ANA SAYFA

Yazdır
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/121 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale üzerine bırakılan isteklinin idari şartnamenin 7.4.2. maddesindeki şartları sağlamadığı,

2) Teklif geçerlilik süresinin uzatılmadığı, bu nedenle geçici teminat süresinin bitmesi nedeniyle teklifin geçerliliğini kaybettiği,

3) İhale üzerine bırakılan isteklinin idari şartnamenin 7.4.3. maddesindeki şartları sağlamadığı,

4) İhale üzerine bırakılan isteklinin teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğu,

5) İş Ortaklığı beyannamesi, teklif mektubu ve teklif cetvelinde kaşe ve imzanın eksik olduğu, imza sirkülerinde ve vekâletnamelerinde “vekâlet vermeye yetkilerinin olmadığı”, ya da “şirketi borç ve taahhüt altına sokmaya ya da pey sürmeye, açık artırmaya veya eksiltmeye” gibi yetkileri haiz olmadığı,

6) İdari Şartname’nin 35’inci maddesi kapsamında yapılan puanlamanın yanlış yapıldığı,

7) İş deneyim belgesinin değerlendirmesinin yanlış yapıldığı, iş deneyim belgesinin “A/II.Grup: Tünel” işleri olması gerekirken ayrıştırılmanın yapılmadığı, ayrıştırmanın yapıldığı taktirde iş deneyim tutarını karşılamadığının görüleceği,

8) İş deneyim belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına uygun şekilde iş deneyim belgesine ek ortaklık durum belgesinin sunulmadığı,

9) İhale üzerine bırakılan isteklinin hisse oranlarının son durumunu gösterir ticaret sicil gazetelerinin bulunmadığı,

10) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgelerin aslı gibidir ve noter onaylı suretlerinin de usulüne uygun olmadığı,

11) Aşırı düşük teklif sorgulamasında idarece analizlerin değiştirilerek ihale üzerine bırakılan istekliye avantaj sağladığı, eşit muamele ilkesi gereği diğer istekliye aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği,

12) İhale üzerine bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında alınan Antalya nitro pat. Mad. Dan. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. şirketine ait fiyat teklifinin izinsiz kullandığı, fiyat teklifinin düzenleyen firma tarafından yasal sürecin başlatıldığı,

13) İhale üzerine bırakılan iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı, şöyle ki;

- Açıklama istenmeyen iş kalemlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2017 yılı rayiçlerine ait fiyatların ve poz numaralarının belirtildiği, açıklama istenilmeyen tüm iş kalemlerine poz numaraları için karşılık gelen fiyatlar yerine fiyat teklifi alınması suretiyle açıklama yapıldığı ve 0,01TL gibi maliyeti karşılamayacak bir değer verilen açıklamaların uygun olmadığı,

- Y.Y.S-6 Ocak Taşı ile Moloz Taş inşaat ve Y.Y.S-7 Ocak Taşı ile İstifli Taş dolgu yapılması iş kalemlerinde “taş nakli” mesafesi yüklenici tarafından 6000 mt olarak belirlendiği, ancak İdari Şarnamede gösterilen Eğiste taş ocağının dışında başka bir ocağın kullanılacağının anlaşıldığı, ancak Eğiste taş ocağının kullanılmasının zorunluluğu olduğu,

14) Nervürlü Beton Çelik Çubuğu ve Nervürlü Beton Çelik Çubuğu, kereste ve amonyum nitrat girdileri için fiyat teklifi alındığı, üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerektiği, Nervürlü Beton Çelik Çubuğu ve Nervürlü Beton Çelik Çubuğu iş kaleminin 2016 yılına ait demir için öngörülen bedelin ihale ilan tarihinde alınmasının mümkün olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

<