ANA SAYFA

Yazdır
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/157 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Taraflarına 05.12.2017 tarihinde tebliğ edilen ilk kesinleşen ihale kararı ile ihalenin 52. kısım 1. kalem ve 55. kısım 1. kalemlerinin Medtronic Medikal Teknoloji Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan teklife ilişkin olarak Teknik Şartname’ye aykırılık iddiasıyla yaptıkları şikayet başvurusunun idarece uygun bulunarak bahse konu teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu hususta anılan istekli tarafından İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik'in 14'üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında doğrudan Kamu İhale Kurumu'na yapılması gereken başvurunun ise şikayet yolu ile idareye yapıldığı ve idarece başvurunun uygun bulunarak ikinci bir düzeltici işlem tesis edildiği, şikayet başvurusunun ve takip eden idare işleminin usule aykırı olduğu,

2) İdarece tesis edilen düzeltici işlem ile ihalenin yukarıda yazılı kalemlerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen Medtronic Medikal Teknoloji Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname'ye uygun olmadığı ve değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.” hükmü yer almakta olup, ihale sürecinin ivedi bir şekilde sonuçlandırılması amacıyla Kanun’un 56’nci maddesinde, idarece alınan kararı uygun bulmayan isteklilerin itirazen şikayette bulunabileceği belirtilmiş, bu doğrultuda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 14’üncü maddesinin son fıkrasında “Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararla bir hak kaybına veya zarara uğradığını ya da zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia edenler bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikayet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yaparlar.” yönünde düzenleme yapılmıştır.

Yönetmelik’in anılan maddesinden anlaşılan, herhangi bir şikayet başvurusu üzerine idarece yapılan inceleme sonucunda bir düzeltici işlem tesis edilmesi durumunda, idarenin şikayet konusu husustaki iradesini beyan ettiği ve işlemden zarar gördüğünü iddia eden tarafın aynı hususta ikinci kez idareye başvuru yapması yerine doğrudan Kuruma itirazen şikayette bulunması gerektiğidir.

Somut olayda, 05.12.2017 tarihli ilk komisyon kararı ile ihalenin 52’nci ve 55’inci kısımlarında Medtronic Medikal Teknoloji Tic. Ltd. Şti. ve başvuru sahibinin sırasıyla ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olarak belirlendikleri, başvuru sahibinin 08.12.2017 günü yaptığı şikayet başvurusu üzerine idarece 03.01.2018’de şikayet dilekçesinde belirtilen hususlar doğrultusunda düzeltici işlem tesis edildiği ve başvuru sahibinin tek geçerli teklif sahibi olduğu, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemine yönelik olarak Medtronic Medikal Teknoloji Tic. Ltd. Şti.’nin yukarıda atıf yapılan Yönetmelik maddesi çerçevesinde Kuruma itirazen şikayette bulunması gerekirken idare nezdinde şikayet başvurusu yaptığı, idarece başvurunun uygun bulunarak ikinci kez düzeltici işlem kararı alındığı anlaşılmıştır.

Öte yandan, idarece Medtronic Medikal Teknoloji Tic. Ltd.’ye tebliğ edilen kesinleşen ihale kararında “Bu kararın bildiriminden itibaren 10[1] gün içinde [idaremize şikayet başvurusunda bulunulabilir] 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi hükmü gereğince bilgi edinilmesi hususunu rica ederim.” ifadesinin yer aldığı görülmüş, Anayasa’nın 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır.” hükmü dikkate alındığında, başvuru sahibi tarafından yapılan şikayet başvurusu ve başvuran lehine tesis edilen idari işlemde us