması

Madde 0030: Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması

Madde 0031: Başvuru belgelerinin sunulması

Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 30 uncu maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen esas ve usullere uygun olarak idareye sunulur.

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması

Madde 0032: Tekliflerin geçerlilik süresi

Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması

Madde 0033: Geçici teminat

(15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle değişen şekli.) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması

Madde 0034: Teminat olarak kabul edilecek değerler

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

 1. Tedavüldeki Türk Parası.

 2. (Bent 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7061 Sayılı Kanunun 66. Maddesi ile Değişmiştir.) Teminat mektupları.

 3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

İlgili mevzuatına göre Türkiye de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye de faaliyette bulunan bankaların (15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle eklenen ibare.) veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur.

İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması

Madde 0035: (*) Teminat mektupları

Bu Kanun kapsamında ( ... ) (*) verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

(*) (bu kısımlarda yer alan Banka ve bankalarca ibareleri; 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır.)

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tekliflerin Değerlendirilmesi

Madde 0036: Tekliflerin alınması ve açılması

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. (1) İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. İbaresi 05.12.2008 Tarih ve 27075 Sayılı Resmi Gazetede ki Kanun ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır şeklinde değiştirilmiştir. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

(1) (bu kısımda yer alan Teklifler ihale dokümanında belirtilen son teklif verme saatine kadar idareye verilir. cümlesi; 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle metinde görüldüğü şekilde değiştirilmiştir.)

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tekliflerin Değerlendirilmesi

Madde 0037: Tekliflerin değerlendirilmesi

İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

(Fıkra 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(Fıkra 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tekliflerin Değerlendirilmesi

Madde 0038: Aşırı düşük teklifler

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre (1) değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

 1. İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 3. Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda (2) yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

(Fıkra 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6518 Sayılı Kanunla Değişmiştir.) Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.

(1)Üstü Çizili İbare 19.02.2014 Tarih ve 28918 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6518 Sayılı Kanun ile Metinden Çıkarılmıştır.

(2) Hususlarında belgelendirilmek suretiyle İbaresi 19.02.2014 Tarih ve 28918 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6518 Sayılı Kanun İle gibi hususlarda olarak değişmiştir.

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tekliflerin Değerlendirilmesi

Madde 0039: Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

( ... ) (1) ihale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir. (2)

(1) (Bu kısımda yer alan İhale dokümanında belirtilmiş olması kaydıyla, ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada, ibaresi; 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır.)

(2) (Bu kısımda yer alan Ancak, idare isteklilerden herhangi birinin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini bütün isteklilere bildirir. cümlesi; 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle metinde görüldüğü şekilde değiştirilmiştir.)

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tekliflerin Değerlendirilmesi

Madde 0040: İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

(Fıkra 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

Bu Kanunun 63 üncü maddesine göre ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü (1) içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

(Fıkra 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

(1) (Bu kısımda yer alan yirmi gün ibaresi; 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle metinde görüldüğü şekilde değiştirilmiştir.)

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tekliflerin Değerlendirilmesi

Madde 0041: Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

(Madde 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.)

İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tekliflerin Değerlendirilmesi

Madde 0042: Sözleşmeye davet

(Fıkra 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) 41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

43 üncü madde hükmü gereğince sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan danışmanlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra hükümlerine göre yapılır.

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tekliflerin Değerlendirilmesi

Madde 0043: Kesin teminat

Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınır.

(Fıkra 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 65718 Sayılı Kanunla Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

Ancak, danışmanlık hizmet ihalelerinde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her hakedişten %6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur.

(Fıkra 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6518 Sayılı Kanun ile Eklenmiştir) Kurum, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması hâlinde, bu istekliden yaklaşık maliyetin % 6'sından az ve % 15'inden fazla olmamak üzere alınacak kesin teminat oranına ilişkin düzenlemeler yapabilir.

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tekliflerin Değerlendirilmesi

Madde 0044: Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tekliflerin Değerlendirilmesi

Madde 0045: Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

İdare, 42 ve 44 üncü maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında 60 ıncı madde hükümleri uygulanır.

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tekliflerin Değerlendirilmesi

Madde 0046: İhalenin sözleşmeye bağlanması

(1. Fıkranın: 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle değişen şekli.) Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tekliflerin Değerlendirilmesi

(Madde ve Başlık 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.)

Madde 0047: Sonuç bildirimi

Bu Kanun kapsamında yer alan idarelerin yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarının sonuçları, 42 nci maddeye göre gönderilenler hariç, en geç onbeş gün içinde Kuruma bildirilir. Bu sonuçlardan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olanlar Kurum tarafından Kamu İhale Bülteninde yayımlanır. Sonuç bildirimlerinde yer verilecek bilgiler ile savunma, güvenlik ve istihbarat alanlarında görev yapan idarelerin Kanun kapsamında yaptıkları mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihale sonuçlarından hangilerinin yayımlanacağı ilgili idarenin görüşü alınarak Kurum tarafından belirlenir.

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

BEŞİNCİ BÖLÜM
Danışmanlık Hizmet İhaleleri ile İlgili Özel Hükümler

Madde 0048: Danışmanlık hizmetleri

(Madde 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.)

Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınır.

Danışmanlık hizmetleri, bu bölümde yer alan hükümlere uygun olarak sadece belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilir. (2.Cümle 04.04.2012 tarih ve 28255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6288 Sayılı Kanun ile Değişmiştir.) Ancak yaklaşık maliyeti 13 üncü maddenin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan danışmanlık hizmetleri, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilebilir.

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

BEŞİNCİ BÖLÜM
Danışmanlık Hizmet İhaleleri ile İlgili Özel Hükümler

Madde 0049: Ön yeterlik ve isteklilerin belirlenmesi

Ön yeterlik ilanları 13 üncü maddede belirlenen süre ve esaslar dahilinde yapılır.

Bu Kanun hükümlerine göre yapılan ön yeterlik ilanında, adayların genel uygunluklarını, mali kapasitelerini ve teknik yeteneklerini değerlendirmek üzere belirlenen ön yeterlik kriterlerine ilişkin bilgiler yer alır. Ayrıca bu ilanda, kısa listeye alınmak ve teklif vermek üzere davet edilecek adayların sayısı veya sayı aralığı belirtilir.

Ön yeterlik ilanı sonucunda başvuru sunan adayların, ön yeterlik dokümanı ve ilanında belirtilen ön yeterlik kriterlerine göre değerlendirilmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından en az üç en fazla on adayın yer alacağı kısa liste oluşturulur.

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

BEŞİNCİ BÖLÜM
Danışmanlık Hizmet İhaleleri ile İlgili Özel Hükümler

Madde 0050: İhaleye davet

49 uncu maddeye göre oluşturulan listede yer alan adaylara, teknik ve mali tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az 13 üncü maddedeki süreler (1) verilerek, ihale dokümanı ile birlikte ihaleye davet mektubu gönderilir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayanlar ile kısa listede yer verilmeyen adaylara yazılı olarak bildirim yapılır. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının üçten az olması halinde davet mektubu gönderilmez ve ihale yapılmaz.

İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son tekilf verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. İdarece açıklama yapılması halinde yapılan açıklama, kısa listede yer alan bütün isteklilere son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde yazılı olarak gönderilir.

Davet mektubu gönderildikten sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname kısa listede yer alan bütün isteklilere, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

(1) (Bu kısımda yer alan kırk gün süre ibaresi; 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle metinde görüldüğü şekilde değiştirilmiştir.)

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

BEŞİNCİ BÖLÜM
Danışmanlık Hizmet İhaleleri ile İlgili Özel Hükümler

Madde 0051: Tekliflerin hazırlanması ve verilmesi

İhale konusu danışmanlık hizmeti için teklif edilen bedelin yer aldığı teklif mektubu ile geçici teminat isteklinin mali teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine mali teklif olduğu yazılmak suretiyle bir zarfa konulur. Teklif mektuplarının 30 uncu maddede belirtilen şartlara uygun olması zorunludur.

Teknik değerlendirme için istenilen diğer bütün belgeler isteklinin teknik teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine teknik teklif olduğu yazılmak suretiyle ayrı bir zarfa konulur.

Her iki zarfın üzerine de isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfların yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Mali ve teknik teklife ait zarflar birlikte ayrı bir zarf veya paket içerisine konularak, üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılmak suretiyle sunulur.

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

BEŞİNCİ BÖLÜM
Danışmanlık Hizmet İhaleleri ile İlgili Özel Hükümler

Madde 0052: Tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin yapılması

İhale komisyonunca ihalenin yapılacağı saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Teknik tekliflere ait zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin tam olarak verilmiş olup olmadığı kontrol edilir ve durum bir tutanakla tespit olunur. Mali teklifleri içeren zarflar ise bir tutanağa bağlanarak açılmaksızın ihale komisyonunca toplu halde paketlenir, mühürlenip imzalanarak muhafaza altına alınır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

Danışmanlık hizmet ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi, teknik ve mali değerlendirme olmak üzere iki aşamada yapılır. İlk aşamada teknik teklif, ikinci aşamada ise mali teklif değerlendirilir ve her iki aşama için ayrı puanlama yapılır. Teknik ve mali puan için belirlenen ağırlık katsayıları dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda toplam puan tespit edilir. Teknik ve mali puan ağırlık katsayıları, teknik puan ağırlığı daha yüksek olmak üzere hizmetin niteliği ve özgünlüğüne göre farklı oranlarda belirlenebilir.

Bu ihalelerde teknik değerlendirme kriterleri, 10 ncu maddede belirtilen kriterlere uygun olarak belirlenir. İhale dokümanı ve davet mektubunda belirtilen bu kriterlerin belirlenmesinde; benzer nitelik ve ölçekteki sözleşmeleri yerine getirme deneyimi, iş için önerilen yöntem, organizasyon yapısı, yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki nitelikleri esas alınır.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle isteklilerin teknik değerlendirmeye esas bütün belgelerinin ihale dokümanında istenilen şartlara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği incelenir. Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. (Cümleler 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

İhale komisyonu ihale dokümanında ve davet mektubunda belirtilen teknik değerlendirme kriterleri ve puanlara göre teknik değerlendirme yaparak isteklilerin teknik puanlarını belirler. İhale dokümanında belirlenen asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen veya asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere, değerlendirme dışı bırakıldığı ve mali tekliflerinin açılmadan mali tekliflerin açılacağı tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edileceği yazılı olarak bildirilir. Aynı tarihte, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilere de mali tekliflerin açılacağı tarih ve saat yazılı olarak bildirilir.

