ANA SAYFA

Yazdır
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Karar Tarihi : 20.03.2018

Karar No : 2018/UY.II-625

BAŞVURU SAHİBİ:

Özbek İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Muzaffer Kaygın İnş. Mad. Hazır Beton Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Niğde Belediye Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/415491 İhale Kayıt Numaralı “Niğde Belediyesi Kayardı Tünel Yapımı” İhalesi

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

Niğde Belediye Başkanlığı tarafından 12.09.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Niğde Belediyesi Kayardı Tünel Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Özbek İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Muzaffer Kaygın İnş. Mad. Hazır Beton Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından 23.02.2018 tarih ve 13957 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.02.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/323 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihaleye ait ilk komisyon kararı ile kesinleşen ihale kararına karşı yaptıkları itirazen şikayet başvurusu neticesinde Kamu İhale Kurulu'nun 23.11.2017 tarihli ve 2017/UY.II-3150 sayılı kararı ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem kararı verildiği, idarece söz konusu karar doğrultusunda düzeltici işlem belirlenmesi gerekirken 19.02.2018 tarihinde tebliğ edilen yazı ile ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği, idarenin iptal kararının hem usul hem de esas yönünden hukuka aykırı olduğu, Kamu İhale Kurulu kararlarının 4734 sayılı Kanunun 56'ncı maddesi uyarınca idarelerce yerine getirilmek zorunda olduğu, idare tarafından ise 3 ay boyunca hiçbir işlem tesis edilmediği ve düzeltici işlem kararının uygulanmadığı, ilgili mevzuat uyarınca harcama yetkilisinin aynı zamanda ihale yetkilisi olduğu, 4734 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesinde ihale yetkilisinin karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylayacağı veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal edeceğinin düzenlendiği, üst yönetici sıfatıyla belediye başkanının ihale yetkilisi olamayacağı, ihaleyi iptal yetkisinin sadece ihale yetkilisine ait olduğu, inceleme konusu ihalede de ihaleyi iptal yetkisinin ihale yetkilisine ait olduğu, ancak kendilerine tebliğ edilen iptal kararında ihale yetkilisi tarafından Belediye Başkanlığı oluruna istinaden ihalenin iptal edildiğinin belirtildiği, ihale yetkilisinin iptal kararının dayanağının, yetkisi bulunmayan Belediye Başkanlığının yazılı talimatı olduğunun anlaşıldığı, söz konusu iptal işleminin yetki, şekil ve sebep yönlerinden mevzuata aykırılık teşkil ettiği, ayrıca ihale komisyonu kararının onay kısmındaki el yazısının kime ait olduğunun anlaşılamadığı, Başkanlık makamından alınan bir onay varsa onayın iptal kararının ekinde yer almasının zorunlu olduğu, ayrıca iptal kararını bildiren yazıda karara karşı başvuru yolları, başvuru mercii ve süresinin belirtilmediği, söz konusu kararın bu yönüyle de hukuka aykırı olduğu, iptal kararının esas yönünden de uygun olmadığı, idarece ihalenin projedeki eksiklik gerekçesiyle iptal edildiğinin belirtildiği ancak idarenin çelişkili tutumunun Kamu İhale Kurulu'nun düzeltici işlem kararı olduğunun anlaşıldığı, idarenin iptal işleminin keyfî olduğu iddialarına yer verilmiştir.

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede; 27.09.2017 tarihli ilk ihale komisyonu kararı ile ihalenin Caba İnş. Enrj. Tur. San. ve Tic. A.Ş.- Bahadırlar Maden. Nakl. İnş. ve Tic. A. Ş. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, Özbek İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Muzaffer Kaygın İnş. Mad. Hazır Beton Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 23.11.2017 tarihli ve 2017/UY.II-3150 sayılı kararı ile Caba İnş. Enrj. Tur. San. ve Tic. A.Ş.- Bahadırlar Maden. Nakl. İnş. ve Tic. A. Ş. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem kararı verildiği,

Kamu İhale Kurulu’nun 23.11.2017 tarihli ve 2017/UY.II-3150 sayılı kararı üzerine idarece alınan 09.02.2018 tarihli ihale komisyonu kararı ile Caba İnş. Enrj. Tur. San. ve Tic. A.Ş.- Bahadırlar Maden. Nakl. İnş. ve Tic. A. Ş. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve Özbek İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Muzaffer Kaygın İnş. Mad. Hazır Beton Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi yönünde karar verildiği,