ANA SAYFA

Yazdır
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/177 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı’nı oluşturan firmaların verdiği teklif mektubu ve ekleri ile aşırı düşük teklif sorgulamalarını imzalayan kişilerin imza sirküleri ve vekaletnamelerinde şirketlerini temsil ve ilzamın dışında üçüncü kişilere vekalet vermeye yetkilerinin ile şirketlerini borç ve taahhüt altına sokmaya ya da pey sürmeye, açık arttırmaya veya eksiltmeye gibi yetkilerinin olmadığı, bu nedenle yetkili olmayan bir kişi tarafından verilen teklifin idarece değerlendirmeye alınmasının 4734 sayılı Kanuna ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine aykırı olduğu,

2) İhale uhdesinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı, şöyle ki;

a) İsteklinin iş kalemleri için öngörülen miktarlar ile idarenin yaklaşık maliyeti oluşturan miktarları arasında %10’u aşan oranlarda farklılık bulunduğu,

b) Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13’üncü maddesinde belirtilen “Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen” iş kalemlerinden olmadığı, kamu kurum ve kuruluşlarının benzer pozları da dikkate alındığında fiyat teklifi ile açıklanmasının uygun olmadığı Y.16.050/16, Y.23.015, ÖBF.6A, Y23.101, ÖBF.5, Y.15.006/1A, 15.140/İB-3, ÖBF.18 ve Y.23.010 pozlarından;

- Y.16.050/16 poz numaralı iş kalemi analizindeki malzeme ve işçilik girdi miktarları azaltılarak avantaj sağlandığı,

- Y.23.015, Y23.101 ve Y.23.010 pozlarının analizlerindeki malzeme ve işçilik girdi miktarları azaltılarak avantaj sağlandığı, ayrıca bu pozlar ile ilgili nakliyelerin (zaiyat miktarlarıyla birlikte) hesaplara dahil edilmediği,

- ÖBF.6A, ÖBF.5 ve ÖBF.18 pozlarının analizlerinde de malzeme ve işçilik girdi miktarları azaltılarak avantaj sağlandığı, ayrıca OBF.18 pozundaki 03.517/İB-2 Dizel hidrolik güç kaynağı, 03.527/İB-3 Santrafüj kuvvetinde hidrolik çakıcı ve 03.591/İB-3 Vinç alt analizlerindeki işçilik, amortisman ve akaryakıt girdi miktarlarının ve fiyatlarının Kamu İhale Tebliği’nin 45.1.13.5 ve 45.1.9’uncu maddelerine uygun olmadığı,

- 15.140/IB-3 pozundaki 03.521 Lastik tekerlekli yükleyici, 03.538 Arazöz ve 03.544 Demir merdaneli silindir alt analizlerindeki amortisman bedelleri ile işçilik ve akaryakıt girdi miktarları ve bedellerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45. maddesindeki usul ve esaslara uygun olmadığı, stabilizenin malzeme bedeli ile ocak-iş yeri arası nakliye bedeli fiyatlarının dahil edilmediği,

- Y.15.006/1A poz numaralı iş kalemi analizi ile alt analizlerdeki amortisman, motorin ve işçilik girdilerinin Kamu İhale Tebliği’nin 45.1.13.5 ve 45.1.9’uncu maddelerine uygun olmadığı, ayrıca döküm sahası bedeli ve döküm sahasına nakliye maliyetleri hesaplara dahil edilmeyerek avantaj sağlandığı,

- Amortisman giderlerinde bakım, faiz ve anaparanın hesabındaki “A” makinelerin satın alma bedelinin yeni makinenin bedeli olarak alınmadığı, motorin fiyatlarında il bazında EPDK tarafından yayınlanan fiyatların dikkate alınmadığı, işçiliklerde asgari ücretin altında hesap yapılarak avantaj sağlandığı,

c) ÖBF-10, ÖBF-2, Özel-2 ve ÖBF-8 pozlarının tekliflerinde malzeme ve montaj bedellerinin ayrı ayrı belirtilmediği, fiyat tekliflerinin meslek mensubu tarafından onaylanmadığı, tekliflerde Kamu İhale Genel Tebliği gereği bulunması gereken ibarenin bulunmadığı, fiyat tekliflerinin anılan Tebliğ gereği taşıması gereken şekil ve şartları taşımadığı, fiyat tekliflerinin hangi geçici vergi beyanname dönemine ait olduğunun belirtilmediği, geçici vergi beyanname dönemine dair tevsik edici belgelerin sunulmadığı, teklifleri veren kişilerin fiyat tekliflerini düzenlemeye yetkilerinin bulunmadığı, meslek mensubu ile sözleşmelerinin bulunmadığı, fiyat tekliflerinin ihale konusu yapım işini tevsik edici nitelikte ve güncel olmadığı, girdilere ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İnceleme konusu ihalede (20) adet ihale dokümanı satın alındığı, 20.10.2017 tarihinde yapılan ihaleye (8) isteklinin katıldığı, 10.11.2017 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Baltaş Çatı Kaplama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. - Yapıtaş Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, bunun üzerine başvuru sa