ANA SAYFA

Yazdır
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/633 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; Danıştay 13. Dairesi’nin 06.11.2017 tarih ve E:2017/1394, K:2017/2827 sayılı kararı üzerine idarece alınan 5’inci ihale komisyonu kararında Altınova Tuğra İnş. Ener. Nak. Müh. Mad. Ürt. Paz. San. ve Tic. A.Ş. - Şark Kimya ve Asfalt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, aynı şekilde Kumsal Pet. Mad. Taah. İnş. Tic. Ltd. Şti. – Özdemireller Harf. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın da teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ayrıca söz konusu komisyon kararında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin belirlenmediği, bu durumun hukuka aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

…c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler, hakkında başvuruda bulunabilir” hükmü bulunmaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Şikayet başvurusunda bulunabilecekler” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday ve istekliler ile istekli olabilecekler şikayet başvurusunda bulunabilir.” açıklaması yer almaktadır.

Bu haliyle idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle;

1) Aday, istekli veya istekli olabilecek sıfatını haiz olunması,

2) Başvuru sahibinin idarenin hukuka aykırı bir işlem veya eyleminden dolayı bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

İtirazen şikâyet başvurularında, başvuru ehliyetinin bulunup bulunmadığının her somut başvuruda başvurunun özelliğine göre değerlendirilmelidir. İtirazen şikâyet başvurularında ehliyet hususunun değerlendirilmesinde başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılıp bırakılmadığı; teklifi değerlendirme dışı bırakılmışsa bu konuya yönelik başvuruda bulunulup bulunulmadığının da incelenmesi gerekmektedir. Bu inceleme başvuru sahibinin menfaatinin güncel olup olmadığının saptanması için önem taşımaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde bir hak kaybı veya zarara uğrama ihtimaline ilişkin kıstaslar tekrar edildikten sonra, 16’ncı ve 17’nci maddelerde Kuruma yapılan başvuruların ehliyet yönünden öncelikle inceleneceği ve uygun olmayan başvuruların reddedileceği hüküm altına alınmıştır.

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin dilekçesinde, Danıştay 13. Dairesi’nin 06.11.2017 tarih ve E:2017/1394, K:2017/2827 sayılı kararı üzerine idarece alınan 5.İhale komisyonu kararında Altınova Tuğra İnş. Ener. Nak. Müh. Mad. Ürt. Paz. San. ve Tic. A.Ş.-Şark Kimya ve Asfalt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, aynı şekilde Kumsal Pet. Mad. Taah. İnş. Tic. Ltd. Şti. –Özdemireller Harf. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın da teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ayrıca söz konusu komisyon kararında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin belirlenmediği, bu durumun hukuka aykırı olduğu iddialarına yer verilmiş olup, ancak idarece başvuru sahibi isteklinin teklifinin idarece ilk oturumda belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinde idari başvuru yolunun ancak ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına uğradığını veya uğrama ihtimalinin bulunduğunu iddia eden ilgilere açık