ANA SAYFA

Yazdır
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/368 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1-İhale İlanı’nın 4.3’üncü maddesinde, son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %80’inden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin yeterlik kriteri olarak öngörüldüğü, 4.4’üncü maddesinde A/V Grubu işlerin benzer iş olarak kabul edileceğinin öngörüldüğü, ancak önceki ihalelerden farklı olarak “Teknik değer nitelikli puanlaması” başlığı altında yeterlik kriteri olarak istenilen iş deneyim belgesinin ayrıca puanlamaya tabi tutulduğunun görüldüğü, ilanın A.3.1.1. maddesinde “Benzer iş deneyim tutarı puanlaması 5 tam puan üzerinden yapılacaktır.” şartına yer verildiği, A.3.1.2’nci maddesinde ise “Benzer iş tanımı A/V Grubu olan ihalelerde, benzer iş deneyim tutarı puanlaması; istekli tarafından Ön Yeterlik Şartnamesi’nin 7.5.1. maddesi kapsamında asgari yeterlik için sunulan iş deneyim belgesi veya İdari Şartname’nin 7.6. maddesinde tanımı yapılan benzer işlere ilişkin sunulan iş deneyim belgesi kapsamında yer alan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş Grupları Tebliğinde tanımı yapılan A/V Grubu (Altyapı+Üstyapı) İşler”e ait parasal tutar puanlamaya esas alınacaktır. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim tutarının güncellenmesi” başlıklı 49. maddesinde yer alan hususlar çerçevesinde güncellenmiş toplam tutarının (GTT) isteklinin teklif fiyatına (TF) oranına göre aşağıdaki şekilde yapılacaktır.” düzenlemesine yer verildiği,

Bu çerçevede, öncelikle ihale konusu iş açık ihale usulüyle yapıldığı için ön yeterlik şartnamesi kapsamında ayrıca iş deneyim belgesi sunulmadığından maddenin uygulanma kabiliyetinin bulunmadığı, yeterlik kriteri olarak sunulan benzer iş deneyim belgesi ayrıca puanlamaya tabi tutulacak ise teklif edilen bedelin % 80’i oranında iş deneyim belgesi sunan her isteklinin aynı zamanda puanlama için de teklif edilen bedelin % 50’si şartını sağlamış olacağı, söz konusu ilan hükmü ile ayrı bir iş deneyim belgesinin sunulması amaçlanmış ise ihale konusu işin şartnamesinden bu sonucun çıkmadığı, söz konusu şartname hükmü ile ikinci bir iş deneyim belgesiyle (eğer isteniliyor ise) ihaleye katılacak istekli sayısına sınırlama getirilmek istenildiği,

4734 sayılı Kanunun 5’nci maddesi ile ihale dokümanının hazırlanması ve ihalenin sonuçlandırılmasında idarelere tanınan takdir yetkisinin genel sınırının çizildiği, yeterlik kriteri olarak öngörülen iş deneyim belgesinin aynı zamanda puanlamaya tabi tutulmasının anılan hükümde yer alan kaynakların verimli kullanılması ilkesine de aykırılık teşkil ettiği, ikinci bir iş deneyim belgesi istenmesinin kanun koyucunun fiyat dışı unsur ile elde etmek istediği amaca da hizmet etmediği,

Sonuç olarak yeterlik kriteri olarak istenilen bir belgenin ayrıca puanlama kriteri olarak belirlenmesinin ihale mevzuatına aykırı olduğu, yeterlik kriteri olarak belirlenen iş deneyim belgesinin ayrıca fiyat dışı unsur olarak belirlenmesinin mevzuata aykırılığı yanında, “işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer” vb. kapsamında da değerlendirilmesinin mümkün olmadığı,

2-İhale İlanı’nın A.3.1.2.1’inci maddesinde “İş ortaklıklarında, ortaklar tarafından yeterlik için sunulan iş deneyim belgeleri kapsamında yer alan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş Grupları Tebliğinde tanımı yapılan A/V Grubu işler”e ait parasal tutarların Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim tutarının güncellenmesi” başlıklı 49. maddesinde yer alan hususlar çerçevesinde güncellenmiş değerlerinin hisse oranlarına bakılmaksızın, ortakların iş deneyim tutarlarının toplamının” dikkate alınacağının ifade edildiği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48/3’üncü maddesinde yer alan hüküm uyarınca, ortaklık ve hisse oranları aynı kalmak kaydıyla iş ortaklığı olarak sunulacak iş deneyim belgesinin tutarının tam olarak değerlendirilmesi gerekirken, ihale ilanının A.3.1.2.1’inci maddesinde Yönetmelik’in anılan hükmü göz ardı edilerek, ortaklıktaki hisselere göre bölünmek suretiyle ayrı ayrı iş deneyim şeklinde değerlendirilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 1 ve 2’nci iddialarına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, iht