ANA SAYFA

Yazdır
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2015/1678-02 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin benzer şartnameleri olan başka ihalelerde kendi malı olması gereken araçların model kapasite ve diğer özellikleri karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığının bilindiği, bu nedenle söz konusu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde isteklinin kendi malı olması istenen araçlar için ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen araçların model, kapasite ve diğer özellikleri bakımından ihale dokümanını karşılayıp karşılamadığının, araç ruhsatlarının ihale tarihinden sonra tescil edilip edilmediğinin tespit edilmesi gerektiği, 6x4 çift çeker kamyon için teklif edilen aracın model yılının 2009 ve daha öncesi olduğu, çift kabinli kamyon-ekip aracı için teklif edilen aracın, ekip aracı, trafik işaretleme ekip aracı ve kar küreme aparatlı damperli kamyon için öngörülen işlerde kullanılamayacağı,

2) a- İhale üzerinde bırakılan isteklinin, amortisman ve mali müşavir tespit tutanağının doğruluğu ve destekleyici evraklarının uygun olup olmadığının tespit edilmesi gerektiği,

b- Ciro belgelerinin uygun olmadığı, gerekli rasyoları sağlamadığı, bu itibarla ilgili vergi dairesinden teyidinin gerektiği,

c- İş deneyim belgesine konu olan işin ana dosyası altında taşeronluk dosyasının SGK’ da açtırılıp açtırılmadığı, açtırıldı ise SGK işçilik primlerinin eksiksiz yatırılıp yatırılmadığının kontrol edilmesi gerektiği,

3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin bilanço belgelerinin uygun olmadığı, gerekli rasyoları sağlamadığı, bu itibarla ilgili vergi dairesinden teyidinin gerektiği, ayrıca Kurumlar Vergisi Beyannamesinin ihale tarihinden sonra verilip verilmediğinin tespit edilmesi gerektiği,

4) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesinin, alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarlarının toplamının, toplam sözleşme bedelini aşamayacağına ilişkin hükme aykırılık teşkil ettiği, ayrıca Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 46’ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan iş deneyim tutarının tespitine ilişkin hükümde, yüklenici ile idare arasında akdedilen esas işe ait sözleşmenin konu edildiği, dolayısıyla yasal keşif artışının ancak esas işin yüklenicisine ve yüklenici iş bitirme belgesine uygulanabileceği, alt yüklenici iş bitirme belgesine eklenemeyeceği,

5) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetelerinin sunulup sunulmadığının yeniden incelenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 09.06.2015 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin 19.06.2015 tarihli işlemi ile şikâyeti uygun bulmadığı, idarenin kararının 22.06.2015 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği ve başvuru sahibinin 25.06.2015 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, Kurulca alınan 19.08.2015 tarihli ve 2015/UY.II-2269 sayılı kararın 2’nci iddiaya ilişkin değerlendirmesinde “… 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddi gerekmektedir.” denildiği, anılan karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verildiği, Akustik İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 17. İdare Mahkemesinin 14.01.2016 tarihli ve E:2015/2469, K:2016/78 sayılı kararında davacı şirketin ikinci iddiası yönünden davanın reddine karar verildiği, Akustik İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. tarafından açılan temyiz davasında, Danıştay Onüçüncü Dairesi tarafından verilen 09.12.2016 tarihli ve E:2016/2202 K:2016/4169 sayılı kararda ise “…4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddi gerekmektedir.” şeklinde karara bağlanan ikinci iddiası hakkında, “… bu kısma yönelik davanın reddi yolundaki idare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle davacı şirketin ikinci iddiası yönünden davanın reddine ilişkin kısmının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline karar verildiği,

<