ANA SAYFA

Yazdır
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/127 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Erkav Turizm Tekstil İnş. San. Kuyum. Hay. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin ihale konusu alanda faaliyet göstermediği ve ihaleye katılamayacağı,

2) Hakan Gün firması tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı, söz konusu istekli tarafından menüde bulunmayan yemeklerin yerine gıda rasyonunda bulunan ancak maliyeti düşük olan yemekler seçilerek açıklama yapıldığı, açıklamada (ana çiğ girdi maliyeti+işçilik maliyeti)/toplam teklif tutarı oranının Kamu İhale Genel Tebliği’nde belirtilen değer aralığında olmadığı, asgari işçilik maliyetinin eksik hesaplandığı ve gerçeği yansıtmadığı, açıklamada güncel belgeler kullanılmadığı, geçmiş tarihli belgeler kullanılarak maliyetin düşürüldüğü, Ek-O.7 belgesinin hatalı düzenlendiği, söz konusu belgede dönem belirtilmediği ve meslek mensubuna ait TÜRMOB kaşesi bulunmadığı, meslek mensubuna ait oda faaliyet belgesinin sunulmadığı ve/veya sunulan faaliyet belgesinin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış bir belge olmadığı, açıklama kapsamında sunulan ticaret odası bültenlerinde ortalama birim fiyatlar yerine en düşük birim fiyatlar esas alınarak avantaj sağlandığı, açıklamada mevzuata aykırı olarak, şartları oluşmadığı halde, üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin kullanıldığı, söz konusu tekliflerin Tebliğ’de öngörülen şartları taşımadığı, tekliflerde meslek mensubu beyanının bulunmadığı, tekliflerin usule uygun olarak kaşelenip imzalanmadığı,

3) İdarece istenilen aşırı düşük teklif açıklamasının şartnameye ve mevzuata uygun olmadığı, Teknik Şartname’de yer alan menülerin ve içeriklerinin ilgili Bakanlıkça ilan edilen gıda rasyonuna uygun olmadığı, idarece menü ve içeriğine ilişkin belirleme yapılmadan açıklama istenilmesinin sorgulama yapılan isteklinin fiyat avantajı sağlayacak serbestiye sahip olmasına neden olduğu, idarece menüde bulunmayan yemeklerin içerik ve miktar bilgilerinin belirlenerek yeniden açıklama istenilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde incelemeye konu ihalenin adı “Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmet Alım İşi” olarak, türü ve miktarı “19 Yaş ve Üzeri Engelliler İçin: 27.375 Adet Sabah Kahvaltı, 32.850 Adet Öğle Yemeği, 27.375 Adet Akşam Yemeği, 21.900 Adet Ara Öğün (İkindi) ve 21.900 Adet Ara Öğün (Gece) Olmak Üzere Bir Yıllık Toplam 131.440 Adet Yemek ve 960 Adet Özel Gün Menüsü” şeklinde belirlenmiştir.

Başvuruya konu ihalede 22 adet ihale dokümanı indirildiği/satın alındığı, 30.11.2017 tarihinde yapılan ihaleye 10 isteklinin katıldığı, ihale komisyonunca fiyat teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen Gün-Tat Yemek Fabrikası/Hakan Gün firmasından aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi sonucunda açıklaması uygun görülen söz konusu isteklinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sınır değerin üzerindeki ilk istekli, Erkav Turizm Tekstil İnş. San. Kuyum. Hay. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, başvuru sahibinin fiyat teklifinin geçerli teklifler arasında üçüncü sırada yer aldığı görülmüştür.

29.06.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Hükmi şahısların ehliyeti” başlıklı 137’nci maddesinde; “Ticaret şirketleri hükmi şahsiyeti haiz olup şirket mukavelesinde yazılı işletme mevzuunun çevresi içinde kalmak şartıyla bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilirler.” hükmü bulunmakta iken, anılan Kanun 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış olup, yeni Kanun’un “Tüzel kişilik ve ehliyet” başlıklı 125’inci maddesinin ikinci fıkrasında önceki Kanun’un aksine “Ticaret şirketleri, Türk Medenî Kanununun 48’inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler.” hükmü getirilmiştir. Dolayısıyla ticaret şirketlerinin, ana sözleşmelerinde yer almayan faaliyet konuları dışında da bütün haklardan yararlanıp, borçları üstlenebilmeleri bakımından Türk Ticaret Kanunu açısından herhangi bir engelin kalmadığı anlaşılmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu’na göre özel kanun niteliğini taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde istekli olabilecek “ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterli