ANA SAYFA

Yazdır
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/607 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; teklif fiyatının sınır değerin altında kalması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, idarece yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinde “…İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir…” hükmü yer almaktadır.

Yapılan inceleme sonucunda, şikâyetçinin 27.03.2018 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarece şikâyete ilişkin olarak alınan kararın 30.03.2018 tarihinde şikâyetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı şikâyetçi tarafından söz konusu kararın bildiriminden sonraki on gün içinde en geç 09.04.2018 tarihi mesai bitimine kadar Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 11.04.2018 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla 4734 sayılı Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

Başvuru sahibinin, yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı iddiasına ilişkin olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü yer almaktadır.

Yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtilen Kanun hükmü gereğince yaklaşık maliyetin ihale tarihinde yapılan ilk oturumda açıklanması gerektiği, dolayısıyla yaklaşık maliyetin öğrenildiği veya öğrenilmesi gerektiği tarihin ihale günü olan 15.03.2018 tarihi olduğu, başvuru sahibinin ihale tarihini izleyen on gün içinde en geç 26.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 27.03.2018 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun süre yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesinin birinci fıkrasında, itirazen şikayet başvurularının Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılacağı, 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında ise itirazen şikayet başvurularının elden veya posta yoluyla yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Başvuru sahibinin, faks yolu ile 09.04.2018 tarihinde Kurum kaydına alınan bir başvuruda bulunduğu görülmüş olup, söz konusu belgelerin fotokopi olduğu, ıslak imzalı olmadığı, daha açık bir ifadeyle başvurunun itirazen şikayet niteliğinde olmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun süre yönünden reddedilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.