ANA SAYFA

Yazdır
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/159 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1)Başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak 27.12.2017 tarihinde kendilerine bildirilen kesinleşen ihale kararından, ihalenin 2’nci grup 1 ve 2 nolu kalemlerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Real Medikal Tıbbi Ger. İnş. Taah. Gıda Mob. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.nin belirlendiğinin anlaşıldığı, söz konusu kesinleşen ihale kararından sonra 04.01.2018 tarihinde idareye yaptıkları şikâyet başvurusunda, anılan isteklinin teklifinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1.2’nci maddesi uyarınca aşırı düşük teklif olduğu ve yaklaşık maliyetin %60’ından düşük olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinin belirtildiği, söz konusu şikâyet başvurusu üzerine alınan 15.01.2018 tarihli ihale komisyonu kararında, bahsi geçen isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu tespit edildiği ve 12.01.2018 tarihine kadar süre verilerek anılan istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, anılan istekli tarafından açıklama sunulduğu ve sunulan açıklamanın uygun bulunarak “…ihtiyaç listesinde belirtilen ikinci grup 1 ve 3 nolu kalemlere teknik şartnameye uygun ve ekonomik fiyatı veren Real Medikal Tıb. Ger. İnş. Tah. Gıd.Mob. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. firmasından KDV hariç 4.069.684,50 TL karşılığında satın alınmasına” karar verildiğinin belirtildiği,

Ancak ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı olmadığı, bu çerçevede Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1.2’nci maddesi uyarınca hesaplanan 4.815.255,38 TL tutarındaki sınır değerin altında teklif veren ve 4.069.684,50 TL tutarındaki teklifi yaklaşık maliyetin %60’ından düşük olan söz konusu isteklinin teklifinin geçersiz bir teklif olduğu,

Ayrıca anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun şekilde tevsik edilmediği, idare tarafından da hiçbir değerlendirme yapılmadan ve gerekçe gösterilmeden, yapılan açıklamanın uygun olduğunun belirtilmekle yetinildiği, söz konusu isteklinin ihale konusu hizmeti teklif ettiği tutar ile gerçekleştirmesinin mümkün olup olmadığının nedenlerinin objektif, denetime elverişli ve tereddüte yer bırakmayacak şekilde belirlenmediği, ihale konusu işin 4 ana maliyet unsurundan oluştuğu, yatırım maliyeti olarak Teknik Şartname’de belirtilen esaslar çerçevesinde minimum 70 adet infüzyon pompası maliyeti ile tam otomatik ilaç hazırlama cihazlarının maliyetinin söz konusu olduğu, Teknik Şartname’de belirtilen iş hacmi ve 45 saatlik çalışma süresi de göz önünde bulundurulduğunda personel maliyeti ile Teknik Şartname’de kullanımı konusunda gerekli talimatların yer aldığı sarf malzeme maliyetinin işletim maliyeti kapsamında değerlendirilebildiği, sözleşme ve genel giderlerin ise diğer toplamın %3’ü olarak esas alınması gerektiği, son olarak da personel, sarf malzemeleri ve işletim maliyeti için enflasyon oranına göre yıllık artış oranının yansıtılması gerektiği, tüm bu maliyet unsurları dikkate alındığında ihale konusu işin ihale üzerinde bırakılan istekli olan Real Medikal Tıbbi Ger. İnş. Taah. Gıda Mob. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen bedel ile karşılanmasının mümkün olmadığı,

Diğer yandan, idareye yaptıkları şikâyet başvurusu sonrasında alınan 15.01.2018 tarihli ihale komisyonu kararında “…ihtiyaç listesinde belirtilen ikinci grup 1 ve 3 nolu kalemlere teknik şartnameye uygun ve ekonomik fiyatı veren Real Medikal Tıb. Ger. İnş. Tah. Gıd.Mob. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. firmasından KDV hariç 4.069.684,50 TL karşılığında satın alınmasına” karar verildiği, ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 40’ıncı maddesi gereğince ihale komisyonu kararlarının gerekçeli olarak alınması ve varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin de belirlenmesi gerektiği halde bu yola gidilmeyerek söz konusu madde hükmüne aykırı hareket edildiği ve kendilerinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmediği,

2) İdareye sunulan 08.01.2017 tarihli şikâyet dilekçesinde açıklandığı şekliyle, Real Medikal Tıbbi Ger. İnş. Taah. Gıda Mob. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif ettiği ürünlerin Teknik Şartname hükümlerini karşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri redde