ANA SAYFA

Yazdır
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/191 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye ait ihale komisyonu kararında, İdari Şartname'nin 7.1.2'nci maddesinde yer alan düzenleme ve Kamu İhale Genel Tebliği'nin 10.A.1'inci maddesinde yer alan açıklamalar uyarınca tüzel kişiliklerine ait ortaklık yapısında yer alan ortaklarına ait T.C. kimlik numaralarının tespit edilemediğine yönelik bilgilere yer verildiği, bu husus çerçevesinde ihale komisyonu kararında tekliflerinin geçerli olup olmadığının ve tekliflerinin ne açıdan değerlendirme dışı bırakıldığının taraflarınca anlaşılamadığı, tüzel kişiliklerini ortaklarına ait T.C. kimlik numaralarının 27.01.2013 tarihli ve 28541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Sicil Yönetmeliği’nin 41’inci maddesinin 2'nci fıkrası gereği ilan edilmesinin mümkün olmadığı, ayrıca doküman düzenlemeleri kapsamında anılan Şartname'de belirtilen yeterlik belgelerinde söz konusu Tebliğ açıklamalarında belirtilen bilgilerin aranmadığı, dolayısıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Tekliflerin değerlendirilmesi" başlıklı 37'nci maddesinde yer alan hükümler uyarınca söz konusu eksikliğin bilgi eksikliği olarak değerlendirilmesi gerektiği, diğer taraftan ihale komisyonu kararında teklif tutarlarının yaklaşık maliyete yakınlığı açısından yapılan değerlendirme ile anılan Kanun'un "Temel ilkeler" başlıklı 5'inci maddesinde yer alan şartları sağlamadığı bilgisine yer verilerek ihalenin iptaline karar verildiği, ilgili madde kapsamında sunmuş oldukları tekliflerinin saydamlığı, eşit muameleyi, güvenirliği, uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını teminen yeniden değerlendirmesi için idareye şikayet başvurusunda bulundukları ancak ilgili Kurum tarafından Kanuni süresi içerisinde başvurularına cevap verilmediği, söz konusu hususlara ilişkin kamu ihale mevzuatı çerçevesinde itirazen şikayet başvuruları hakkında inceleme yapılarak karar verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur...” hükmü,

Anılan Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir… İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir