ANA SAYFA

Yazdır
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 23.11.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Döğer (Afyonkarahisar) Kanalizasyon, Yağmursuyu ve İçmesuyu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Afyon Betosan İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Sayın Prefabrik İnş. San ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının 24.03.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.03.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.04.2017 tarih ve 21155 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.04.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/895 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece analiz toplamının %3’ünün altında kalan analiz girdileri için açıklama istenildiği, analiz istenmeyecek bir kısım için analiz istenilmesinin ve bu gerekçeyle tekliflerinin reddedilmesinin mevzuata aykırı olduğu, açıklama istenilecek ve istenilmeyecek analiz girdilerinin detaylı olarak belirtilmediği, bu durumun aşırı düşük teklif sorgulamasını mevzuata aykırı gerçekleştirildiğini gösterdiği, idare tarafından teklifi aşırı düşük bulunan isteklilere iki adet yazı gönderildiği, söz konusu yazının birinde (Ek-O.6) diğerinde ise (Ek-O.7) belgesi istenildiği, kendileri tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının hatalı olduğu varsayılsa dahi bu hususun idareden kaynaklandığı, şu halde idarenin kusuru nedeni ile ortaya çıkan sonuçlardan kendilerinin sorumlu tutularak tekliflerinin reddedilmesinin hukuka aykırı olduğu,

İdarece yazılan yazılarda rastgele bir belgenin belirtilerek aşırı düşük teklif savunması talep edilmesinin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, çünkü fiyatların tespit edilme durumuna göre dayanağı olan belgeler düzenlenmesi gerektiği, söz konusu proformaların düzenlenme durumuna göre maliyetler üzerinden düzenlenmesi durumunda (Ek-O.5) belgesi, satışlar üzerinden düzenlenmesi durumunda (Ek-O.6) belgesi, kendi ürettiği ve sattığı mallara dayandırması durumunda (Ek-O.7) belgesi, stoklarda olduğu durumuna göre ise (Ek-O.8) belgelerinden biriyle açılama yapılabileceğinin Tebliğ’de belirtildiği, hangi belge ile açıklama yapılması gerektiğinin idarece hazırlanan analiz formatında açıkça belirtilmemiş olmasının idare tarafından analiz formatının mevzuata uygun bir şekilde hazırlanmadığını gösterdiği, idarece mevzuata aykırı yapılan bir uygulama neticesinde ortaya çıkan durumdan dolayı tekliflerinin reddedilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

İş ortaklığını meydana getiren şirketler, iş ortaklığından bağımsız bir tüzel kişiliğe sahip olduğu, iş ortaklığını meydana getiren bir şirket tarafından iş ortaklığına verilen fiyat teklifine ilişkin olarak düzenlenen belgenin de ancak Ek-O.5 veya Ek-O.6 olabileceği,

İş ortaklığının söz konusu ortaklığı meydana getiren şirketlerden bağımsız olan ve adi ortaklık şeklinde kurulan yeni bir şirket niteliğine haiz olduğu ve kamu ihale mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca iş ortaklığının özel ortağı tarafından iş ortaklığına hitaben Ek-O.7 tutanağının düzenlenmesinin mümkün olmadığı,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Ek-O.7 tutanağının düzenlenebilmesi için isteklinin bizzat kendisinin ürettiği, aldığı, sattığı mallara ilişkin olarak açıklama yapılması gerektiği, iş ortaklığı olarak girilen bir ihalede isteklinin iş ortaklığının kendisi olduğu dolayısıyla iş ortaklığını meydana getiren şirketler tarafından iş ortaklığına hitaben verilen fiyat tekliflerine ilişkin olarak Ek-O.7 tutanağının düzenlenmesinin mümkün olmadığı, Ek-O.7 belgesi ancak iş bu ihale açısından istekli konumunda olan iş ortaklığının bizzat kendi ürettiği, aldığı, sattığı mallara ait fiyat kullanması durumunda düzenlenebileceği, Sayın Prefabrik İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin ise iş bu ihalede tek başına istekli sıfatına sahip olmadığı, söz konusu firma aynı zamanda iş ortaklığından bağımsız bir tüzel kişiliğe sahip olan bir şirket konumunda olduğu, bu yönüyle iş bu ihalede istekli konumunda bulunmayan Sayın Prefabrik İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin iş ortaklığına hitaben Ek-O.7 maliyet/satış tutarı tespit tutanağı düzenlemesinin mümkün olmadığı,

İş ortaklığının maliyetleri ile iş ortaklığını oluşturan ortakların maliyetleri her ortağın ve iş ortaklığının kendi defter ve belgelerinden çıkarılması mümkün olduğu için ayrı bir tüzel kişilik ve mükellefiyeti bulunan özel ortak Sayın Prefabrik İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin diğer mükelleflere düzenleyeceği belgenin ancak Ek-O.5 veya Ek-O.6 olabileceği, Sayın Prefabrik İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından işbu ihalede istekli konumunda bulunan iş ortaklığına hitaben verilen fiyat teklifine ilişkin olarak Ek-O.7 düzenlenmesi ilgili mevzuat uyarınca mümkün olmadığı, bu hususlar dikkate alındığında özel ortak tarafından iş ortaklığımıza hitaben Ek-O.7