ANA SAYFA

Yazdır
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/321 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 242’nci kısma ait Teknik Şartname’nin 2’nci maddesinde yer alan “Haindl’a göre özel biley şekli, iki basamaklı biley; birinci basamak keskin, ikinci basamak özel teknikle yuvarlatılmış” düzenlemesinin tek bir markanın teminine yönelik olarak düzenlendiği, ürünün üreticisi ve tedarikçisi olan firmanın vekaletinde 26 Aralık 1989 tarihinde 4,88,529 patent numarası ile mucidi olarak tescillendiği, ayrıca 2 Aralık 2008 tarihinde US 7.458.142 patent numarası ile de üretim metodunun ismine tescillendiği, kanül imalat tekniğinin bir marka, menşei ve patente işaret etmemesi gerektiği,

İlgili kısma ait Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde yer alan “Spinal kanül, 0.47 mm (26 G) çapında, 88 mm uzunluğunda olup, 0.90 mm (20 G) çapında ve 35 mm uzunluğunda kılavuz kanül ile birlikte steril ambalajda olmalıdır.” düzenlemesinde yer alan 35 mm uzunluğunda kılavuz kanülün Almanya menşeili bir ürün olduğu, 34 mm uzunluğunda kılavuz kanülün ise Türkiye menşeili bir ürün olduğu, yapılan düzenlemenin “±” veya “en az” ifadelerinden biri kullanılmayarak kesin bir uzunluğun belirtilmesi sebebiyle yerli olarak üretilen ürünün şartnameye uygun olmamasından dolayı değerlendirme dışı bırakılacağı, bahsedilen Teknik Şartname maddelerinin tek bir markayı işaret eder nitelikte olmasından dolayı ilgili kalemin iptali yönünde karar verilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

243’üncü ve 244’üncü Kısımlara ait Teknik Şartname’nin 2’nci maddesinde “…iğne tutma yerinde şeffaf prizma benzeri bir bölüm olmalıdır.” düzenlemesinin US 2011/0071480 A1 numaralı başvuru ile Birleşik Devletler Patent Dairesi tarafından tescillenmiş tek bir markayı işaret ettiği,

İlgili kısımlara ait Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde çap ve uzunluklar ile ilgili kriterlerin belirtildiği, ifade edilen ölçülerin “±” veya “en az” ifadelerinden biri kullanılmayarak kesin bir uzunluğun belirtilmesi sebebiyle yukarda bahsedilen markayı işaret ettiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik şartname” başlıklı 14’üncü maddesinde “(1) Alınacak malın teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur.

(2) Teknik şartnamede, varsa ulusal standart ve dengi uluslararası standartlara uygunluğu sağ