ANA SAYFA

Yazdır
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/294 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İdare tarafından 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesi gereğince istekli olabilecek sıfatını kazanmak için dahi ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi gerektiğinden bahisle İş Ortaklıklarının teklifinin pilot ortağın ihale konusu alanda faaliyette bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak idarenin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakması işleminin yerinde olmadığı, şöyle ki ihale konusu alanda faaliyet gösterme şartının teklif vermek için değil, ihale dokümanına itiraz hakkı sağlamak için getirilmiş bir düzenleme olduğu ve söz konusu ihaleye teklif vermeleri sebebiyle "istekli" sıfatını haiz olduklarının açık olduğu dikkate alındığında ihale komisyonu kararında yer alan evleviyetle istekli olabilecek sıfatını kazanamamış olmalarından dolayı istekli sıfatında sayılamayacakları gerekçesinin hukuka uygun olmadığı, ayrıca ihale konusu alanda faaliyet gösterip göstermediklerini belirleme yetkisinin başka kurumlara ait olduğu, ihale konusu alanda faaliyette bulunulmasına ilişkin düzenlemeleri ve bunun denetimini yapan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Bankalar gibi kurumlarca piyasada faaliyette bulunmalarına imkân tanınırken piyasayı düzenleyici konumunda olmayan Karayolları Genel Müdürlüğü’nün veya Kamu İhale Kurumu’nun bu kurumların yerine geçmek suretiyle kendi alanları ile ilgili olmayan konularda karar vermelerinin hukuka uygun olmadığı, bunun yanı sıra Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda şirketlere ana sözleşmesinde yazılı olan iştigal konuları dışında faaliyette bulunulmasına imkân tanındığı, ayrıca pilot ortaklarının faaliyet alanı ile ilgili değişiklik yapılması hususunda ihale tarihinden 8 gün önce 04.12.2017 tarihinde Yönetim Kurulu kararı alındığı, ancak Anonim Şirketlerde amaç konu değişikliği yapılması durumunda hükümet komiseri gözetiminde genel kurul yapılması zaruri olduğundan firmalarınca 04.12.2017 itibar tarihinde alınan genel kurul kararının hükümet komiseri gözetiminde olması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na 08.12.2017 tarihinde başvuru yapıldığı ve yönetim tarafından alınan kararın hükümet komiseri tarafından 14.12.2017 tarihinde imzalandığı, dolayısıyla yapılan genel kurulun 04.12.2017 tarihli yönetim kurulu kararının tasdikinden ibaret olduğu gözetildiğinde işlemin geçmişe yürüyerek 04.12.2017 tarihinde gerçekleştiğinin kabulü gerektiği,

Ayrıca teklif dosyaları kapsamında pilot ortak 1923 İnşaat A.Ş.nin büyük hissedarı olan Özgür Öztaş’a ait sunulan İş Deneyim Belgesinden ve ihtisas alanından (İnşaat Mühendisi) da anlaşılacağı üzere ihale konusu yapım işi ile ilgili alanda faaliyet gösterdiklerinin kabulü gerektiği, bununla birlikte ilk ihale kararında belirtilmediği halde şikâyetleri neticesinde idarece verilen cevapta yeni bir değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi eklenerek iş denetleme belgesinde mühür bulunmadığının belirtildiği, ancak Özgür Öztaş’a ait sunulan İş Denetleme Belgesi üzerinde belgeyi onaylayan kişiye (Rame QUPEVA) ait ad, soyad bilgileri ve imzanın bulunduğu, ayrıca belgenin ayrılmaz bir parçası olan apostil tasdik şerhi sayfasında onay mührünün bulunduğu, kaldı ki Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı 31’inci maddesinin 3’üncü fıkrasının (a) bendi uyarınca apostil tasdik şerhi taşıyan belgelerin tasdik işleminin, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin unvan ve sıfatının, mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi anlamına geldiği, dolayısıyla ilgili mevzuat hükmü uyarınca "varsa üzerindeki mühür veya damganın” ibaresine yer verilmek suretiyle mühür işleminin eğer varsa teyit edileceğinin açıkça belirtildiği, ayrıca bu durumda apostil tasdiki yapılmış söz konusu belgenin yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlendiğinin kabul edilmesi gerektiği, idarenin iddia ettiği şekilde iş deneyim belgesinde mühür bulunmaması hususunun firmaları ile ilgili olmayıp belgeyi düzenleyen ülke mevzuatını ilgilendirdiği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin "İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması" başlıklı 16.6’ncı maddesinde isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin idarelerce tamamlatılacağının açıkça düzenlendiği dikkate alındığında idare tarafından ilgili Kurumla yazışma yapılıp mühür uygulaması bulunup bulunmadığı, eğer mühür uygulaması varsa bunun tamamlatılması gerektiğinin açık olduğu,

2) İhale komisyonu kararının 17 ve 18’inci sayfalarında yer verilen “İsteklinin Adı Ve Elenme Nedeni Tablosu”nda İş Ortaklıklarına ilişkin "Şirket Ortaklık Yapısı"nın elenme nedeni olarak belirtildiği,