İhale komisyonunca bildirilen tarih ve saatte öncelikle teknik değerlendirme sonuçları ile teknik puanlar hazır bulunanlar önünde açıklanır. İhale komisyonunca toplu halde muhafaza altına alınmış olan ve mali teklifleri içeren paket açılır. Teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin mali teklif zarfları açılmaksızın kendilerine veya vekillerine elden iade edilerek, bu istekliler ihale salonundan çıkarılır. (Cümle 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Bu işlemlerden sonra, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin mali teklif zarfları açılır ve teklif edilen fiyatlar ile yaklaşık maliyet açıklanarak bir tutanakla tespit edilir. İade edilemeyen mali tekliflere ait zarflar ihalenin sonuçlandırılmasından hemen sonra posta ile gönderilir.

Mali teklif içerisinde teklif mektubu ile geçici teminatı bulunmayan veya usulüne uygun olmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılarak tutanakla tespit edilir. Teklif mektubu ile geçici teminatı uygun olan isteklilere ait mali puanlar belirlenir.

Bu isteklilere ait teknik ve mali puanlar ihale dokümanında belirlenen ağırlık katsayılarıyla çarpılarak toplam puanlar tespit edilir. Toplam puanı en yüksek olan istekli iş tanımı, sözleşme şartları, personel ve mali teklif ile ilgili görüşme yapmak üzere davet edilir. Ancak bu görüşme, ihale dokümanında yer alan şartları önemli ölçüde değiştirecek nitelikte olmamalıdır. Görüşme sonucunda şartların netleştirilerek anlaşmaya varılması halinde, bu istekliye ihale yapılır.

İhale komisyonu tarafından alınan karar ihale yetkilisinin onayına sunulur.

Yapılan görüşmede anlaşma sağlandığı halde ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalama yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, idarece geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda, teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, ikinci en yüksek toplam puana sahip istekli ile de görüşme yapmak suretiyle sözleşme imzalanır. İkinci isteklinin sözleşme imzalama yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, idarece geçici teminatı gelir kaydedilir.

Gerek ön yeterlik sonucunda gerekse teknik veya mali değerlendirme sonucunda üçten az aday veya isteklinin kalması halinde ihale yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Kamu İhale Kurumu, Şikayetlerin İncelenmesi ve Anlaşmazlıkların Çözümü

BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu İhale Kurumu

Madde 0053: Kamu İhale Kurumu

 1. Bu Kanun ile verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale Kurumu kurulmuştur. Kamu İhale Kurumu, bu Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir.

  Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık Maliye Bakanlığıdır. Kurumun merkezi Ankara dadır.

  Kurum görevini yerine getirirken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.

  Kamu İhale Kurumu; Kamu İhale Kurulu, Başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşur.

 2. Bu Kanuna göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak Kurumun görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır:

  1. İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak.

  2. Bu Kanuna ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek.

  3. İhale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslar arası koordinasyonu sağlamak.

  4. Yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili Kurum tarafından belirlenen şekilde bilgi toplamak, adet, tutar ve diğer konular itibariyle istatistikler oluşturmak ve yayımlamak.

  5. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak.

  6. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

  7. İhale ilanları ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek, basılı veya elektronik ortamda Kamu İhale Bültenini yayımlamak.

  8. Yerli isteklilerin, yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarına engel olunduğunun tespit edilmesi halinde, bu uygulamanın yapıldığı ülkenin isteklilerinin de, bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere katılmalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere Cumhurbaşkanına (4) teklifte bulunmak.

  9. Kurumun yıllık bütçesi ile kesin hesabını ve yıllık çalışma raporlarını hazırlamak, Kurum bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını ve giderlerin yapılmasını sağlamak.

  (Paragraf 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

  Kurum, görevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve kişilerden belge, bilgi ve görüş isteyebilir. Belge, bilgi ve görüşlerin istenilen süre içinde verilmesi zorunludur.

  Kurum, Kurul kararıyla bu Kanunun ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin standart ihale dokümanı, tip sözleşme, yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya yetkilidir. Kurul ve Kurum yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanır. Standart ihale dokümanları, tip sözleşmeler, yönetmelik ve tebliğler Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulur.

 3. (Bent 09.07.2018 Tarih ve 30473 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 0703 Sayılı KHK ın 171. Maddesi ile Değişmiştir.) Kurumun karar organı biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere en az dört yıllık öğrenim görenler arasından Cumhurbaşkanınca atanan dokuz üyeden oluşan Kamu İhale Kuruludur. Kurul Başkanı, Kurumun da başkanıdır.

  (Bent 09.07.2018 Tarih ve 30473 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 0703 Sayılı KHK ın 171. Maddesi ile Değişmiştir.) Üyelerin geçmişte ve halen bir siyasi parti ile aday gösterilme dâhil üyelik ve görev alma ilişkilerinin bulunmaması gerekir.

  (1.ve 2. Cümle 09.07.2018 tarih ve 30473 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 0703 Sayılı KHK ın 171. Maddesi ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.) Kurul üyelerinin görev süresi dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak üyeler, ciddi bir hastalık veya engellilik (3) nedeniyle iş görememeleri veya atamaya ilişkin şartları kaybetmeleri halinde atandıkları usule göre süresi dolmadan görevden alınır. Üyeler görevi kötüye kullanmaktan veya yüz kızartıcı bir suçtan mahkum olmaları halinde ise Cumhurbaşkanı (4) onayıyla görevden alınır. Görevden alma nedeniyle veya süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalan Kurul üyeliklerine bir ay içerisinde yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden atama yapılır. (Cümle 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

  Kurumun genel yönetim ve temsili ile Kurulca alınan kararların yürütülmesi başkana aittir. Başkanın izin, hastalık, yurt içi veya yurt dışı görevlendirme ve görevden alınma hallerinde ikinci başkan başkana vekalet eder.

  (Paragraf 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir) Dava açma, icra takibi yapma ve mahkemelerce verilen kararlara karşı üst mercilere başvurmaktan vazgeçme yetkisi ile üst dereceli mahkemelerce verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesinden vazgeçme yetkisi Kurula aittir.

 4. Kurul üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda üyeliklerinin devamı süresince görevlerini tarafsız ve dürüst olarak yerine getireceklerine, bu Kanun hükümlerine ve ilgili mevzuata aykırı hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair yemin ederler. Yemin için yapılan başvuru Yargıtay ca acele işlerden sayılır. Kurul üyeleri yemin etmedikçe göreve başlayamazlar.

 5. (1.Cümle 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Kurul Başkan ve üyeleri, asli görevlerini aksatmamak kaydıyla telif ücreti karşılığı bilimsel amaçlı yayın yapabilir, ücret karşılığı ders verebilir, bunun dışında özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiçbir görev alamaz, dernek, vakıf, kooperatif ve benzeri yerlerde yöneticilik yapamaz, ticaretle uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz. Kurul üyeleri, göreve başlamadan önce sahip oldukları Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan borçlanmaya ilişkin menkul kıymetler dışındaki, piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilere veya bunların iştiraklerine ait her türlü hisselerini ya da menkul kıymetlerini üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlar ve evlatlıkları dışındakilere, görev sürelerinin başlamasını izleyen otuz gün içinde satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmak zorundadır. Bu hükme uygun hareket etmeyen üyeler üyelikten çekilmiş sayılır.

  (Paragraf 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir) Kurul kararları yerindelik denetimine tabi tutulamaz.

  (Paragraf 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir) Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli hakemlik ve bilirkişilik yapamazlar.

  Kurul üyeleri ile Kurum personeli görevlerini yerine getirmeleri sırasında ilgililere ve üçüncü kişilere ait edindikleri gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri, bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. (Cümleler 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Kurul üyeleri ve Kurum personeli, görevleri nedeniyle işledikleri ve kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından Devlet memuru sayılırlar. Kurul üyeleri ile Kurum personelinin cezai ve hukuki sorumluluğuna ilişkin olarak 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 104 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

 6. Kurul üyeleri göreve başlama ve görevden ayrılma tarihlerini izleyen bir ay içinde ve görevleri devam ettiği sürece her yıl genel mal beyanında bulunmak zorundadır.

 7. Kurul, başkanın veya başkanın bulunmadığı durumda ikinci başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar alır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamaz. Kurul üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. İzin, rapor, görevlendirme veya boşalan üyeliğe henüz atama yapılmaması hallerinde en az altı üye(1) ile toplanılabilir.

  Kurul üyeleri, kendilerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıklarını ilgilendiren kararlarla ilgili toplantı ve oylamaya katılamaz.

  Bu maddede belirtilen haller dışında bir nedenle bir takvim yılında beş toplantıya katılmayan üyeler üyelikten çekilmiş sayılır.

 8. (1.Cümle 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Başkana görevlerinde yardımcı olmak üzere Başkanın önerisi üzerine Bakan tarafından Bakan tarafından(1) dört(2) başkan yardımcısı atanabilir. (Cümle 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 0661 Sayılı Kanun ile Değişmiştir) Kurumda; Baş Hukuk Danışmanı kadrosuna atanacakların hukuk fakültesi mezunu olması ve mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaları ve meslekleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında oniki yıl ve üzeri kamu hizmetinde bulunmaları; Kurum Müşaviri ve Başkanlık Müşaviri kadrolarına atanacakların en az dört yıllık öğretim veren fakülteler ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları ve memuriyete esas kamu kurum ve kuruluşlarında en az oniki yıl ve üzeri kamu hizmetinde bulunmaları; Daire Başkanı kadrosuna atanacakların en az dört yıllık öğretim veren fakülteler ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları ve memuriyete esas kamu kurum ve kuruluşlarında en az on yıl ve üzeri kamu hizmetinde bulunmaları gerekir. Daire Başkanlarının ve diğer personelin ataması Başkan tarafından yapılır.

  Kurumun hizmet birimleri, kurumun görev ve yetkilerinin gerektirdiği sayıda daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. (Cümle 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir) Daire başkanlarının ataması başkanın önerisi üzerine Kurul kararı ile diğer personelin ataması ise Başkan tarafından yapılır.

  Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, kamu ihale uzman ve uzman yardımcılarından oluşan meslek personeli ve diğer personel eliyle yürütülür. Bunlar, sözleşmeli olarak istihdam edilir.

  (22.06.2002 tarih ve 24793 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4761 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle değişen şekli.) Kamu ihale uzman yardımcılığına atanacakların; yönetmelikte belirlenen yabancı dillerden en az birini iyi derecede bilmeleri, en az dört yıllık eğitim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları, yönetmelikte belirtilen özel yarışma sınavında başarılı olmaları ve sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmaları gerekir. Bu şekilde kamu ihale uzman yardımcılığına atananlardan, en az üç yıl fiilen çalışan, her yıl olumlu sicil alan ve katılmış olduğu eğitim faaliyetleri ile görevdeki performansı gibi yönetmelikle belirlenen esas ve kriterler dahilinde kamu ihale uzmanlığı görevini başarılı bir şekilde yürütebileceği anlaşılanlar kamu ihale uzmanlığı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Yeterlik sınavında başarılı olanlar kamu ihale uzmanı olarak atanırlar, kamu ihale uzmanlığı yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayanlar ile bu sınavda başarılı olamayanların Kurumda durumlarına uygun başka bir göreve atamaları yapılır. Kamu ihale uzmanlarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavlarına, görev, yetki ve sorumluluklarına, çalışma esas ve usullerine ilişkin hususlar Kurul kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

  Kurumun hizmet birimleri ile bunların görev ve sorumlulukları, personelin atanma ve çalışma usul ve esasları ile çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvanı, sayısı, nitelikleri Cumhurbaşkanı (4) tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

  Kurum personeli, bu Kanunda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir.

 9. Kurul başkan ve üyelerinin aylık ücretleri Cumhurbaşkanınca (4) belirlenir.

  Kurum personelinin ücretleri ile diğer mali ve sosyal hakları, Cumhurbaşkanınca (4) belirlenecek miktar, usul ve esaslar çerçevesinde Kurul tarafından belirlenir.

  Kurul üyeliklerine atananlar ile Kurum personeli 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabidir. Emeklilik açısından Kurul Başkanına Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı (4), Kurul üyelerine Bakanlık Genel Müdürü (4), Kurum Başkan Yardımcılarına Bakanlık Genel Müdürü, Kurum Daire Başkanlarına Bakanlık Genel Müdür Yardımcısı için tespit edilen ek gösterge, makam ve temsil tazminatları ile diğer mali hükümler uygulanır. Bu görevlerde geçirilen süreler makam tazminatı ve yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş sayılır.

  Kurul Başkan ve üyeliklerine atananlardan atama yapılmadan önce kanunla kurulmuş diğer sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olanların istekleri halinde bu kurumlara bağlılıkları devam eder ve bunlar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

  (22.06.2002 tarih ve 24793 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4761 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle değişen şekli.) Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların Kurulda görev yaptıkları sürede eski görevleriyle olan ilişikleri kesilir. Ancak kamu görevlisi iken üyeliğe atananlar, memuriyete giriş şartlarını kaybetme dışındaki herhangi bir nedenle görevlerinin sona ermesi, görevden ayrılma isteğinde bulunması veya görev sürelerinin dolması durumunda otuz gün içinde eski kurumlarına başvurmaları halinde ilgili bakan veya atamaya yetkili diğer makamlar tarafından mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar. Belirtilen atama yapılırken Kurul Başkan ve üyelerinin Kurumda geçirdikleri süreler makam veya hakim sınıfından olup da yüksek hakimlik tazminatını almaya başladıktan sonra atananlar için yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş olarak değerlendirilir. Kurumda görev alanlar görevden ayrılma isteğinde bulunmaları halinde, durumları daha önce tabi oldukları Kanun hükümlerine göre hizmetlerinde değerlendirilmek suretiyle mükteseplerine uygun bir kadroya, yetkili makamlarca atanır. Bu hükümler akademik unvanların kazanılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla üniversitelerden gelen personel hakkında da uygulanır.

  (Paragraf 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir) Mükteseplerine uygun bir kadroya atamaları gerçekleşinceye kadar süresi dolması sebebiyle görevi sona eren Kurul Başkan ve üyelerine almakta oldukları aylık ücret ile sosyal hak ve yardımların Kurum tarafından yapılmasına devam olunur. Mükteseplerine uygun kadrolara atananlara, atama yapıldığı tarih itibarıyla Kurum tarafından ödemede bulunulmasına son verilir. Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan Kurul Başkan ve üyeliğine atanıp süresi dolması sebebiyle görevi sona erenlere herhangi bir göreve veya işe başlayıncaya kadar, görevlerinin sona erdiği tarihte almakta oldukları aylık ücret ile sosyal hak ve yardımların Kurum tarafından yapılmasına devam olunur. Kurum tarafından bu kapsamda yapılacak ödemeler üç ayı geçemez.

  (İbare 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir) Kamu ihale uzmanlığı hariç olmak üzere (22.06.2002 tarih ve 24793 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4761 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle eklenmiştir.) Kurumun görev alanı ile ilgili konularda genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar kurumlarının, hakimler ve savcılar ise kendilerinin muvafakatı ile Kurumda görevlendirilebilir. Bu personel, kurumlarından maaşsız izinli sayılır ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları Kurumla ilgili arasında imzalanacak sözleşmede belirlenir. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır, terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. Üniversite öğretim elemanları uzmanlıklarına uyan işler için, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Kurumda görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personel sayısı toplam kadro sayısının %10 unu aşamaz.

 10. Kurumun gelirleri aşağıda belirtilmiştir:

  1. (15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle değişen şekli.) Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden, bedeli yüzmilyar (2003/8 Tebliğ ile: 127.304.000.000 - 2004/1 Tebliğ ile: 144.999.000.000 Yürürlük: 01.02.2004 - 31.01.2005 - 2005/1 Tebliğ ile: 165.066 YTL. Yürürlük: 01.02.2005 - 31.01.2006 - 2006/1 Tebliğ ile: 172.560 YTL. Yürürlük: 01.02.2006 - 31.01.2007 - 2007/1 Tebliğ ile: 192.542 YTL. Yürürlük: 01.02.2007 - 31.01.2008 - 2008/1 Tebliğ ile: 203.978 YTL. Yürürlük: 01.02.2008 - 31.01.2009 - 2009/1 Tebliğ ile: 220.520 TL. Yürürlük: 01.02.2009 - 31.01.2010 - 2010/1 Tebliğ ile: 233.596 TL. Yürürlük: 01.02.2010 - 31.01.2011 - 2011/1 Tebliğ ile: 254.315 TL. Yürürlük: 01.02.2011 - 31.01.2012 - 2012/1 Tebliğ ile: 288.215 TL. Yürürlük: 01.02.2012 - 31.01.2013 - 2013/1 Tebliğ ile: 295.276 TL. Yürürlük: 01.02.2013 - 31.01.2014 - 2014/1 Tebliğ ile: 315.856 TL. Yürürlük: 01.02.2014 - 31.01.2015 - 2015/1 Tebliğ ile: 335.944 TL. Yürürlük: 01.02.2015 - 31.01.2016 - 2016/1 Tebliğ ile: 355.126 TL. Yürürlük: 01.02.2016 - 31.01.2017 - 2017/1 Tebliğ ile: 390.425 TL. Yürürlük: 01.02.2017 - 31.01.2018 - 2018/1 Tebliğ ile: 450.823 TL. Yürürlük: 01.02.2018 - 31.01.2019 ) - (2019/1 Tebliğ ile: 602.479 TL. Yürürlük: 01.02.2019 - 31.01.2020 ) Türk Lirasını aşanlar için yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi (İdareler ve noterler bu tutarın yüklenici tarafından Kurum hesaplarına yatırıldığını sözleşmelerin imzalanması aşamasında aramak zorundadır.).

  2. (Bent 19.02.2014 tarih ve 28918 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6518 Sayılı Kanun ile Değişmiştir.) Yaklaşık maliyeti beş yüz bin Türk Lirasına (2015/1 Tebliğ ile: 531.800 TL. Yürürlük: 01.02.2015 - 31.01.2016 - 2016/1 Tebliğ ile: 562.165 TL. Yürürlük: 01.02.2016 - 31.01.2017 - 2017/1 Tebliğ ile: 618.044 TL. Yürürlük: 01.02.2017 - 31.01.2018 - 2018/1 Tebliğ ile: 713.655 TL. Yürürlük: 01.02.2018 - 31.01.2019 ) - (2019/1 Tebliğ ile: 953.728 TL. Yürürlük: 01.02.2019 - 31.01.2020 ) kadar olan ihalelerde üç bin Türk Lirası (2015/1 Tebliğ ile: 3.190 TL. Yürürlük: 01.02.2015 - 31.01.2016 - 2016/1 Tebliğ ile: 3.372 TL. Yürürlük: 01.02.2016 - 31.01.2017 - 2017/1 Tebliğ ile: 3.707 TL. Yürürlük: 01.02.2017 - 31.01.2018 - 2018/1 Tebliğ ile: 4.280 TL. Yürürlük: 01.02.2018 - 31.01.2019 ) - (2019/1 Tebliğ ile: 5.719 TL. Yürürlük: 01.02.2019 - 31.01.2020 ) , beş yüz bin Türk Lirasından iki milyon Türk Lirasına (2015/1 Tebliğ ile: 2.127.200 TL. Yürürlük: 01.02.2015 - 31.01.2016 - 2016/1 Tebliğ ile: 2.248.663 TL. Yürürlük: 01.02.2016 - 31.01.2017 - 2017/1 Tebliğ ile: 2.472.180 TL. Yürürlük: 01.02.2017 - 31.01.2018 - 2018/1 Tebliğ ile: 3.814.922 TL. Yürürlük: 01.02.2018 - 31.01.2019 ) - (2019/1 Tebliğ ile: 602.479 TL. Yürürlük: 01.02.2019 - 31.01.2020 ) kadar olanlarda altı bin Türk Lirası (2015/1 Tebliğ ile: 6.381 TL. Yürürlük: 01.02.2015 - 31.01.2016 - 2016/1 Tebliğ ile: 6.745 TL. Yürürlük: 01.02.2016 - 31.01.2017 - 2017/1 Tebliğ ile: 7.415 TL. Yürürlük: 01.02.2017 - 31.01.2018 - 2018/1 Tebliğ ile: 8.562 TL. Yürürlük: 01.02.2018 - 31.01.2019 ) - (2019/1 Tebliğ ile: 11.442 TL. Yürürlük: 01.02.2019 - 31.01.2020 ) , iki milyon Türk Lirasından on beş milyon Türk Lirasına(2015/1 Tebliğ ile: 15.954.000 TL. Yürürlük: 01.02.2015 - 31.01.2016 - 2016/1 Tebliğ ile: 16.864.973 TL. Yürürlük: 01.02.2016 - 31.01.2017 - 2017/1 Tebliğ ile: 18.541.351 TL. Yürürlük: 01.02.2017 - 31.01.2018 - 2018/1 Tebliğ ile: 21.409.697 TL. Yürürlük: 01.02.2018 - 31.01.2019 ) - (2019/1 Tebliğ ile: 28.611.919 TL. Yürürlük: 01.02.2019 - 31.01.2020 ) kadar olanlarda dokuz bin Türk Lirası (2015/1 Tebliğ ile: 9.572 TL. Yürürlük: 01.02.2015 - 31.01.2016 - 2016/1 Tebliğ ile: 10.118 TL. Yürürlük: 01.02.2016 - 31.01.2017 - 2017/1 Tebliğ ile: 11.123 TL. Yürürlük: 01.02.2017 - 31.01.2018 - 2018/1 Tebliğ ile: 12.843 TL. Yürürlük: 01.02.2018 - 31.01.2019 ) - (2019/1 Tebliğ ile: 17.163 TL. Yürürlük: 01.02.2019 - 31.01.2020 ) , on beş milyon Türk Lirası ve üzerinde olanlarda on iki bin Türk Lirası (2015/1 Tebliğ ile: 12.763 TL. Yürürlük: 01.02.2015 - 31.01.2016 - 2016/1 Tebliğ ile: 13.491 TL. Yürürlük: 01.02.2015 - 31.01.2017 - 2017/1 Tebliğ ile: 14.832 TL. Yürürlük: 01.02.2017 - 31.01.2018 - 2018/1 Tebliğ ile: 17.126 TL. Yürürlük: 01.02.2018 - 31.01.2019 ) - (2019/1 Tebliğ ile: 22.887 TL. Yürürlük: 01.02.2019 - 31.01.2020 ) tutarındaki itirazen şikâyet başvuru bedeli.

  3. Eğitim, kurs, seminer ve toplantı faaliyetlerinden elde edilecek gelirler.

  4. (Bent 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Her türlü basılı evrak, form, ilan, doküman ve yayınlar ile Elektronik Kamu Alımları Platformunun işletilmesinden elde edilecek gelirler.

  5. Gerektiğinde genel bütçeden yapılacak yardımlar.

  6. Diğer gelirler.

  Kuruma ait gelirler T.C. Merkez Bankası veya Türk bankalarından birisi nezdinde açılacak bir hesapta toplanır.

  Kurumun mal ve varlıkları Devlet malı sayılır, haczedilemez, rehnedilemez. Kurumun tahsil edilemeyen gelirleri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mal sandıklarınca tahsil edilerek bir ay içerisinde Kurum hesaplarına aktarılır.

 11. Kurumun giderleri, Kurul kararıyla yürürlüğe giren yıllık bütçeye göre yapılır. Kurumun bütçe yılı takvim yılıdır. Bütçe, bütçe yılının başlamasından önceki otuz gün içinde hazırlanır. Kurumun bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin yıllık mali raporu ve bütçe kesin hesabı Cumhurbaşkanı (1) ile ibra edilir.

  Kurumun yıllık hesapları ile gelir ve harcamalarına ilişkin iş ve işlemleri, Sayıştay denetimine tabidir.

(1) 02.11.2011 Tarih ve 28103 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 0661 Sayılı khk ile (g) fıkrasının birinci bendinde yer alan yedi üye ibaresi altı üye şeklinde, (h) fıkrasının birinci bendinde yer alan Kurul kararı ile ibaresi Bakan tarafından şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 12.07.2012 Tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 6353 Sayılı Kanun ile (h) fıkrasının birinci paragrafında yer alan üç ibaresi dört olarak değiştirilmiştir.
(3) sakatlık İbaresi 03.05.2013 Tarih ve 28636 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6462 Sayılı Kanun İle engellilik olarak değişmiştir.
(4) Bakanlar Kuruluna İbaresi 09.07.2018 Tarih ve 30473 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 0703 Sayılı KHK ın 171. Maddesi ile Cumhurbaşkanına şeklinde ve Başbakan İbaresi Cumhurbaşkanı şeklinde ve Kurulun önerisi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulu İbaresi Cumhurbaşkanı şeklinde ve Maliye Bakanının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca İbaresi Cumhurbaşkanınca şeklinde ve Kurulun önerisi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca İbaresi Cumhurbaşkanınca şeklinde ve Bakanlık Müsteşarı İbaresi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı şeklinde ve Bakanlık Müsteşar Yardımcısı İbaresi Bakanlık Genel Müdürü şeklinde ve Bakanlar Kurulu İbaresi Cumhurbaşkanı şeklinde değişmiştir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Kamu İhale Kurumu, Şikayetlerin İncelenmesi ve Anlaşmazlıkların Çözümü

İKİNCİ BÖLÜM

(Bölüm Adı 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.)

İhalelere Yönelik Başvurular ve İnceleme

Madde 0054: İhalelere yönelik başvurular

(Madde ve Başlık 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.)

İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi.

b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.

c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.

d) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.

e) İtirazen şikayet başvurularında idareye yapılan şikayetin ve varsa şikayete ilişkin idare kararının bildirim tarihi.

Şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz.

İtirazen şikayette bulunanlardan 53 üncü maddenin (j) bendinin (2) nolu alt bendinde belirtilen bedelin dört katı tutarına kadar başvuru teminatı alınmasına Cumhurbaşkanınca (1) karar verilebilir. Başvuru teminatları Kurum hesaplarına yatırılır. Bu teminatlar Kurum gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin ayrı hesaplarda tutulur.

İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.

Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından ise aynı ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.

(Fıkra 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6518 Sayılı Kanun ile Eklenmiştir) Başvuruların ihaleyi yapan idare veya Kurum dışındaki idari mercilere ya da yargı mercilerine yapılması ve başvuru dilekçelerinin bu merciler tarafından ilgisine göre idareye veya Kuruma gönderilmesi hâlinde, dilekçelerin idare veya Kurum kayıtlarına girdiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.

Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

karar verilir. Kurumun görev alanında bulunmaması hali hariç, itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesi durumunda, başvuru teminatı yatırılan hallerde teminatın gelir kaydedilmesine de karar verilir.

Dinamik alım sistemi, elektronik eksiltme ve çerçeve anlaşmalara ilişkin başvuru esas ve usulleri Kurum tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

(1) Bakanlar Kurulunca İbaresi 09.07.2018 Tarih ve 30473 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 0703 Sayılı KHK ın 171. Maddesi ile Cumhurbaşkanınca şeklinde değişmiştir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Kamu İhale Kurumu, Şikayetlerin İncelenmesi ve Anlaşmazlıkların Çözümü

İKİNCİ BÖLÜM
İhalelere Yönelik Başvurular ve İnceleme

(Madde 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.)

Madde 0055: İdareye şikayet başvurusu

Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. Şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, gerekli düzeltme yapılarak 29 uncu maddede belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenir. Ancak belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde 26 ncı maddeye göre işlem tesis edilir.

İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.

İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde ise Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Kamu İhale Kurumu, Şikayetlerin İncelenmesi ve Anlaşmazlıkların Çözümü

İKİNCİ BÖLÜM
İhalelere Yönelik Başvurular ve İnceleme

(Madde ve Başlık 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.)

Madde 0056: Kuruma itirazen şikayet başvurusu

İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.

Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler. İdare tarafından şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikayet başvuruları ise idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenir.

Kanunda belirtilen sürelere ve usule uyulmadan sözleşme imzalanmış olması veya itirazen şikayet başvurusundan feragat edilmesi itirazen şikayet başvurusunun incelenmesine ve 54 üncü maddede sayılan kararlardan birinin alınmasına engel teşkil etmez.

Kurul tarafından gerekli görülen hallerde tarafların ve ilgililerin dinlenmesine karar verilir. Bu durumda, Kurul tarafından tespit edilen tarihte taraflar ve ilgililer dinlenir.

Kurum, itirazen şikayete ilişkin nihai kararını, incelenen ihaleye ilişkin gerekli bilgi ve belgeler ile ihale işlem dosyasının kayıtlara alındığı tarihi izleyen yirmi gün içinde vermek zorundadır. Bu süre 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihaleler ile şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikayet başvurularında on iş günü olarak uygulanır.

Kurum, gerekli gördüğü takdirde özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurabilir. Görüşüne başvurulan özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere (8000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere Kurul tarafından belirlenen miktarda ödeme yapılır. Kamu görevlilerinin görüşüne başvurulması halinde ise personele diğer mevzuatta yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın (5000) gösterge rakamı esas alınmak suretiyle aynı esaslar çerçevesinde ödeme yapılır. Bu fıkra uyarınca yapılacak ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Kurul tarafından verilen bütün kararlar, karar tarihini izleyen beş iş günü içinde taraflara tebligata çıkarılır ve tebligata çıkarıldığı tarihi izleyen beş gün içinde Kurumun internet sayfasında yayınlanır. Kararlara erişim ücrete tabi tutulamaz.

İdareler hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Kamu İhale Kurumu, Şikayetlerin İncelenmesi ve Anlaşmazlıkların Çözümü

İKİNCİ BÖLÜM
İhalelere Yönelik Başvurular ve İnceleme

Madde 0057: Yargısal inceleme

Şikayetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu

Madde 0058: İhalelere katılmaktan yasaklama

(1. Fıkranın: 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle değişen şekli.) 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre ve Şehircilik (2) Bakanlığı tarafından verilir.

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün (1) içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.

İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

(1) Bu kısımda yer alan en geç otuz gün ibaresi; 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle metinde görüldüğü şekilde değiştirilmiştir.
(2) belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri İbaresi 10.12.2018 Tarih ve 30621 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7153 Sayılı Kanunun 28. Maddesi ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre ve Şehircilik şeklinde değişmiştir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu

Madde 0059: İsteklilerin ceza sorumluluğu

Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.

Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir.

Bu Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri, mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır.

Bu madde hükümlerine göre; mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir.

Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararları, Kamu İhale Kurumunca, bildirimi izleyen onbeş gün içinde Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu

Madde 0060: Görevlilerin ceza sorumluluğu

İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. Bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler. (1)

Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanlar, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar.

(15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle değişen şekli.) 5 inci maddede belirtilen ilkelere ve 62 nci maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında da yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır.

(1) (Bu kısımda yer alan Haklarında kamu davası açılmasına karar verilen idare görevlileri yargılama sonuna kadar bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler. cümlesi; 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle metinde görüldüğü şekilde değiştirilmiştir.)

DÖRDÜNCÜ KISIM
Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu

Madde 0061: Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı

(15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle değişen şekli.) Bu Kanunun uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar; ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve mali yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerle işin yaklaşık maliyetini ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 58 ve 60 ıncı maddelerde belirtilen müeyyideler uygulanır.

BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler

Madde 0062: İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar

Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

 1. Yatırım projelerinin planlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek (İbare 24.11.2016 tarih ve 29898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6761 Sayılı Kanun ile Eklenmiştir) , yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen stratejik öneme sahip yatırımlar veya projeler hariç olmak üzere, proje maliyetinin %10 undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.

 2. Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır. (15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle eklenen cümle.) Ancak ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

 3. (Bent 26/04/2007 tarih ve 26504 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı, baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları, karayolu, liman ve havaalanı, demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz.

 4. (15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle değişen şekli.) İdarelerce bütçesinin programlanmasında, ihalede ise isteklilerce verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık maliyet isteklilere duyurulmaz.

 5. (Bent 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 Sayılı Khk ile [7079/78 md. ile Aynen Kabul] Değişmiştir.) 1) 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri (MİT Müsteşarlığı hariç) ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan idarelerin merkez ve taşra teşkilatları, il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketler; merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumu, fon, kefalet sandığı, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü, mahalli idare ve şirket bütçelerinden veya döner sermaye bütçelerinden, anılan liste kapsamındaki diğer idareler için ise kendi bütçelerinden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı veya niteliği itibarıyla bu sonucu doğuracak şekilde alım yapamaz ve buna imkân sağlayan diğer mevzuat hükümleri uygulanmaz.

  2) Bu bendin uygulanmasında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; bu Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70 lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımlarını ifade eder. Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan, yıl boyunca devam eden, niteliği gereği süreklilik arz eden ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı park ve bahçe bakım ve onarımı ile çöp toplama, cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilir. Hizmet alım sözleşmesi kapsamında niteliği birbirinden farklı hizmet türlerinin bulunması halinde personel çalıştırılmasına dayalı olup olmama yönünden yapılacak değerlendirme her hizmet türü için ayrı ayrı yapılır. Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmez.

  3) Kurum, hizmet alımının personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı ya da niteliği itibarıyla bu sonucu doğurup doğurmadığı hususunda (2) numaralı alt bentte sayılan kriterleri ayrı ayrı ya da birlikte dikkate almak suretiyle usul ve esaslar belirlemeye yetkilidir.

 6. İhale dokümanı hazırlanmadan ilan yapılamaz. İlan sürelerinin hesaplanmasında ilanın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. 13 üncü maddede belirtilen ilan sürelerine uyulmak üzere, ilan yapılmasına kadar geçecek süre de gözönüne alınarak ilan yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilan metinlerinin gönderilmesi zorunludur.

 7. İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

 8. (Bent 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, 122.387 YTL (01.02.2007 - 31.01.2008 - 2008/1 Tebliğ ile: 122.387 YTL. Yürürlük: 01.02.2008 - 31.01.2009 - 2009/1 Tebliğ ile: 122.387 YTL. Yürürlük: 01.02.2009 - 31.01.2010 - 2010/1 Tebliğ ile: 129.644 TL. Yürürlük: 01.02.2010 - 31.01.2011 - 2011/1 Tebliğ ile: 141.143 TL. Yürürlük: 01.02.2011 - 31.01.2012 - 2012/1 Tebliğ ile: 159.957 TL. Yürürlük: 01.02.2012 - 31.01.2013 - 2013/1 Tebliğ ile: 163.875 TL. Yürürlük: 01.02.2013 - 31.01.2014 - 2014/1 Tebliğ ile: 175.297 TL. Yürürlük: 01.02.2014 - 31.01.2015 - 2015/1 Tebliğ ile: 186.445 TL. Yürürlük: 01.02.2015 - 31.01.2016 - 2016/1 Tebliğ ile: 197.091 TL. Yürürlük: 01.02.2016 - 31.01.2017 - 2017/1 Tebliğ ile: 216.681 TL. Yürürlük: 01.02.2017 - 31.01.2018 - 2018/1 Tebliğ ile: 250.201 TL. Yürürlük: 01.02.2018 - 31.01.2019 ) - (2019/1 Tebliğ ile: 334.368 TL. Yürürlük: 01.02.2019 - 31.01.2020 )olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu (*) tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.

 9. (15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle eklenmiştir.) Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10 unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.

(*) (h) Bendinde Geçen veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu İbaresi 10.12.2013 Tarih ve 28847 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2012/104, K: 2013/87 Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile 10.06.2014 Tarihinde Geçerli Olmak Üzere İptal Edilmiştir.

BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler

Madde 0063: Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler

(Madde 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6518 Sayılı Kanunla Değişmiştir.)

İhalelere sadece yerli isteklilerin katılması ile yerli istekliler ve yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınmasına ilişkin olarak aşağıdaki düzenlemeler esas alınır:

a) Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde sadece yerli isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir.

b) Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.

c) (Bent 01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7033 Sayılı Kanun ile Değişmiştir.) Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine, %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir. Yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine de %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir.

d) (Bent 01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7033 Sayılı Kanun ile (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (d) ve (e) bentleri (e) ve (f) bentleri olarak teselsül ettirilmiştir.) Yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilir. Ancak, malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makinelere ve ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili makine, malzeme ve ekipman arasından belirlenen, Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan ve ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması şarttır.

e) Yerli malı belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belirlenir. İsteklilerce teklif edilen malın yerli malı olduğu, bu usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilir.

f) Ortak girişimlerin yerli istekli sayılabilmesi için bütün ortaklarının yerli istekli olması gereklidir.

BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler

Madde 0064: Sürelerin hesabı

Bu Kanunda yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler

(Madde ve Başlığı 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.)

Madde 0065: Bildirim ve tebligat esasları

Aday, istekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlarda aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur:

a) Tebligatlar idareler veya Kurum tarafından aşağıdaki yöntemler kullanılarak yapılabilir:

1) İmza karşılığı elden.

2) İadeli taahhütlü mektupla.

3) Elektronik ortamda.

4) Faksla.

(1). Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

b) İdareler veya Kurum tarafından elektronik ortamda veya faks ile yapılan tebligatlar ile çerçeve anlaşmaya dahil olan istekliler tarafından elektronik ortamda sunulan fiyat tekliflerinin aynı gün teyit edilmesi zorunludur. Elektronik ortamda veya faks ile yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.

Ancak, idareler veya Kurum ile aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından, elektronik imza kullanılarak yapılan işlemlerde ve şikayet başvurularına ilişkin işlemler dahil Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden yapılacak ihale sürecine ilişkin işlemlerde teyit aranmaz.

c) Elektronik haberleşmede kullanılacak araçlar ile bunların teknik özellikleri, yaygın olarak kullanılan haberleşme ve bilgi teknolojisi ürünleri ile uyumlu ve kolay erişilebilir olmalı ve eşit muamele ilkesini sağlamalıdır.

d) Her türlü bilgi alışverişi ile bilginin muhafazasında; verilerin bütünlüğü ile tekliflerin ve başvuru belgelerinin gizliliğinin sağlanması esastır.

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

(1) İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, ... kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır hükmü 26.07.2013 tarih ve 28719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27.9.2012 Tarih ve E:2011/20 - K:2012/132 Sayılı Anayasa Mahkemesi ile İptal Edilmiştir.

BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler

Madde 0066: Değişiklik yapılması

Bu Kanun hükümlerine ilişkin değişiklikler, ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir.

BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler

Madde 0067: Eşik değerler ve parasal limitlerin güncellenmesi

Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenir ve her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere aynı tarihe kadar Resmi Gazetede ilan edilir. Ancak güncellemede bir milyon Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz. Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, olağanüstü hallerde, belirtilen tarihin dışında da Kurumun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı (1) ile güncellenebilir.

(1) Bakanlar Kurulu İbaresi 09.07.2018 Tarih ve 30473 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 0703 Sayılı KHK ın 171. Maddesi ile Cumhurbaşkanı şeklinde değişmiştir.

ALTINCI KISIM
Son Hükümler

Madde 0068: Uygulanmayacak hükümler

 1. Bu Kanun kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

 2. Diğer kanunların 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundan muafiyet tanıyan hükümleri ile bu Kanuna uymayan hükümleri uygulanmaz.

 3. (15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 39 uncu maddesiyle eklenmiştir.) 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamındaki projelerde (1) , 5 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkraları, 62 nci maddenin (a) ve (b) bentleri ile (c) bendindeki kamulaştırma, mülkiyet, arsa temini, imar işlemleri ve uygulama projesine ilişkin şartlar aranmaksızın ihaleye çıkılabilir. Ancak, ÇED raporu zorunluluğu bulunan hallerde sözleşme imzalanmadan önce bu raporun alınması zorunludur.

(1) toplu konut projelerinde İbaresi 25.02.2011 Tarih ve 27857 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6111 Sayılı Kanun ile Değişmiş ve İşlenmiştir.

ALTINCI KISIM
Son Hükümler

(Başlık 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir)

Ek Madde 0001: Elektronik Kamu Alımları Platformu

(Madde 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.)

Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerde; bu Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, ilan, ihale dokümanının hazırlanması ve verilmesi, katılım ve yeterliğe ilişkin belgelerin sunulması, tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi, ihalenin karara bağlanması ve onaylanması, kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi ve sözleşmenin imzalanması gibi ihale süreciyle ilgili aşamalar ile her türlü bildirimler kısmen veya tamamen, Kurum tarafından oluşturulan Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilebilir.

Elektronik Kamu Alımları Platformunun kurulması ve işletilmesi ile ihale sürecinde elektronik araçların kullanımına ilişkin esas ve usuller Kurum tarafından belirlenir.

Bu Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca yapılacak bütün ilanlar aynı zamanda Elektronik Kamu Alımları Platformunda da yayımlanır.

Bu Kanun kapsamındaki alımlarda aday veya isteklilerin yeterliğinin tespitine ilişkin olarak Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden sistemler kurulabilir. Bu sistemlerin kurulması, kurdurulması, denetlenmesi, yetkilendirilen kuruluşların yetkilerinin iptal edilmesi veya tedbir niteliğinde kararlar alınması hususlarında Kurum yetkilidir.

ALTINCI KISIM
Son Hükümler

(Başlık 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir)

Ek Madde 0002: Çerçeve anlaşmalar

(Madde 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Değişmiştir.)

İdareler ihtiyaç duydukları mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin olarak açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usulünü uygulamak kaydıyla çerçeve anlaşmalar yapabilir. Çerçeve anlaşmalar rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu şekilde kullanılamaz.

Çerçeve anlaşma kapsamında temin edilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işleri Kanunun 13 üncü maddesine göre ilan edilir. Çerçeve anlaşma kapsamında karşılanması planlanan tahmini ihtiyaç miktarları ilanda gösterilir.

Teminat alınmasına ilişkin hükümler hariç olmak üzere, ihalelerin sözleşmeye bağlanması hakkında bu Kanunda yer alan hükümler çerçevesinde, süresi kırksekiz ayı geçmemek üzere çerçeve anlaşma imzalanır ve sonuçlar Kamu İhale Bülteninde ilan edilir.

Çerçeve anlaşmalar, koşulların tamamının baştan belirlendiği hallerde, bir istekli ile de yapılabilir. Birden fazla istekli ile yapılacak çerçeve anlaşmalarda istenilen şartları karşılayan yeterli sayıda teklif sunulması kaydıyla çerçeve anlaşmaya taraf olacak istekli sayısı üçten az olmamak üzere ihale dokümanında belirtilir. Çerçeve anlaşmaların bir istekli ile yapıldığı haller hariç, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri geçerli kabul edilen istekliler, ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlanmak suretiyle sıralanarak listeye alınır. Çerçeve anlaşmaya taraf olan istekli sayısının üçün altına inmesi halinde, mevcut çerçeve anlaşmanın sona erdiği taraflara bildirilir.

Koşulların tamamının baştan belirlendiği çerçeve anlaşma kapsamında yapılacak alımlarda isteklilerden ilk tekliflerini aşmamak kaydıyla yeniden teklif alınabilir. Koşulların tamamının baştan belirlenmediği hallerde ise çerçeve anlaşma koşullarında esaslı değişiklik yapılmaması kaydıyla isteklilerden yeniden teklif alınır.

İsteklilere ihale konusu işin karmaşıklığı ve özgünlüğü gibi hususlar dikkate alınarak tekliflerini sunmaları için yeterli süre tanınır.

İstekliler yeterliklerinin devam ettiğini oniki ayda bir belgelendirir. Yeterliği devam etmeyenler ile teklif vermeye davet edildiği halde iki kez geçerli teklif vermeyen isteklilerin çerçeve anlaşmaları feshedilir.

Münferit sözleşmeye davet edildiği halde ihale dokümanında belirtilen süre içerisinde sözleşme imzalamayan istekliyle yapılan çerçeve anlaşma feshedilir ve istekli hakkında 58 inci madde hükümleri uygulanır.

Münferit sözleşme aşamasına ilişkin olarak bu Kanunun 6, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 55 ve 56 ncı maddeleri uygulanmaz. Bu maddelerde belirtilen hususlar dahil çerçeve anlaşma kapsamında yapılacak alımların usul ve esasları ile nitelik ve kapsamını belirlemeye, ve sınırlar koymaya, sözleşme düzenlenmesine gerek görülen durumlarda sözleşmelerin şeklini ve kapsamını belirlemeye Kurum yetkilidir.

Çerçeve anlaşma yapılmış olması, idareye alım yapma yükümlülüğü getirmez. İdare, çerçeve anlaşma kapsamındaki ihtiyaçlarını bu Kanunda yer alan diğer usulleri kullanmak suretiyle de temin edebilir.

Ek Madde 0003:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (c) bendi kapsamındaki işler ile aynı kapsamda olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu dışında, ihalesi ilgili mevzuat hükümlerine göre bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış olanlar ile bu tarihten sonra yapılacak olan ve bedeli yabancı para cinsinden sabit fiyatlarla sözleşmeye bağlanan yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerine uygulanmak üzere; fiyat farkı esasları belirlemeye, sözleşmelerin tadil veya tasfiye edilmesine imkân veren kararlar çıkarmaya Cumhurbaşkanı (1) yetkilidir.

(1) kararnameler çıkarmaya Bakanlar Kurulu İbaresi 09.07.2018 Tarih ve 30473 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 0703 Sayılı KHK ın 171. Maddesi ile kararlar çıkarmaya Cumhurbaşkanı şeklinde değişmiştir.

Ek Madde 0004: Dinamik alım sistemi

Dinamik alım sistemi, piyasada mamul olarak bulunan malların elektronik ortamda alımında kullanılabilir. Sistemin kurulmasında açık ihale usulü uygulanır. Dinamik alım sistemi rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu şekilde işletilemez.

Sistemin tesis edileceği hususu Kamu İhale Bülteninde ilan edilmek suretiyle duyurulur. İhale dokümanında; planlanan alımın niteliği, türü ve miktarının yanı sıra satın alma sistemine, bu sistemin işletilmesinde kullanılacak elektronik ekipmana, sisteme teknik olarak bağlanabilmek için gerekli düzenlemelere, sistemin işleyişini düzenleyen kurallara ve diğer hususlara ilişkin bilgilere yer verilir.

Yeterlik kriterlerini sağlayan ve ihale dokümanında yer alan şartlara uygun ön teklif veren bütün isteklilere sisteme dahil olma imkanı verilir. Ön teklifler ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olduğu sürece sürekli olarak geliştirilebilir.

Ön tekliflerin değerlendirilmesi, verildikleri tarihten itibaren onbeş gün içinde tamamlanır. Teklif vermeye davetin henüz yapılmamış olması halinde değerlendirme süresi onbeş güne kadar bir defa uzatılabilir.

Dinamik alım sisteminin tesis edildiği veya sistemin kurulmasından vazgeçildiği ile ön tekliflerin sisteme kabul veya reddedildikleri hususu isteklilere karar alındıktan sonra en geç üç gün içinde bildirilir.

Her bir alım için sisteme kabul edilmiş istekliler teklif vermeye davet edilir. Yapılacak alımlar bu davetten en az onbeş gün önce basitleştirilmiş ilan yoluyla duyurulur. Sisteme kabul edilen bütün istekliler, tekliflerini sunmaları için yeterli süre tanınmak suretiyle teklif vermeye davet edilir.

Teklifler, ihale dokümanında belirtilen esaslara göre değerlendirilmek suretiyle alım sonuçlandırılır ve sözleşmeye bağlanır.

Dinamik alım sisteminin süresi kırk sekiz aydan fazla olamaz.

Dinamik alım sisteminde yapılacak ihalelerde Elektronik Kamu Alımları Platformu kullanılır. Sisteme kabul edilmeye ve sistemin yürütülmesine ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmez.

Dinamik alım sistemi dahilinde yapılacak alımlara ilişkin sözleşme düzenlenmesi gerekli haller ile bu sözleşmelerin şeklini ve kapsamını belirlemeye Kurum yetkilidir.

Ek Madde 0005: Elektronik eksiltme

İlan ve ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, açık ihale, belli istekliler arasında ihale ve 21 inci maddenin (a), (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan pazarlık usulü ihalede tekliflerin değerlendirilmesi aşamasının tamamlanmasından sonra elektronik eksiltme yapılabilir. Dinamik alım sistemi ve çerçeve anlaşma kapsamında yapılan ihalelerde de elektronik eksiltme uygulanabilir. 48 inci madde uyarınca yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise elektronik eksiltme uygulanmaz.

Elektronik eksiltme ancak ihale konusu alımın bütün teknik özelliklerinin net olarak belirlendiği hallerde kullanılabilir.

Elektronik eksiltmeye başlamadan önce ihale dokümanında belirlenen şartlara göre tekliflerin ilk değerlendirmesi yapılır.

Yeterli kabul edilen istekliler elektronik ortamda yeniden teklif vermeye aynı anda davet edilir. Davette, eksiltmenin başlama tarihi ve saati ile kullanılmakta olan elektronik araca isteklinin bağlantı kurabilmesi için gerekli bütün bilgilere yer verilir. Elektronik eksiltmenin her aşamasını gösteren bir zaman çizelgesi davet ile birlikte iletilir. Birbirini izleyen birden fazla aşamada elektronik eksiltme yapılabilir. Davetin gönderildiği tarihten iki iş günü geçmeden eksiltmeye başlanamaz.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği hallerde, yapılan ilk değerlendirme sonucu ile eksiltmede verilen yeni tekliflere göre sıralamayı düzenleyen matematiksel formül de davette bildirilir. Bu formül, ihale ilanında veya ihale dokümanında belirtildiği şekilde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde kullanılan bütün unsurların varsa nispi ağırlıklarını da içerir.

Elektronik eksiltmenin her aşamasında, o andaki sıralamalarını öğrenebilmeleri için gerekli bilgiler anında isteklilere ulaştırılır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, diğer isteklilerin teklifleri hakkında bilgiler ve eksiltmenin herhangi bir aşamasındaki istekli sayısı da duyurulabilir. Ancak elektronik eksiltme süresince isteklilerin kimlikleri açıklanamaz.

Elektronik eksiltme aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçının gerçekleşmesi halinde sona erdirilir:

a) Eksiltmeye katılım için yapılan davette eksiltmenin tamamlanacağı belirtilen tarih ve saatin dolması.

b) Yeni tekliflerin verilebilmesine ilişkin olarak davette bildirilen bekleme süresi içinde asgari fark aralığını sağlayan tekliflerin alınamaması.

c) Davette bildirilen tur sayısının tamamlanması.

Ek Madde 0006: Finansal kiralama

Kanun kapsamındaki idarelerin finansal kiralama suretiyle yapacakları mal alımlarında uygulanacak esas ve usuller Kurum tarafından belirlenir.

Ek Madde 0007 : Birden fazla idarenin ortak ihtiyaçları için ihale yapılması

( Madde 19.02.2014 Tarih ve 28918 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6518 Sayılı Kanun ile Eklenmiştir.)

Birden fazla idarenin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik mal ve hizmet alımları ile bakım ve onarım işlerine ilişkin, bu Kanunda yer alan ihale usulleri uygulanarak tek bir ihale yapılabilir.

Birinci fıkra kapsamındaki işler için idareler, düzenlenecek bir protokol ile kendi aralarından bir idareyi, kesin teminatın alınması ve sözleşmenin imzalanması hariç olmak üzere diğer ihale işlemlerini bu idareler adına gerçekleştirmek üzere görevlendirir.

Protokole taraf olan her bir idare ile ihalenin üzerine bırakılmasına karar verilen istekli/istekliler arasında ayrı ayrı sözleşme imzalanır.

Protokole taraf diğer idarelerin ihalelerinde bu Kanunun 10 uncu ve 11 inci maddelerine göre ihale dışı bırakılacak ve ihaleye katılamayacak olanlar ile 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ihaleye iştirak ettirilmeyecek olanlar, görevlendirilen idarenin yapacağı ihaleye de katılamaz.

Bu madde kapsamındaki ihale işlemlerinde görev alanlar, yürüttükleri işlemlerle sınırlı olmak kaydıyla işlemlerin mevzuata uygunluğundan sorumludur.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

Ek Madde 0008 : Uygun görüş alınması ve görevlilerin sorumlulukları

( Madde 11.09.2014 Tarih ve 29116 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6552 Sayılı Kanun ile Eklenmiştir.)

(1. Fıkra 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 Sayılı Khk ile [7079/79 md. ile Aynen Kabul] Değişmiştir.) 62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler (danışmanlık hizmet alımları hariç) için ihaleye çıkılmadan önce; 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yayımlanan Genel Yatırım ve Finansman Programı Kararı çerçevesinde, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazine Müsteşarlığından, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme programında bulunanlardan sermayesinin %50 sinden fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşların ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığından uygun görüş alması zorunludur. Uygun görüş, bu kapsamda çalıştırılacak personel sayısı ile idareler, hizmet türleri, işin yapıldığı yer gibi ücret düzeyini etkileyen unsurlardan biri, birkaçı veya tamamı dikkate alınarak ihale dokümanında belirlenecek ücret ve benzeri mali ödemelere ilişkin tavanların tespitini de kapsar.

Uygun görüş alınmadan bu hizmetler için ihaleye çıkılamaz. (2. Cümle 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 Sayılı Khk ile [7079/79 md. ile Aynen Kabul] Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri çerçevesinde çalıştırılan personel, ihale ve sözleşme konusu iş dışında başka bir işte çalıştırılamaz ve görevlendirilemez. Bu kapsamda, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesine çıkılmaması gerektiği hâlde ihaleye çıkılması, uygun görüş alınması gereken hâllerde alınmadan ihaleye çıkılması, ihale kapsamında çalıştırılan personelin sözleşme konusu işler dışında çalıştırılması, 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmüne aykırılık teşkil edecek şekilde işlem ve eylemler yapılması nedeniyle idare aleyhine zarar ortaya çıkması hâlinde, oluşan bu zararlar, bu zarara neden olduğu tespit edilenlere rücu edilmek suretiyle tahsil edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında uygulanacak ceza ve disiplin hükümleri saklı kalmak üzere, bu kişilere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. 4857 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen itiraz veya diğer kanun yollarına başvurmayan kişilere ise her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı (1) tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.

(1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu İbaresi 09.07.2018 Tarih ve 30473 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 0703 Sayılı KHK ın 171. Maddesi ile Cumhurbaşkanı şeklinde değişmiştir.

Ek Madde 0009 : Kamu alımlarının bölgesel kalkınma ve teknolojik gelişme amaçlı kullanımı

(Madde 22.11.2016 Tarih ve 29896 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 678 Sayılı Khk ile [7071/30 md. ile Aynen Kabul] Eklenmiştir)

Mal alımlarının; bölgesel kalkınmanın sağlanması, stratejik sektörlerin ve teknoloji transferine dayalı yerli üretimin geliştirilmesi, proje bazlı yatırımlar ile araştırma, geliştirme ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi amaçlarına yönelik olarak temin edilmesi halinde bu madde hükümleri uygulanır.

İhtiyaçlar, ilan yapılmak ya da davet edilmek suretiyle bir veya birden fazla alım kapsamında, bir veya daha fazla istekliden süre, miktar ya da kısımlar bakımından bölünerek de karşılanabilir. İhtiyacın özelliğine göre teknik şartlar, maliyet ile performans kriterleri ve sözleşme koşulları müzakere edilebilir ve gerekli hallerde idareler ile istekliler arasında işbirliği yapılabilir.

Yerli üretim yapma şartı ile yerli katkı şartının öngörüldüğü alımlarda bu şartların nasıl yerine getirileceğine ilişkin hususlara dokümanda yer verilir.

Bu madde kapsamındaki mal alımları, sadece yurtiçinde üretilen malları teklif eden isteklilerin veya bölgesel kalkınma programı uygulanan illerde üretilen malları teklif eden isteklilerin katılımına açık gerçekleştirilebilir. Yurtiçinde üretilen malları teklif eden isteklilerin katılımına açık olan mal alımlarında, bölgesel kalkınma programı uygulanan illerde üretilen malları teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.

Mal alımlarında, ihtiyacın belli kısmının yüklenici tarafından, bölgesel kalkınma programı uygulanan illerde üretim yapan veya faaliyet gösteren diğer gerçek veya tüzel kişilerden tedarik edilmesi veya sağlanması yönünde dokümanda düzenleme yapılabilir.

Stratejik sektörlerde ve yurtiçinde üretimi bulunmayan veya sınırlı bulunan orta-yüksek ve yüksek teknoloji transferine dayalı yerli üretimin geliştirilmesi, araştırma, geliştirme ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi, bölgesel kalkınmanın sağlanması amaçlarına ve proje bazlı yatırımlara yönelik mal alımlarında yerli üretim, yerli katkı, yatırım, istihdam, ihracat ve teknoloji transferi gibi şartların bir veya birkaçının yerine getirilmesi ve ayrıca maliyet ve performans kriterlerinin karşılanması şartıyla alım garantisi verilebilir. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığının eğitim ve öğretime yönelik bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin mal ve hizmet alımlarında da alım garantisi verilebilir.

Bölgesel kalkınma programları kapsamında Devlet Malzeme Ofisi, idarelerin ihtiyaçlarını ana statüsünde yer alan mallarla sınırlı kalmaksızın temin edebilir ve bu alımlarda bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde yer alan parasal limit iki kat olarak uygulanır.

Bu madde kapsamında yapılacak alımlara ilişkin; alım yapacak idareler, alım yapılacak ürünler, alım garantisi verilecek ürünler ve garanti süreleri, ürünün yerli katkı oranı, uygulanacak fiyat avantajı oranı ve süresi, yüklenme süresi, miktar, parasal limitler, alım yöntem ve kuralları, fiyat farkı, iş artışı ve eksilişi ile sözleşmeye ilişkin hususları da kapsayan uygulama usul ve esasları ile sınırlamalar Cumhurbaşkanı (1) ile belirlenir.

Bu madde kapsamında yapılacak alımlarda, ceza, ihalelerden yasaklama ve sonuç bildirimine ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri ile ilgili mevzuatında yüklenmeyle ilgili süre, konu ve diğer sınırlamalar uygulanmaz.

Diğer kanunlarda yer alan kamu alım garantisi ile ilgili sınırlamalar ve şartlar, bu madde kapsamında kamu alım garantisi yoluyla yapılacak alımlarda uygulanmaz. Aynı şekilde bu maddede yer alan kamu alım garantisi ile ilgili hükümler, diğer kanunların kamu alım garantisi ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(1) Bakanlar Kurulu İbaresi 09.07.2018 Tarih ve 30473 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 0703 Sayılı KHK ın 171. Maddesi ile Cumhurbaşkanı şeklinde değişmiştir.

Ek Madde 0010 : FATİH Projesi kapsamında mal ve hizmet alımları ile yapım işleri

(Madde 09.12.2016 Tarih ve 29913 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6764 Sayılı Kanun İle Eklenmiştir)

Yurt içi üretimin ve katma değerin artırılması, teknoloji kazanımının sağlanması, daha önce yurt içinde üretimi bulunmayan ürünlerin üretilebilmesi, yeni teknoloji ve ürünlere yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi ve bilgi toplumuna geçiş hedefleriyle, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki okulların dersliklerine bilişim teknolojisi donanımı, yazılımı, ağ altyapısı ve internet erişim imkânının sağlanması, dersler için çevrim içi ve çevrim dışı ortamlarda e-içerik temin edilmesi ve e-içerik altyapısının oluşturulması, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere ve örgün eğitim gören öğrencilere e-kitap, tablet bilgisayar ve benzeri ihtiyaçların sağlanması amaçlarıyla Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, bu Kanun hükümlerine tabi değildir. Bu madde uyarınca yapılacak alımlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun görüşü alınarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle rekabete açık olacak şekilde düzenlenir.

Ek Madde 0011 :

(Madde 09.07.2018 Tarih ve 30473 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 0703 Sayılı Khk nın 171. Maddesi İle Eklenmiştir)

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (b), (d), (e), (f), (h), (i), (j), (k), (1), (n), (u) , (y) ve (z) (1) bentlerine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenir.

(1) ve (y) İbaresi 18.01.2019 Tarih ve 30659 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7161 Sayılı Kanunun 31. Maddesi ile , (y) ve (z) şeklinde değişmiştir.

ALTINCI KISIM
Son Hükümler

Geçici Madde 0001: Standart ihale dokümanları ve yönetmelikler

Bu Kanunun uygulanmasına yönelik olarak çıkarılacak standart ihale dokümanları ve yönetmelikler, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar hazırlanır ve Resmi Gazetede yayımlanır.

Bunların yürürlüğe konulmasına kadar idareler, mevcut esaslar ve yönetmelik hükümlerini uygulamaya devam eder.

ALTINCI KISIM
Son Hükümler

Geçici Madde 0002: Başlanmış olan ihaleler

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilan edilmiş olan işler ilgili olduğu kanun ve usullere göre sonuçlandırılır.

ALTINCI KISIM
Son Hükümler

Geçici Madde 0003: Güncelleme

Bu Kanunda yer alan eşik değerler ve parasal limitler, Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı tarih ile yürürlüğe girdiği tarih arasında geçen süre için Kurum tarafından 67 nci maddede belirtilen şekilde güncellenir.

ALTINCI KISIM
Son Hükümler

Geçici Madde 0004: İstisnalara ilişkin esas ve usuller

(1) (Fıkra 09.07.2018 Tarih ve 30473 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 0703 Sayılı KHK ın 171. Maddesi ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

(2) (Fıkra 09.07.2018 Tarih ve 30473 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 0703 Sayılı KHK ın 171. Maddesi ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

(3) (22.06.2002 tarih ve 24793 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4761 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle eklenmiştir.) (15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesiyle değişen şekli.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetler, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirlenir.

(4) (Fıkra 09.07.2018 Tarih ve 30473 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 0703 Sayılı KHK ın 171. Maddesi ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

(5) (15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4964 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesiyle eklenmiştir.) Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar. (24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5436 sayılı Kanunun 13/g maddesiyle eklenen ve 01.01.2006 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren cümle.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde yer alan parasal limit, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin anılan bent kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile (1)(2) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Türkiye karasuları ile uluslararası sular dahilinde petrol ve doğalgaz arama, sondaj, üretim ve taşıma faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanmaz.

(6) (Fıkra 09.07.2018 Tarih ve 30473 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 0703 Sayılı KHK ın 171. Maddesi ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

(7) (Fıkra 09.07.2018 Tarih ve 30473 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 0703 Sayılı KHK ın 171. Maddesi ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

(8) (Fıkra 09.07.2018 Tarih ve 30473 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 0703 Sayılı KHK ın 171. Maddesi ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

(9) (Fıkra 09.07.2018 Tarih ve 30473 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 0703 Sayılı KHK ın 171. Maddesi ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

(10) (Fıkra 09.07.2018 Tarih ve 30473 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 0703 Sayılı KHK ın 171. Maddesi ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

(11) (Fıkra 09.07.2018 Tarih ve 30473 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 0703 Sayılı KHK ın 171. Maddesi ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.) (1) 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde yer alan parasal limit, ibaresinden sonra gelmek üzere Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin anılan bent kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile ibaresi eklenmiştir.
(2) 20/11/2017 tarihli ve 696 Sayılı Khk ile [7079/80 md. ile Aynen Kabul] bu fıkrada yer alan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin anılan bent kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

ALTINCI KISIM
Son Hükümler

Geçici Madde 0005: Kamu İhale Kurumunun kurulması

Bu Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen Kamu İhale Kurulu, Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı tarihi takip eden otuz gün içinde atanır. Kamu İhale Kurulu üyeliğine yapılacak ilk atamalarda, Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının önereceği adaylar arasından seçilecek üyelerden Bakanlar Kurulunca belirlenecek birer üye yedi yıl süreyle görev yapar.

Kurul, Kanunda yer alan görevleri yerine getirmek üzere atandığı tarihi izleyen altmış gün içinde Kurum teşkilatını oluşturarak bu tarihe kadar Kurumun faaliyete geçmesini sağlar.

Kurumun bu Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar yapacağı ihalelerle ilgili esas ve usuller Kurulun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Bu Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen yönetmelikler ile üçüncü fıkrada belirtilen yönetmelik Kurumun faaliyete geçeceği tarihe kadar çıkarılır.

Kurumun her türlü giderleri, gelirleri ile karşılanacak aşamaya gelinceye kadar, genel bütçeden sağlanacak yardımlardan finanse edilir.

ALTINCI KISIM
Son Hükümler

Geçici Madde 0006:

(22.06.2002 tarih ve 24793 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4761 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle eklenen ve 01.01.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren şekli.) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde;

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden, 53 üncü maddenin (h) fıkrasında sayılan yüksek öğretim kurumlarını bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanmış olanlar ile hakimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar,

 2. Kurumun görev alanı ile ilgili dallardan olmak kaydıyla en az lisans üstü eğitimini tamamlamış üniversite öğretim elemanları,

 3. Mühendislik veya mimarlık fakültelerinde lisans eğitimi yapmış olanlardan en az beş yıl, lisans eğitimini müteakip yine bu dallardan herhangi birinde lisans üstü eğitim yapmış olanlardan ise en az üç yıl süre ile kamu kurum ve kuruluşlarında kendi görev alanıyla ilgili konularda çalışmış olanlar,

Kırk yaşından gün almamış olmaları, (a) ve (c) bentlerinde sayılanların kamu ihale mevzuatı ile ilgili yargılama, inceleme, denetleme, uygulama veya danışma konularında çalışmış olmaları koşuluyla kurumlarının muvafakatı alınmak suretiyle, Kurulca kamu ihale uzmanı olarak atanabilirler.

31.12.2003 tarihine kadar Kurumun kamu ihale uzman ve uzman yardımcısı dışındaki kadrolarına, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar ile bağımsız bütçeli kuruluşlarda çalışan personel kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakatı ile atanabilirler.

ALTINCI KISIM
Son Hükümler

Geçici Madde 0007:

(13.11.2004 tarih ve 25642 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5255 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle eklenmiştir.) 2005 yılında İzmir Kentinde yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları ile ilgili olarak İcra Kurulunca ve bu Kurulun talebi üzerine diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, bu Kanun hükümlerinden müstesnadır.

ALTINCI KISIM
Son Hükümler

Geçici Madde 0008: Başlanmış olan ihaleler

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilan edilmiş veya yazılı olarak duyurulmuş ihaleler hakkında, bu Kanunun yayımlandığı tarihte yürürlükte bulunan kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Bu Kanunun 35 inci maddesinin (b) bendinde sayılanların yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış olan şikayet başvuruları ile bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddiaları içeren başvurular, başvurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

ALTINCI KISIM
Son Hükümler

Geçici Madde 0009: Mevcut görevlendirmeler

31/5/2008 tarihinden önce 53 üncü maddenin (i) fıkrasının son paragrafına göre Kurumda kamu ihale uzmanı olarak görevlendirilenlerden fiilen görev yapanların görevlendirmeleri Kurumun ihtiyacına göre devam ettirilebilir.

ALTINCI KISIM
Son Hükümler

Geçici Madde 0010: Kurul başkan ve üyelerinin görev süreleri

Kurulun mevcut başkan ve üyelerinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başka bir üyenin görev süresini tamamlamak üzere atanmış olanların görev süreleri atandıkları tarihten itibaren beş yıl olarak uygulanır.

ALTINCI KISIM
Son Hükümler

Geçici Madde 0011: Üyeliğin devamı

(Madde 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 661 Sayılı Khk ile Eklenmiştir.)

Mevcut Kurul üyeleri, görev sürelerini tamamlayıncaya kadar görevlerine devam eder.

Başkanlık Müşavirliğine atanmış sayılma

ALTINCI KISIM
Son Hükümler

Geçici Madde 0012: Başkanlık Müşavirliğine atanmış sayılma

(Madde 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 661 Sayılı Khk ile Eklenmiştir.)

Kurumda; Başkan Yardımcısı, Baş Hukuk Danışmanı ve Daire Başkanı unvanlı görevlerde bulunanların görevleri bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Bunlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Başkanlık Müşaviri unvanlarına hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar. Bu fıkra ile ihdas edilen Başkanlık Müşaviri unvanları, herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Birinci fıkraya göre Başkanlık Müşaviri unvanlarına atanmış sayılanların atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski unvanlarına ilişkin olarak ilgili mevzuatı uyarınca en son ayda aldıkları her türlü ödemelerin toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır), atanmış sayıldıkları yeni unvana ilişkin olarak ilgili mevzuatı uyarınca aldıkları her türlü ödemelerin toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca fark tazminatı olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları unvanlarında isteklerine bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

Birinci fıkraya göre Başkanlık Müşaviri olarak atanmış sayılanlar, Başkan tarafından belirlenen birimlerde, Başkan tarafından belirlenen görevleri yürütür.

ALTINCI KISIM
Son Hükümler

Geçici Madde 0013:

(Madde 11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir.)

Yurt içi üretimin ve katma değerin artırılması, teknoloji kazanımının sağlanması, daha önce yurt içinde üretimi bulunmayan ürünlerin üretilebilmesi, yeni teknoloji ve ürünlere yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi ve bilgi toplumuna geçiş hedefleriyle, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki okulların dersliklerine bilişim teknolojisi donanımı, yazılımı, ağ altyapısı ve internet erişim imkânının sağlanması, dersler için çevrim içi ve çevrim dışı ortamlarda e-içerik temin edilmesi ve e-içerik altyapısının oluşturulması, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere ve örgün eğitim gören öğrencilere e-kitap, tablet bilgisayar ve benzeri ihtiyaçların sağlanması amaçlarıyla Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 2015 yılı sonuna kadar yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, bu Kanun hükümlerine tabi değildir. Bu madde uyarınca yapılacak alımlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun görüşü alınarak Millî Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle, rekabete açık olacak şekilde düzenlenir.

ALTINCI KISIM
Son Hükümler

Geçici Madde 0014 : Başlanmış olan ihaleler

(Madde 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6518 Sayılı Kanun ile Eklenmiştir.)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilan edilmiş veya yazılı olarak duyurulmuş ihaleler hakkında, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

ALTINCI KISIM
Son Hükümler

Geçici Madde 0015 :

(Madde 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6518 Sayılı Kanun ile Eklenmiştir.)

Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde kamu ihale uzmanlığına, kamu kurum ve kuruluşlarında 53 üncü maddenin (h) fıkrasında sayılan yükseköğretim kurumlarını bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve meslek içi eğitim sonrasında yapılan yeterlik sınavı sonucunda başarılı olarak atanmış personelden kamu ihale mevzuatı ile ilgili inceleme, denetleme, uygulama veya danışma konularında görevi bulunanlar ile mühendislik veya mimarlık fakültelerinde lisans eğitimini tamamladıktan sonra en az dört yıl kamu kurum ve kuruluşlarında kendi görev alanıyla ilgili konularda çalışmış olanlar arasından, kurumlarının muvafakati alınmak ve meslek personeli kadro sayısının % 5'ini geçmemek kaydıyla, 53 üncü maddenin (i) fıkrasının son paragrafındaki diğer esaslar çerçevesinde Başkanlıkça görevlendirme yapılabilir. Görevlendirme işlemi herhangi bir süreye bağlı olmaksızın Başkanlıkça her zaman sonlandırılabilir. Bu şekilde görevlendirilenler bir defaya mahsus olmak üzere, meslek personeli sınavına giriş için aranan öğrenim şartını taşımak ve sınava alındığı tarihte kırk yaşını doldurmamış olmak kaydıyla, Kurum tarafından yapılacak sınavda başarılı olmaları hâlinde kamu ihale uzmanı kadrosuna, başkaca bir izin ve işleme gerek kalmaksızın atanabilir. Kurumda görevlendirme, kurum kadrolarına atanmada kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

ALTINCI KISIM
Son Hükümler

Geçici Madde 0016 :

(Madde 11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6552 Sayılı Kanun ile Eklenmiştir.)

(1) Türkiye'nin 2015 yılında üstleneceği Yirmiler Grubu (G-20) Dönem Başkanlığı kapsamında, 2014 ve 2015 yıllarında yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi değildir. Bu fıkra kapsamında yapılacak alımlara ve yapım işlerine ilişkin esas ve usuller ile diğer hususlar, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken hazırlanır ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur.

(2) İşyerlerinin aynı yerde olup olmadığına bakılmaksızın; bir mahallî idarenin ya da bağlı kuruluşunun kendi birimleri arasında veya bir mahallî idare ile bağlı kuruluşu arasında veya aynı mahallî idarenin farklı bağlı kuruluşları arasında olmak kaydıyla, mahallî idarelerde veya bağlı kuruluşlarında çalışan işçiler, ilgili mahallî idarenin en üst amirinin onayı alınarak bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen yüz yirmi gün içinde kadroları veya geçici iş pozisyonlarıyla birlikte aynı veya benzeri iş ya da işyeri değişikliğine tabi tutulabilir. Bu fıkra uyarınca aynı veya benzeri iş ya da işyeri değişikliğine tabi tutulan işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal hakları ile kıdem tazminatları ve kıdeme bağlı diğer hususlarda, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin durumlarına uygun hükümleri aynı şekilde uygulanır.

ALTINCI KISIM
Son Hükümler

Geçici Madde 0017 :

(Madde 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 Sayılı Khk ile [7079/80 md. ile Aynen Kabul] Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

ALTINCI KISIM
Son Hükümler

Geçici Madde 0018 :

(Madde 23.01.2017 Tarih ve 29957 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 684 Sayılı Khk ile [7074/3 md. ile Aynen Kabul] Eklenmiştir)

11 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi hükümleri, 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 uncu maddesi kapsamında kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atandığı şirketler hakkında uygulanmaz.

ALTINCI KISIM
Son Hükümler

Geçici Madde 0019 :

(Madde 05.12.2017 Tarih ve 30261 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7061 Sayılı Kanunun 68. Maddesi İle Eklenmiştir)

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda öğrenim gören öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacak ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve ilgili öğretmenlere ücretsiz olarak dağıtılacak kılavuz kitaplara ilişkin 31/12/2019 tarihine kadar yapılacak mal ve hizmet alımları, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanunun diğer hükümlerine tabi olmaksızın 20 nci maddenin birinci ve beşinci fıkraları uygulanmak suretiyle yapılabilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ve Kurumun görüşü alınarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir.

ALTINCI KISIM
Son Hükümler

Geçici Madde 0020 : Usul ve esasların uygulanması

(Madde 09.07.2018 Tarih ve 30473 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 0703 Sayılı KHK ın 171. Maddesi ile Eklenmiştir)

Ek 11 inci maddede belirtilen usul ve esaslar yürürlüğe konuluncaya kadar bu maddenin yayımı tarihinden önce geçici 4 üncü maddenin birinci paragrafına göre yürürlüğe konulan usul ve esasların uygulamasına devam olunur.

ALTINCI KISIM
Son Hükümler

Madde 0069: Yürürlük

Bu Kanunun 53 üncü maddesi ile geçici 1 ve geçici 5 inci maddeleri yayımı tarihinde, diğer maddeleri 1/1/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

ALTINCI KISIM
Son Hükümler

Madde 0070: Yürütme

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.