ANA SAYFA

Yazdır
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/168 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İdari Şartname’de ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 18 kişinin toplam 558 gün çalışacağı, Teknik Şartname’de ise ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 19 kişinin toplam 570 gün çalışacağı düzenlemesine yer verildiği, bahse konu şartnameler arasında tutarsızlık bulunduğu, bu tutarsızlığın teklif fiyatını belirleme noktasında engel nitelik taşıdığı, ayrıca yaklaşık maliyetin yanlış hesaplanmış olabileceği, bu durumun yeterlik kriterleri, Kuruma başvuru bedeli, uygulanacak ihale usulü gibi pek çok hususu etkileyebileceği,

2) Yemek dağıtımının yüklenicinin kendi araç ve şoförüyle yapılacağı, dağıtım ve yemek kaplarının geri toplanması işinin sabahtan akşama kadar devam edebileceği, dolayısıyla şoförün mesai saatlerini idarede geçireceği, buna rağmen Teknik Şartname’de çalıştırılacak personeller arasına şoförün dâhil edilmediği, ayrıca muhasebeci, depocu, yönetici personel için herhangi bir personel gideri öngörülmediği ve bu giderlerin teklif fiyata dahil giderler arasında gösterilmediği, personel gideri ödenmeden personelin kamu kurumunda bulundurulmasının Tebliğ’in 78.3’üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği,

3) İşin yürütümü aşamasında mutfak ve yemekhanelerde kullanılacak elektrik, doğalgaz ve su giderlerini yüklenicinin ödemekle yükümlü olduğu, ancak söz konusu gider kalemlerine ilişkin ortalama tüketim miktarlarının idarece belirlenmediği, bu durumun teklif vermeye engel nitelik taşıdığı,

4) İhale konusu işte çalıştırılacak tüm personel için asgari ücret üzerinden ücret ödeneceği düzenlemesine yer verildiği, bu ücretin TMMOB Yönetim Kurulunca belirlenen Gıda Mühendislerine ödenecek asgari tutarın altında olduğu,

5) Teknik Şartname’de yemek servisi için tabak, çatal, kaşık, bıçak, selform tepsiler vb. ekipmanın yüklenici tarafından temin edileceği düzenlemesine yer verildiği, ancak bahse konu ekipmanın miktar bilgisine yer verilmediği, bu belirsizliğin teklif vermeye engel nitelik taşıdığı,

6) Teknik Şartname düzenlemelerine göre yemek pişirme ve yemek sonrası oluşan bulaşıkların temizliği ile mutfak, personel yemekhanesi ve kat ofislerinin temizliğinde kullanılacak temizlik malzemelerinin yüklenici tarafından karşılanacağı düzenlemesine yer verildiği, ancak temizlik malzeme miktarlarına Şartname’de yer verilmediği, bu durumun sağlıklı teklif vermeye engel nitelik taşıdığı,

7) Teknik Şartname düzenlemelerine göre pişirilen yemeklerin hastane ve diğer ek hizmet binalarına dağıtımının yüklenici tarafından sağlanan arabalarda, yüklenici tarafından taşınacağının anlaşıldığı, ancak yemeklerin taşınması için kaç araç gerektiği ve taşıma mesafesinin belirtilmediği, bu durumun sağlıklı teklif vermeye engel nitelik taşıdığı,

8) a) Örnek yemek menüsünde mevsim salata ve kompostaya yer verildiği, Teknik Şartname’de mevsim salata ve kompostonun birçok çeşidinin bulunduğu, bu durumun örnek menüde belirsizliğe neden olduğu, ara öğünler için iki haftalık örnek menüye yer verildiği ancak menüde yer alan çeşitlerin gramajlarının ihale dokümanında yer almadığı, bu durumun teklif vermeye ve teklif değerlendirme aşamasında aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde belirsizliğe yol açacağı

b) Örnek diyet kahvaltı menüsünde meyveye yer verildiği, ancak meyvenin hangi çeşidi verileceğinin belirsiz olduğu, aynı menüde “Tuzsuz zeytin/bal”, “Tuzsuz zeytin/tahin pekmez” şeklinde belirtilen çeşitlerin seçmeli olarak mı verileceği hususunun belirsiz olduğu, diyet kahvaltı menüsünde tahin-pekmez ve fındık kremasına yer verildiği ancak Teknik Şartname’de gramaja yer verilmediği, normal kahvaltı menüsünde belirli günlerde krem peynir verileceği düzenlemesine yer verildiği ancak gramaj listesinde eritme peynir ve karper peynir olmak üzere iki çeşit peynirin yer aldığı, isteklilerin maliyet hesaplarken hangi çeşidi dikkate alacağının belirsiz olduğu,

c) Örnek diyet menü-1 ve örnek diyet menü-2’de yer alan sebze yemeği (susuz) çeşidinin ne olduğunun anlaşılamadığı ve bu durumun belirsizliğe neden olduğu,

9) Teknik Şartname’nin “Hasta, Refakatçi ve Hastane Personeli İçin Verilecek Yemekler” başlıklı bölümde çocuk ve bebekler için kahvaltı ve yemek menüsüne yer verildiği, ancak hizmetten yararlanacak çocuk ve bebek sayısına ihale dokümanında yer verilmediği, ayrıca çocuk menüsü fiyatlandırmasının nasıl yapılacağı düzenl