ANA SAYFA

Yazdır
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2105-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idare tarafından ihale dokümanının indirilmesinin imkansızlaştırıldığı, idareden makbuz karşılığı alınan dokümanlar arasında ise farklılıklar olduğu, İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesinde kendi malı olması gereken araçlara ilişkin ibarenin değiştirilen İdari Şartname’de yer almadığı, ihale dokümanı idare tarafından yanlış hazırlandığından sonradan yayımlanan bildirimle düzenleme yapıldığı dolayısıyla yaklaşık maliyetin de kusurlu hazırlandığı, ihale dokümanındaki bir takım imalatlara ait ölçülerde tolerans aralığı verilmediği, ihale dokümanında marka ve patent belirtildiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: Manisa Büyükşehir Belediyesi AVM, Otel, İş Merkezi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

b) Yatırım proje no'su/kodu:

c) Miktarı ve türü: Türü: Yapım İşi Miktarı: 1294 kalem iş

ç) Yapılacağı yer: Manisa Büyükşehir Belediyesi İl sınırları

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.5. Bu bent boş bırakılmıştır…” düzenlemesi yer almaktadır.

Anılan Şartname’nin zeyilname düzenlenmeden önceki eski halinde aynı madde “…7.5.5.

SIRA NO

ADEDİ

ADI

1

2

Kazıcı Yükleyici Kepçe

2

2

Kamyon

3

2

Kule Vinç

Yukarıda belirtilen makine ekipman ile ilgili kendi malı olma şartı aranmaktadır…” şeklindedir.

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuatı gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri, işin ifası için yapılması zorunlu seyahat giderleri, iş kapsamında çalışacak personel giderleri, planlama ve tüm anadone planlama raporlarının hazırlanması, İdarenin istediği sayıda çoğaltılması, basılması, ciltlenmesi, CD'ye kaydedilmesi, İdareye teslimi ÇED belgelerinin alınması ile ilgili tüm giderler teklif fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Sözleşme Tasarısı’nın 4’üncü maddesinde “Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.

SIRA NO

ADEDİ

ADI

1

2

Kazıcı Yükleyici Kepçe

2

2

Kamyon

3

2

Kule Vinç

düzenlemesi bulunmaktadır.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 24.08.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Manisa Büyükşehir Belediyesi Avm, Otel, İş Merkezi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibinin 07.08.2017 tarihinde yaptı