ANA SAYFA

Yazdır
Belgenin tamamı için programı satın almanız gerekmektedir.
+90 (555) 801 30 49
+90 (242) 248 23 55
+90 (212) 654 88 15
+90 (312) 231 81 36
+90 (242) 248 23 32

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2018/671 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.


KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale salonunda isteklilerin teklif zarflarının alınış sırasına göre ihale komisyonu başkanı tarafından firma yetkilileri huzurunda açıldığı ve ihaleye teklif veren firmaların teklif mektupları ve teminatlarının incelendiği ve uygunluklarının kontrol edildiği, tüm firmaların teminatlarının ve teklif mektuplarının uygun olduğunun belirtildiği, mevzuat gereği ihalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve teminatı uygun olan isteklilerin sınır değer hesabına katılacağının belirtildiği, tekliflerinin sınır değerin üzerindeki ilk teklif olduğu, 29.03.2018 tarihinde idare tarafından kesinleşen ihale komisyonu kararının taraflarına EKAP üzerinden tebliğ edildiği, bu kararda ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Çınar Doğan İnş. Müh. Mim. Tic. Ltd. Şti.- Erk İnş. Taah. Haz. Bet. Tur. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının, kendilerinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, ihale komisyonu kararında ihaleye teklif veren Astro Üst Yapı A.Ş.nin ikinci oturumda yapılan incelemede teklifi kapsamında sunmuş olduğu teklif mektubunun eski KİK015.3/Y standart formda olduğu bu sebeple teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve sınır değer hesabına bu isteklinin teklifinin alınmadığının belirtildiği, ancak eski olarak tabir edilen KİK015.3/Y no’lu standart form teklif mektubunun ihale dokümanı kapsamında verilen KİK015.3/H standart form teklif mektubu ile aynı içeriğe sahip olduğu, bu farklılığın teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olmadığı, anılan firmanın değerlendirmeye alınmamasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği, anılan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması durumunda oluşacak yeni sınır değerde firmalarının sınır değerin üstünde yer alacak ilk firma olacakları iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İncelemeye konu ihalenin Karayolları 4.Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Anadolu Otoyolu Gümüşova-Gerede, Gerede-Ankara ve Ankara Çevre Otoyolu Kesiminde Bulunan Bakım ve İşletme Şeflikleri Binaları ve Eklentileri İle Bu Şefliklere Bağlı Ücret Toplama İstasyonları Binalarının Bakımı, Onarımı” işi olduğu, ihalede 28 adet ihale dokümanı satın alındığı/indirildiği, 14.02.2018 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 21 teklif verildiği, ihalede sınır değerin altında kalan tekliflerin aşırı düşük teklif açıklaması istenmeksizin reddedileceğinin düzenlendiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Çınar Doğan İnşaat Mühendislik ve Mimarlık Ticaret Limited Şirketi - Erk İnşaat Taahhüt Hazır Beton Turz. San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi, başvuru sahibi Lineer Madencilik Nakliyat İnşaat Elektrik İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “…Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur…” hükmü,

Aynı Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, ön