ANA SAYFA

Yazdır
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/408 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

İhalenin 1’inci kısmına ait İdari Şartname’nin 7.1.b bendi gereği 12.01.2001 tarihli ticaret sicil gazetesi ile 29.12.2016 tarihli ticaret sicil gazetesi sundukları, ancak idare tarafından son durumu gösterir ticaret sicil gazetesini sunmadıkları gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, sundukları belgelerin şirketin son durumunu gösterdiği ve 21.03.2017 tarihli ticaret sicil gazetesinin anılan durumla ilgili herhangi bir değişiklik içermediği için taraflarınca sunulmasına gerek bulunmadığı,

Ayrıca ihalenin 1’inci kısmına yönelik olarak 4 adet doküman alındığı, 2 istekli tarafından teklif verildiği ve kendi tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine tek geçerli teklif üzerine ihalenin bırakıldığı, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu değerlendirilse bile, söz konusu idarenin aynı konulu mal alımı ihalelerinde doküman satın alan ve teklif veren istekli sayıları kıyaslandığında mevcut ihalede rekabetin sağlandığının söylenemeyeceği, ihalenin iptal edilmesi gerekirken ihtiyaçların uygun zamanda sağlanması ilkesine öncelik verilerek ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “ (1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

…

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, teklif kapsamında sunulması zorunludur….” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10.a maddesinde “10/A.1maddesinde İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’inci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: Katyonik Polielektrolit Alımı İşi

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü: 500.000 kg Katyonik Polielektrolit Temini İşi(1. Kısım:257.000 kg, 2. Kısım:243.000 kg)

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yerler: 1. Kısım mal teslimatı Hurma AAT; 2. Kısım mal teslimatı Lara AAT, Serik AAT, Çolaklı AAT, Kumköy AAT, Manavgat AAT, Konaklı AAT, Alanya AAT, Korkuteli AAT, Kemer AAT, Kumluca AAT, Kaş AAT'ne yapılacaktır.

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

…

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, <